2010–2019
Ang Makaluwas nga mga Ordinansa Magdala Kanato og Talagsaong Kahayag
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Makaluwas nga mga Ordinansa Magdala Kanato og Talagsaong Kahayag

Ang pag-apil sa mga ordinansa ug pagtahud sa kaubang mga pakigsaad magdala kaninyo og talagsaong kahayag ug proteksyon niining padayong nagkangitngit nga kalibutan.

Mga kaigsoonan, nagmaya ako uban ninyo sa ebanghelyo, o sa doktrina ni Kristo.

Usa ka higala kausa nangutana ni Elder Neil L. Andersen, nga nianang higayuna sakop pa sa Seventy, kon unsay bation nga mamulong atubangan sa 21,000 ka mga tawo sa Conference Center. Mitubag si Elder Andersen, “Dili ang 21,000 ka mga tawo ang makanerbyus nimo; kondili ang 15 ka Kaigsoonan sa imong luyo.” Nahimuot ko nianang higayuna, apan gibati ko kini karon. Ako gayung gimahal ug gipaluyohan kining 15 ka tawo isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag.

Miingon ang Ginoo kang Abraham nga pinaagi sa iyang binhi ug sa priesthood, ang tanang pamilya sa yuta mapanalanginan “uban sa mga panalangin sa Ebanghelyo, … gani sa kinabuhi nga dayon” (Abraham 2:11; tan-awa usab sa mga bersikulo 2–10).

Kining gisaad nga mga panalangin sa ebanghelyo ug sa priesthood gibalik na sa yuta, ug dayon, niadtong 1842, gipangalagad ni Propeta Joseph Smith ang endowment ngadto sa limitado rang mga lalaki ug babaye. Si Mercy Fielding Thompson usa kanila. Ang Propeta miingon ngadto kaniya, “Kini [ang endowment] maoy modala kanimo pagawas sa kangitngit ngadto sa talagsaon nga kahayag.”1

Karon gusto kong mag-focus sa makaluwas nga mga ordinansa, nga maoy magdala og talagsaong kahayag nganha kaninyo ug kanako.

Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad

Diha sa Matinud-anon sa Tinuhoan atong mabasa: “Ang ordinansa sagrado, pormal nga buhat nga gipahigayon pinaagi sa katungod sa priesthood. [Ang] mga ordinansa [nga] gikinahanglan sa atong kahimayaan … gitawag og makaluwas nga mga ordinansa. Naglakip kini sa bunyag, pagkumpirma, ordinasyon ngadto sa Melchizedek Priesthood (alang sa kalalakin-an), endowment sa templo, ug sealing sa kaminyoon.”2

Mitudlo si Elder David A. Bednar nga, “Ang mga ordinansa sa kaluwasan ug kahimayaan nga gipangalagad sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo … naglangkob sa awtorisadong mga paagi diin ang mga panalangin ug gahum sa langit modagayday sa tinagsa natong kinabuhi.”3

Sama sa dunay atubangan ug likod nga sinsilyo, ang tanang makaluwas nga ordinansa giubanan og mga pakigsaad sa Dios. Gisaaran kita sa Dios og mga panalangin kon matinud-anon kitang motahud niana nga mga pakigsaad.

Si propeta Amulek mipahayag, “Kini … ang panahon … sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios” (Alma 34:32). Unsaon nato sa pag-andam? Pinaagi sa takus nga pagdawat sa mga ordinansa. Kita kinahanglan usab, sigun sa gisulti ni Presidente Russell M. Nelson, “pabilin diha sa dalan sa pakigsaad.” Mipadayon si Presidente Nelson, “Ang inyong pasalig nga mosunod sa Manluluwas pinaagi sa paghimo og mga pakigsaad uban Kaniya ug dayon sa pagtuman niadto nga mga pakigsaad moabli sa pultahan ngadto sa tanang espirituhanong mga panalangin ug pribilehiyo nga mahimong maanaa sa mga lalaki, babaye, ug mga bata bisan asa.”4

Si John ug Bonnie Newman, sama sa daghan kaninyo, nakadawat sa espirituhanong mga panalangin nga gisaad ni Presidente Nelson. Usa ka Dominggo, human sa pagsimba kauban sa iyang tulo ka gagmayng anak, gisultihan ni Bonnie si John, kinsa dili miyembro sa Simbahan, “Dili ko makahimo niini nga ako ra. Kinahanglang modesisyon ka nga mokuyog og simba namo o magpili ka og simbahan diin magkakuyog kita og simba, apan kinahanglan nga ang mga bata mahibalo nga ang ilang papa nahigugma usab sa Dios.” Sa pagkasunod Dominggo ug sa tanang misunod nga Dominggo, wala lang misimba si John; nagserbisyo usab siya nga mag-piano alang sa daghang ward, branch, ug sa mga Primary sulod sa katuigan. May pribilehiyo ko nga mahimamat si John niadtong Abril 2015, ug niana nga paghimamat, among nahisgutan nga ang pinakamaayong paagi nga ikapakita niya ang iyang gugma kang Bonnie mao ang pagdala niya sa templo, apan dili kana mahitabo gawas kon mabunyagan siya.

Human nagsimba og 39 ka tuig sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nabunyagan si John niadtong 2015. Paglabay sa usa ka tuig, si John ug Bonnie na-sealed sa Memphis Tennessee Temple, 20 ka tuig human nakadawat si Bonnie sa kaugalingon niyang endowment. Ang 47-anyos niyang anak, si Robert, miingon, “Si papa sa tinuod, sanag kaayong tan-awon sukad nadawat niya ang priesthood.” Midugang si Bonnie, “Kanunay nga malipayon ug sadya nga tawo si John, apan ang pagkadawat sa mga ordinansa ug pagtahud sa iyang mga pakigsaad mipalambo sa iyang kabuotan.”

Ang Pag-ula ni Kristo ug Iyang Ehemplo

Daghang tuig nang milabay, si Presidente Boyd K. Packer mipasidaan, “Ang maayong pamatasan kon wala ang mga ordinansa sa ebanghelyo dili gayud makatubos o makahimaya sa tawo.”5 Gani, dili lang mga ordinansa ug pakigsaad ang atong gikinahanglan aron makabalik kita sa atong Amahan, apan nagkinahanglan usab kita sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, ug sa Iyang Pag-ula.

Mitudlo si Haring Benjamin nga pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo moabut ang kaluwasan ngadto sa mga anak sa tawo (tan-awa sa Mosiah 3:17; tan-awa usab sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3).

Pinaagi sa Iyang Pag-ula, gitubos kita ni Jesukristo gikan sa sangputanan sa Pagkapukan ni Adan ug mihimong posible sa atong paghinulsol ug sa moabut nga kahimayaan. Pinaagi sa Iyang kinabuhi, mipakita Siya kanato og ehemplo aron madawat nato ang makaluwas nga mga ordinansa, diin “ang gahum sa pagka-diosnon gipakita” (D&P 84:20).

Human nadawat sa Manluluwas ang ordinansa sa bunyag sa “pagtuman sa tanan nga pagkamatarung” (tan-awa sa 2 Nephi 31:5–6), gitintal Siya ni Satanas. Sa samang paagi, ang atong mga tintasyon wala pa matapos human sa bunyag o sa pag-seal, apan ang pagdawat sa sagradong mga ordinansa ug pagtahud sa kaubang mga pakigsaad mopuno kanato og talagsaong kahayag ug maghatag kanato og kalig-on sa pagbatok ug pagbuntog sa mga tintasyon.

Pasidaan

Nanagna si Isaias nga sa katapusang mga adlaw, “ang yuta usab nahugawan … tungod kay … gipasipalahan ang kabalaoran” (Isaias 24:5; tan-awa usab sa D&P 1:15).

Ang susamang pasidaan, nga gipadayag kang Propeta Joseph Smith, mao nga ang pipila “nagpaduol [sa Ginoo] uban sa ilang mga ngabil, … sila nagtudlo og mga doktrina nga mga sugo sa mga tawo, nga may hulagway sa pagkadiosnon, apan sila nanghimakak sa gahum niana” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:19).

Mipasidaan usab si Pablo nga daghan ang “nagabaton sa dagway sa tinuohan apan nagapanghimakak sa gahum niini: likayi kining maong mga tawhana” (2 Timoteo 3:5). Akong sublion, likayi kining mga tawhana.

Ang daghang babag ug mga tintasyon sa kinabuhi mao ang “lobo nga manunukob” (Mateo 7:15). Ang tinuod nga magbalantay maoy mag-andam, mopanalipud, ug mopasidaan sa karnero ug sa panon kon magsingabut na kining mga lobo (tan-awa sa Juan 10:11–12). Isip tig-abag nga mga magbalantay nga nagtinguha sa pagsundog sa hingpit nga kinabuhi sa Maayong Magbalantay, dili ba mga magbalantay kita sa kaugalingon natong kalag ug ngadto sa uban? Pinaagi sa tambag sa mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag nga bag-o lang natong gipaluyohan, ug sa gahum ug gasa sa Espiritu Santo, makita nato ang nagsingabut nga mga lobo kon magbantay ug andam kita. Sa pagkumpara, kon mga magbalantay kita nga kulang sa pagpakabana sa kaugalingon natong kalag ug sa kalag sa uban, lagmit nga dunay dautang mahitabo. Ang kakulang sa pagpakabana mosangput sa kadaot. Modapit ko nga kitang tanan magmatinud-anon nga magbalantay.

Kasinatian ug Pagpamatuod

Ang sakrament usa ka ordinansa nga magtabang aron magpabilin kita sa dalan, ug ang takus nga pag-ambit maoy ebidensya nga nagtuman kita sa mga pakigsaad sa tanang ordinansa. Pipila ka tuig ang milabay, samtang ang akong asawa, si Anita, ug ako nagserbisyo sa Arkansas Little Rock Mission, miuban ko sa duha ka batan-ong misyonaryo sa ilang pagtudlo. Atol sa leksyon, ang buotang igsoon nga among gitudloan miingon, “Nakaadto na ko sa inyong simbahan; nganong mokaon pa man mo og pan ug moinom og tubig kada Dominggo? Sa among simbahan, kaduha ra namo kini buhaton kada tuig, atol sa Pasko sa Pagkabanhaw ug sa Pasko sa Pagkatawo, ug makahuluganon kaayo kini.”

Among gipaambit kaniya nga kita gisugo nga “[mag]tigom kanunay sa pag-ambit sa pan ug tubig” (Moroni 6:6; tan-awa usab sa D&P 20:75). Gibasa namo og kusog ang Mateo 26 ug ang 3 Nephi 18. Mitubag siya nga wala gihapon niya makita ang panginahanglan.

Dayon gihisgutan namo ang mosunod nga pagkumpara: “Hunahunaa nga naapil ka sa grabing aksidente sa sakyanan. Naangol ka og nakuyapan. Dunay miduol dayon, kay nakakita nga nakuyapan ka, ug mitawag sa emergency number, 911. Gitabangan ka ug naulian sa panimuot.”

Nangutana mi niini nga brother, “Dihang nakita na nimo ang imong palibut, unsa kaha ang imong ipangutana?”

Miingon siya, “Gusto kong masayud giunsa nako pag-abut didto ug kinsay nakakita nako. Pasalamatan nako siya matag adlaw tungod kay iyang giluwas ang akong kinabuhi.”

Gipaambit namo niining buotan nga brother kon giunsa pagluwas sa Manluluwas ang atong kinabuhi ug ang atong panginahanglan sa pagpasalamat Kaniya matag adlaw, matag adlaw, matag adlaw!

Dayon nangutana kami, “Kay nahibalo nga Siya mihatag sa Iyang kinabuhi alang kanimo ug kanako, unsa ka kanunay ikaw gustong mokaon ug moinom sa tubig isip mga simbolo sa Iyang lawas ug dugo?”

Miingon siya, “Nakasabut na ko, nakasabut na ko. Apan usa pa ka butang. Dili kaayo sadya ang inyong simbahan sama sa amoa.”

Kadto among gitubag, “Unsa kahay imong buhaton kon ang Manluluwas nga si Jesukristo mosulod niana nga pultahan?”

Miingon siya, “Diha dayon, moluhod ko.”

Nangutana mi, “Dili ba mao kanay imong bation inig sulod nimo sa mga chapel sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—pagtahud alang sa Manluluwas?”

Miingon siya, “Nakasabut na ko, nakasabut na ko, nakasabut na ko!”

Mipakita siya sa simbahan nianang Dominggo sa Pagkabanhaw ug padayong mibalik-balik.

Akong gidapit ang matag usa kanato sa pagpangutana sa kaugalingon, “Unsa nga mga ordinansa, lakip sa sakrament, ang angay nakong madawat, ug unsa nga mga pakigsaad ang angay nakong himoon, tumanon, ug tahuron?” Mosaad ko nga ang pag-apil sa mga ordinansa ug pagtahud sa kaubang mga pakigsaad magdala kaninyo og talagsaong kahayag ug proteksyon niining padayong nagkangitngit nga kalibutan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.