2010–2019
Ang Korum sa mga Elder [Elders Quorum]
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Korum sa mga Elder [Elders Quorum]

Ang pagbaton og usa ka korum sa Melchizedek Priesthood diha sa ward maghiusa sa mga naghupot sa priesthood sa pagpatuman sa tanang aspeto sa buhat sa kaluwasan.

Dili pa dugay human naorganisar ang Simbahan sa katapusang dispensasyon, ang Ginoo miingon diha sa usa ka pagpadayag, “Pinaagi sa inyong pag-ampo sa hugot nga pagtuo kamo makadawat sa akong balaod, nga kamo masayud unsaon pagdumala ang akong simbahan ug makaangkon sa tanan nga butang nga matarung diha sa akong atubangan.”1 Kini nga baruganan gisunod sa Simbahan––ug kana nga saad gituman sa Ginoo––sukad niadto. Mga sundanan alang sa organisasyon sa priesthood ug pagserbisyo gipadayag na matag karon ug unya, sugod ni Propeta Joseph Smith sa dihang ang mga katungdanan sa priesthood ug mga korum unang natukod sa atong panahon. Mahinungdanong mga paghapsay ang gipadayag ug gipatuman atol sa pagdumala nila ni Presidente Brigham Young, John Taylor, ug Spencer W. Kimball, inubanan sa pagtahud ngadto sa Korum sa Napulog Duha, sa Seventy, mga high priest, ug ubang mga katungdanan ug mga korum sa Melchizedek ug Aaronic nga Priesthood.2 Karon, sa makasaysayanon nga pamahayag pipila ka gutlo ang milabay, si Presidente Rusell M. Nelson mipahibalo og dugang nga mahinungdanon kaayong kausaban.

Kon tugutan akong ibalik ang tipik sa iyang pamahayag: “Karong gabii kami mopahibalo og usa ka mahinungdanon nga kausaban sa atong mga korum sa Melchizedek Priesthood aron sa mas epektibo nga pagpatuman sa buhat sa Ginoo. Sa matag ward, ang mga high priest ug ang mga elder magtipon na karon isip usa ka korum sa mga elder [elders quorum]… [ug] ang maglangkob sa [mga high priest sa stake] nga korum ibase na sa kasamtangang mga calling sa priesthood.”

Si Presidente Nelson midugang:

“Kining mga kausaban gipaubos sa pagtuon sulod sa daghang mga bulan. Among gibati ang dinaliang panginahanglan sa pagpalambo sa pamaagi sa pag-amuma sa atong mga miyembro. … Sa maayong pagbuhat niana, kinahanglan natong lig-unon ang mga korum sa priesthood aron sa paghatag og mas dakong direksyon ngadto sa pagpangalagad sa gugma ug suporta nga maoy tuyo sa Ginoo alang sa Iyang mga Santos.

“Kini nga mga kausaban dinasig sa Ginoo. Samtang atong ipatuman kini, mahimo kitang mas epektibo kay sa unsa ta kaniadto.”3

Sa direksyon sa Unang Kapangulohan, si Elder Ronald A. Rasband ug ako modugang og pipila ka detalye nga sa among pagtuo makatubag sa inyong mga ipangutana.

Mga Korum sa Elder ug High Priest

Una, sa pagsubli, unsa ang mga kausaban alang sa mga grupo sa ward high priest ug sa mga korum sa mga elder? Sa mga ward, ang mga miyembro sa mga korum sa mga elder ug mga grupo sa mga high priest ipunon na karon ngadto sa usa ka korum sa Melchizedek Priesthood nga adunay usa ka kapangulohan sa korum. Kini nga korum, nga misaka ang gidaghanon ug pagkahiusa, pagatawgon nga “korum sa mga elder [elders quorum].” Ang mga grupo sa mga high priest [high priests groups] walaon na. Ang korum sa mga elder maglakip sa tanang elder ug mga prospective elder [gilauman nga mahimong elder] diha sa ward ingon man usab ang mga high priest kinsa sa kasamtangan wala magserbisyo sa bishopric, sa kapangulohan sa stake, sa high council, o isip nag-function nga mga patriyarka. Ang korum sa mga high priest sa stake maglangkob niadtong mga high priest kinsa nagserbisyo diha sa kapangulohan sa stake, sa mga bishopric, sa high council, ug isip nag-function nga mga patriyarka.

Ang Kapangulohan sa Korum sa mga Elder [Elders Quorum Presidency]

Unsaon sa pag-organisar ang kapangulohan sa korum sa mga elder? Ang kapangulohan sa stake mo-release sa kasamtangang mga lider sa grupo sa mga high priest ug kapangulohan sa korum sa mga elder ug magtawag og bag-o nga presidente ug mga magtatambag sa korum sa mga elder sa matag ward. Ang bag-ong presidency sa korum sa mga elder [elders quorum] mahimong maglakip sa mga elder ug mga high priest, sa managlahing pangidaron ug kasinatian, nga magtinabangay sa pagserbisyo diha sa usa ka presidency sa korum. Ang usa ka elder o high priest mahimo rang moserbisyo isip presidente sa korum o isip magtatambag sa kapangulohan. Dili kini “pag-takeover [pagpuli]” sa mga high priest nganha sa korum sa mga elder. Among gilauman nga ang mga elder ug mga high priest maghiusa sa pagtrabaho sa bisan unsa nga kombinasyon diha sa kapangulohan sa korum ug sa pagserbisyo sa korum. Kini nga mga kausaban kinahanglang mapatuman sa labing sayon og daling panahon.

Mga Katungdanan sa Priesthood [Priesthood Offices] diha sa Korum sa mga Elder

Kini nga kausaban sa istruktura makapausab ba sa katungdanan sa priesthood nga gihuptan sa mga sakop sa korum? Dili, kini nga aksyon dili makapatangtang sa bisan unsa nga katungdanan sa priesthood diin si bisan kinsa nga sakop sa korum naordinahan na kaniadto. Sa inyo nang nahibaloan, ang usa ka lalaki mahimong maordinahan ngadto sa nagkalian-laing mga katungdanan sa priesthood sa tibuok niyang kinabuhi, ug dili mawad-an o matangtangan sa bisan unsa nga giorden kaniya kon makadawat man siya og bag-o. Samtang sa ubang mga sitwasyon ang naghupot sa priesthood mahimong moserbisyo og labaw sa usa ka katungdanan sa usa ka higayon, sama kon ang high priest nagserbisyo usab isip patriyarka o isip bishop, sa kasagaran dili siya molihok sa tanang katungdanan sa priesthood sa samang higayon. Ang mga Bishop ug Seventy, sama pananglit, dili aktibong magserbisyo nianang mga katungdanan human sila ma-release o mahimong emeritus. Sa ingon niana, bisan unsang lain nga katungdanan o mga katundanan sa priesthood nga huptan sa usa ka lalaki, samtang siya miyembro sa korum sa mga elder, siya magserbisyo isip usa ka elder.

Katuigan na ang milabay, si Presidente Boyd K. Packer nakabantay nga “ang priesthood mas dako pa kay sa bisan unsa nga mga katungdanan niini. … Ang priesthood dili mahimong tungaon. Ang usa ka elder naghupot og sama nga priesthood sa usa ka Apostol. (Tan-awa sa D&P 20:38.) Kon ang lalaki [aduna nay priesthood nga gitugyan kaniya], iyang madawat ang tanan niini. Hinuon, adunay mga katungdanan diha sa priesthood––mga pagbahinbahin sa katungod ug responsibilidad. … Usahay ang katungdanan mahisgutan nga ‘mas labaw’ o ‘mas ubos’ kay sa ubang katungdanan. Imbis ‘mas labaw’ o ‘mas ubos,’ ang mga katungdanan sa Melchizedek Priesthood, nagrepresentar sa nagkalain-laing mga dapit sa pagserbisyo.”4 Mga kaigsoonan, sinsero akong naglaum nga dili na kita maghisgut og “i-advance” ngadto sa laing katungdanan sa Melchizedek Priesthood.

Ang mga Elder padayon nga iorden nga mga high priest kon matawag sila sa kapangulohan sa stake, high council, o bishopric––o sa ubang higayon kon buot sa presidente sa stake pinaagi sa maampuong konsiderasyon ug inspirasyon. Sa dihang ang ilang mga termino sa pagserbisyo sa kapangulohan sa stake, high council, o bishopric mahuman, ang mga high priest mobalik og ipon sa korum sa mga elder diha sa ilang ward.

Direksyon alang sa Presidente sa Korum sa mga Elder

Kinsa ang magdumala sa buhat sa presidente sa korum sa mga elder? Ang presidente sa stake magdumala sa Melchizedek Priesthood sa iyang stake. Busa, ang presidente sa korum sa mga elder direkta nga responsable ngadto sa presidente sa stake, kinsa mohatag og pagbansaybansay [training] ug giya gikan sa kapangulohan sa stake ug pinaagi sa high council. Ang bishop, isip nagdumala nga high priest sa ward, kanunay usab makigkita sa presidente sa korum sa mga elder. Ang bishop makigtambag uban kaniya ug mohatag og tukmang direksyon kalabut sa labing maayong paagi sa pagserbisyo ug pagpanalangin sa mga miyembro sa ward, makigtambayayong sa tanang organisasyon sa ward.5

Ang Katuyoan Niining mga Kausaban

Unsa ang mga katuyoan niining mga kausaban sa mga korum sa Melchizedek Priesthood? Ang pagbaton og usa ka korum sa Melchizedek Priesthood diha sa ward maghiusa sa mga tighupot sa priesthood sa pagpatuman sa tanang aspeto sa buhat sa kaluwasan, lakip na ang templo ug ang buhat sa family history nga kaniadto gipakigtakdo [coordinated] sa mga grupo sa mga high priest. Nagtugot kini sa mga miyembro sa korum sa bisan unsang pangidaron ug mga kagikan nga makabenepisyo gikan sa panglantaw ug kasinatian sa usag usa ug gikan sa managlahi nga mga hugna sa kinabuhi. Maghatag usab kini og dugang kahigayunan alang sa sinati na nga mga tighupot sa priesthood sa pagtudlo sa uban, lakip na ang mga propective elder [gilauman nga mahimong elder], bag-ong mga miyembro, mga young adult, ug niadtong mibalik na sa kalihukan sa Simbahan. Dili ko hingpit nga makapadayag sa akong kahinam nga maghuna-huna sa dugang nga mahinungdanong tahas nga sa umaabut buhaton sa korum sa mga elder. Ang kahibalo, kasinatian, kapasidad, ug kalig-on nga makita niining mga korum tilimad-on sa bag-ong sinugdanan ug bag-ong sumbanan sa serbisyo sa priesthood sa tibuok Simbahan.

Sa kinatibuk-ang komperansya baynte ka tuig ang milabay, akong giasoy ang istorya nga unang giasoy ni Elder Vaughn J. Featherstone sa Seventy nga gituohan nako nga angayang ibalik dinhi.

Niadtong 1918 si Brother George Goates usa ka mag-uuma nga nagtanom og sugar beats sa Lehi, Utah. Ang tingtugnaw miabut og sayo nianang tuiga ug mipakaging sa kadaghanan sa iyang beet crop diha sa yuta. Alang ni George ug sa iyang anak nga lalaki nga si Francis, ang ani gamay ra ug lisud. Sa samang higayon, ang epidemya sa influenza nagkagrabe. Ang makahahadlok nga sakit mikalas sa kinabuhi sa anak ni George nga si Charles ug sa tulo sa gagmayng anak ni Charles––duha ka batang babaye ug usa ka lalaki. Sulod lamang sa unom ka adlaw, ang masulub-ong si George Goates mihimo og tulo ka managlahi nga pagbiyahe ngadto sa Ogden, Utah aron mahatud ang mga lawas sa ilang balay alang sa paglubong. Sa pagtapus niining makalilisang nga higayon, Si George ug Francis miandam sa ilang karwahe ug namalik sa umahan.

“[Sa ilang pagbiyahe] ilang naagian ang daghang karwahe nga puno og mga beet nga gihakot ngadto sa pabrika ug gidrayban sa kasilinganan nga mga mag-uuma. Samtang sila milabay, ang matag drayber motimbaya og moingon: ‘Kumusta ka, Tiyo George,’ ‘Pasensya na, George,’ ‘Lisud imong naagian, George,’ ‘Aduna kay daghang mga higala, George.’

“Sa katapusang karwahe sakay ang … tawomtumon og nawong nga si Jasper Rolfe. Miwarawara siya og malipayong mitimbaya ug misinggit: ‘ Mao ra to ang tanan, Tiyo George.’

“[Si Brother Goats] miatubang kang Francis ug miingon: ‘Unta atoa tong tanan.’

“Sa pag-abut nila sa ganghaan sa umahan, mikanaog si Francis gikan sa dakong karwahe sa red beet ug miabli sa pultahan samtang [ang iyang amahan] midiretso sa umahan. [Si George] mibira sa renda, mipahunong sa mga kabayo, … ug gianinaw ang umahan. … Walay sugar beet sa tibuok umahan. Dayon naamguhan niya unsay gipasabut ni Jasper Rolfe sa dihang misinggit siya og: ‘Mao ra to ang tanan, Tiyo George!’

“Nanaog [si George] sa karwahe, mihakop og tambok, brown nga yuta nga iyang gihigugma kaayo, ug unya … usa ka udlot sa beet, ug mitan-aw siya sa makadiyot niining mga simbolo sa iyang kahago, nga daw dili siya makatuo sa iyang nakita.

‘Dayon milingkod [siya] ibabaw sa pundok sa mga udlot sa beet––kining tawhana kinsa mihatud sa upat sa iyang mga pinalangga aron malubong sulod sa unom lamang ka adlaw; mihimo og lungon, mikalot og lubnganan, ug gani mitabang nga masul-ob ang sinina nga panglubong––kining talagsaon nga tawo kinsa wala gayud magduha-duha, wala mosibug, wala mopaling-paling sa kinatibuk-an niining mga pag-antus––milingkod sa pundok sa mga udlot sa beet ug mihilak sama sa gamayng bata.

“Dayon mibarug siya , gitrapuhan ang iyang mga mata, … mihangad sa langit, ug miingon: ‘Salamat, Amahan, tungod sa mga elder sa among ward.’”6

Oo, salamat sa Dios tungod sa mga lalaki sa priesthood ug sa serbisyo nga ila unyang ihatag sa pagbayaw sa mga indibidwal ug mga pamilya ug sa pag-establisar sa Zion.

Ang Unang Kapangulohan, ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug ang Kapangulohan sa Seventy naghunahuna niini nga mga kausaban sulod sa taas nga panahon. Uban sa tumang pag-ampo, makuti nga pagtuon sa mga pundasyon sa kasulatan bahin sa mga korum sa priesthood, ug kumpirmasyon nga kini kabubut-on sa Ginoo, magpadayon kaming magkahiusa sa tinud-anay nga usa ka lakang nga makapalambo sa Pagpahiuli. Ang giya sa Ginoo gipakita, ug nalipay ako niini, samtang ako mosaksi Kaniya, sa Iyang priesthood, ug sa inyong mga ordinasyon niana nga priesthood, sa ngalan ni Jesukristo, amen.