Ерөнхий чуулган
Ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь
2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган


Ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь

Ах, эгч нар аа, одоо би Сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан тушаалтнуудыг танилцуулж, дэмжүүлэн батлуулах болно.

Та бүхэн хаана ч байсан гэсэн гараа өргөн, саналаа илэрхийлнэ үү. Аль нэгэн саналыг дэмжихээс татгалзаж байвал бид таныг гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө холбогдохыг хүсэж байна.

Рассэлл Марион Нэлсонг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч мөн Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр; Даллин Харрис Өүксийг Тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр; Хэнри Бэннион Айрингийг Тэргүүн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж буй хүн байвал гараа өргөнө үү.

Даллин Х.Өүксийг Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр, М.Рассэлл Баллардыг Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгчээр дэмжин батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж буй хүн байвал гараа өргөнө үү.

Бид M.Рассэлл Баллард, Жэффри Р.Холланд, Дийтр Ф.Угдорф, Дэвид А.Бэднар, Квинтин Л.Күк, Д.Toдд Кристоффэрсон, Нийл Л.Андэрсэн, Роналд А.Расбанд, Гари Э.Стивэнсон, Дэйл Г.Рэнланд, Гэррит В.Гонг, Улиссэс Соарэс нарыг Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдээр дэмжин батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

Тэргүүн зөвлөл, Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид хэмээн дэмжин батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж буй хүн байвал гараа өргөнө үү.

Мөн бид ахлагч Робэрт С.Гэй, Тэрэнс М.Винсон нарыг Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүний үйлчлэлээс 2021 оны 8-р сарын 1-нээс эхлэн чөлөөлж байна.

Бидэнтэй хамт эдгээр ахын чин сэтгэлийн үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө үү.

Дараах Бүсийн далын гишүүдийг чөлөөлсөн болно. Үүнд: Ахлагч Сийн Даглас, Майкл А.Данн, Кларк Г.Гилбэрт, Алфрэд Кюнгу, Бага Карлос Г.Рэвилло, Вайнжина Сикахима.

Бидэнтэй хамт тэдний гайхалтай үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Мөн бид Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн дараах удирдлагуудыг чөлөөлж байна. Үүнд: Ерөнхийлөгч Жой Д.Жонс, нэгдүгээр зөвлөх Лиза Л.Харкнэсс, хоёрдугаар зөвлөх Кристина Б.Франко.

Бидэнтэй хамт эдгээр эгчийн итгэлтэй үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө үү.

Бид ахлагч Пол В.Жонсон, С.Марк Палмэр нарыг Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж буй хүн байвал гараа өргөнө үү.

Бид дараах хүмүүсийг Далын ерөнхий эрх мэдэлтнээр дэмжин батлахыг санал болгож байна. Үүнд: Сийн Даглас, Майкл А.Данн, Кларк Г.Гилбэрт, Патрисио М.Жюффра, Алфрад Кюнгу, Алвин Ф.Мэрэдит III, Бага Карлос Г.Рэвилло, Вайнжина Сикахима.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж буй хүн байвал гараа өргөнө үү.

Энэ долоо хоногийн эхээр зарласан Бүсийн шинэ далуудыг дэмжин батлахыг бид санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө үү.

Бид Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн шинэ гишүүдийг, тухайлбал Камилл Н.Жонсонг ерөнхийлөгчөөр, Сюзан Х.Портэрыг нэгдүгээр зөвлөхөөр, Эми А.Врайтыг хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж буй гишүүд гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөж болно.

Бид бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан тушаалтнуудыг хэвээр нь батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Дахин хэлэхэд, аль нэгэн саналыг дэмжихээс татгалзаж буй хүмүүсийг гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө холбогдохыг урьж байна.

Сүмийн удирдагчдын төлөөх та бүхний тууштай итгэл, залбиралд талархаж байна.

Бүсийн далын дуудлагад орсон өөрчлөлт

Ерөнхий чуулганы нэг хэсэг болох удирдагчдын сургалт цуглааны үеэр Бүсийн далын дараах гишүүдийг дэмжин батлав.

Даниэл П.Амато, Родни А.Амэс, Марсэло Андрэзо, Самуэль Аннан-Симонс, Патрик Апьянти-Сарпонг, Эдуардо М.Аргана, Стивэн К.Барлоу, Эрик Бэрнсков, Марк Э.Бонхам, К.Брюс Баучэр, Жонатан Г.Кэннон , Хуан П.Каско, Грэгорио Э.Касильяс, Фэрнандо Р.Кастро, Ранульфо Сэрвантэс, Томас К.Чэкэттс, Росс А.Чилэс, Бэнжамин Синко, Дэвид С.Кларк, Фэликс Кондэ, Хорхэ А.Контрэрас, Корбин Э.Кумбс, Моронай Коста, Лэандро Ж.Кураба, Б.Кори Кувэлиэр, Бага Эрнэсто А.Дэйро, Ж.Кимо Эсплин, Томас Фамилиа, Майкл Д.Гролл, Жон Гутти, Олэксий Х.Хакалэнко, Томми Д.Ховс, Лэви В.Хит , Брайан В.Холмс, Хал С.Хунсакер, Юичи Имай, Брюс Х.Икскот, Пол Х.Жан Батист, Дун Хван Жон, Фрэдэрик М.Камя, Гаэтан Кэлуноу, Дэвид С.Кинард, Жулио Э.Ли, Р.Дарио Лорэнзана, Одайр Хосэ Кастро дэ Лира, Энрикэ М.Лоо, Эрнан Д.Лусэро, Бартоломэ Мадриага, Даглас П.Максфилд, Хэктор Мэндэс, Стивэн К.Мэррэл, Куинн С.Миллингтон, Зигфрид А.Науманн, Рикардо Ж.Нийвэс, Лорэнзо Э.Норамбуэна, Энэфиок Нтэм, Чарльз О.Ойде, Хуан Л.Оркэра, Робэрто К.Пачэко, Дэймон Пэйж, Франк А.Познански, Т.Майкл Прайс, Алэксандр Рэт, Фрэдэрик Т.Римэр, Рассэл А.Робинсон, Лэонардо С.Рохас, Даглас А.Розса, Ли М.Шумвэй, Робэрт Х.Симпсон, Вэнс К.Смит, Бага Мартиниано С.Сокуила, Виктор Х.Суазо, Раул Тапиа, Карлос Торрэс, Бруно Э.Васкэс, М.Травис Волси, Ричард Г.Янгвүүд.