2009
Ikōņaan Bwe in Baptais
April 2009


Al

Ikōņaan Bwe in Baptais

Kejekļo̧kijen

1. Ikōņaan bwe in baptais ilo nuknuk ko rerreo im mouj,

N̄an lo̧o̧re Ri lomo̧o̧r eo, n̄an kōm̧m̧an ta eo ejimwe.

Inaaj kallim̧ur Ippan n̄an m̧ool aolep iien,

Bwe en̄in ej men eo Ekōņaan bwe in kōm̧m̧ane.

2.Ikōņaan bwe in baptais n̄e Inaaj erom ralitōk aō iio,

N̄an delon̄e Aelōn eo an Kraist ilo kōjem in baptais eo.

Inaaj bōk Etan ilo m̧ōņōņō, im jelākake einwōt juōn eo nejin,

Im kajjeon̄ bwe in erreo aolep iien, kōlapļo̧k mour ilo Kraist im meanwōd.

Ikōņaan bwe in baptais jān kajoor in priesthood eo jān Anij,

Im bōk Jetōp eo An, im karreo einwōt jān kijeek.

Jetōp eo naaj tōl eō elan̄n̄e Inaaj bokake

Im jiban̄ eō ro̧o̧lļo̧k n̄an Jema juōn raan.

ippān en̄jake

kadikdikļo̧k

©2003 jān Kathleen Holyoak im Gary Croxall.Aolep jimwe ko rej pād ippān. Al in maron̄ anōk n̄an wāween ko jet, kabun̄ ko rejjab wiakake ak jerbal ko imoko. Ennan in aikuij pād ilo aolep kape ko kōm̧m̧ani.

Pija ripijaiki jān Christina Smith; kadkadin Dynamic Graphics Inc.