2010–2019
Tiunay nga Gugma: Ang Tinuod nga Timaan sa Matag Tinuod nga Disipulo ni Jesukristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tiunay nga Gugma: Ang Tinuod nga Timaan sa Matag Tinuod nga Disipulo ni Jesukristo

Ang ebanghelyo ni Jesukristo nakasentro sa gugma sa Amahan ug sa Manluluwas alang kanato ug sa atong gugma alang Kanila ug sa usag usa.

Gimahal ug gimingaw kita ni Presidente Monson, ug gimahal ug gipaluyohan nato si Presidente Russell M. Nelson. Adunay espesyal nga luna si Presidente Nelson sa akong kasingkasing.

Sa bag-o pa kong amahan, ang gamay namong anak, singko anyos pa, miuli gikan sa eskwela usa ka adlaw ug nangutana sa iyang mama, “Unsay trabaho ni Papa?” Mipasabut ang bata nga naglalis ang iyang mga classmate bahin sa mga trabaho sa ilang mga papa. Miingon ang usa nga ang iyang papa dako-dako sa city police, samtang mapagarbuhong miingon ang lain nga ang iyang papa dako-dako sa kompanya.

Sa dihang gipangutana ang akong anak bahin sa iyang papa, miingon ang akong anak, “nagtrabaho si papa sa opisina diha sa kompyuter.” Dayon, nakabantay nga wala kaayo makadayeg ang bag-o niyang mga higala, midugang siya, “Hinoon, ang akong papa maoy dako-dako sa universe.”

Tingali kadto ang mibugto sa pagsultihanay.

Giingnan nako ang akong asawa, “Panahon na nga tudloan nato siya og dugang nga mga detalye sa plano sa kaluwasan ug kon kinsa gayud ang nagdumala.”

Dihang gitudloan namo ang among mga anak sa plano sa kaluwasan, milambo ang ilang gugma sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas samtang nagkat-on sila nga plano kini sa gugma. Ang ebanghelyo ni Jesukristo nakasentro sa gugma sa Amahan ug sa Manluluwas alang kanato ug sa atong gugma alang Kanila ug sa usag usa.

Miingon si Elder Jeffrey R. Holland: “Ang unang dako nga sugo sa tanang kahangturan mao ang paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog—mao kana ang una ug dakong sugo. Apan ang unang dako nga kamatuoran sa tanang kahangturan mao nga ang Dios nahigugma kanato sa tibuok Niyang kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog. Kana nga gugma mao ang pundasyon nga bato sa kahangturan, ug kini maanaa sa tukuranan nga bato sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi.”1

Isip pundasyon nga bato sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ang tiunay nga gugma maoy rekisito sa matag tinuod nga disipulo ni Jesukristo.

Mitudlo si propeta Mormon, “Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo.”2

Ang gugma sa pagkatinuod mao ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Jesukristo.

Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga moserbisyo. Nahibalo sila nga ang pagserbisyo usa ka ekspresyon sa tinuod nga gugma ug pakigsaad nga gihimo nila sa bunyag.3 Bisan unsay ilang calling sa Simbahan o tahas nila sa komunidad, bation nila ang nagtubong tinguha sa paghigugma ug pagserbisyo sa Ginoo ug sa usag usa.

Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga mopasaylo. Nasayud sila nga ang Pag-ula sa Manluluwas motabon sa tanang sala ug kasaypanan sa matag usa kanato. Nasayud sila nga ang bugti nga Iyang gibayad “presyong naglakip sa tanan.” Espirituhanong mga buhis, balayranan, galastuhan ug bayad nga konektado sa mga sala, kasaypanan, o mga sipyat giapil tanan. Ang tinuod nga disipulo dali nga mopasaylo ug dali nga mangayo’g pasaylo.

Minahal kong kaigsoonan, kon naglisud kamo sa pagpangita og kalig-on sa pagpasaylo, ayaw hunahunaa kon unsay nabuhat sa uban kaninyo, apan hunahunaa unsay nahimo sa Ginoo kaninyo, ug makaplagan ninyo ang kalinaw diha sa makatubos nga mga panalangin sa Pag-ula.

Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga motugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo uban sa kalinaw sa ilang kasingkasing. Mapaubsanon sila ug matugyanon tungod kay sila nahigugma Kaniya. May pagtuo sila sa hingpit nga pagsunod sa Iyang kabubut-on, dili lang unsay Iyang gihimo apan kon giunsa ug kanus-a. Ang tinuod nga mga disipulo nahibalo nga ang tinuod nga mga panalangin dili ang unsay ilang gusto sa kanunay apan unsay gusto sa Ginoo kanila.

Ang tinuod nga mga disipulo nahigugma sa Ginoo kay sa kalibutan ug makanunayon ug dili matarug sa ilang pagtuo. Padayon silang lig-on sa mausabon ug makalibug nga kalibutan. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga maminaw sa tingog sa Espiritu ug sa mga propeta ug dili malibug sa mga tingog sa kalibutan. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga maanaa sa balaang mga dapit”4 ug malipay nga mohimong balaan sa mga dapit asa sila nagbarug. Bisan asa sila moadto, gidala nila ang gugma sa Ginoo ug kalinaw ngadto sa kasingkasing sa uban. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga mosunod sa mga sugo sa Ginoo, ug mosunod sila kay gihigugma nila ang Ginoo. Samtang mohigugma ug motuman sila sa mga sugo, mabag-o ang ilang mga kasingkasing ug sila mismo mausab.

Ang tiunay nga gugma mao ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Jesukristo.

Akong nakat-unan ang tiunay nga gugma gikan sa akong inahan. Dili siya miyembro sa Simbahan.

Usa ka adlaw daghang tuig nang milabay, mibisita ko sa akong mama, nga nag-antus sa kanser. Nasayud kong mamatay na siya, apan nabalaka ko sa iyang pag-antus. Wala ra koy gisulti, apan nakaila kaayo siya kanako, miingon siya, “akong nakita ang imong kabalaka.”

Dayon sa akong katingala, sa nagkurog nga tingog mihangyo siya nako, “Pweding tudloan ko nimo unsaon sa pag-ampo? Gusto kong mag-ampo para nimo. Nasayud kong sugdan nimo og ‘Mahal nga Langitnong Amahan,’ apan unsa dayon ang akong isulti?”

Samtang nagluhod ko tupad sa iyang gihigdaan nag-ampo siya para nako, akong gibati ang gugma nga sukad wala pa nako mabatyagi. Yano kadto, tinuod, tiunay nga gugma. Bisan wala siya mahibalo sa plano sa kaluwasan, naa sa iyang kasingkasing ang personal nga plano sa gugma, ang plano sa gugma sa inahan para sa iyang anak. Anaa siya sa kasakit, nanglimbasug aron lang makaangkon og kusog nga makaampo. Dili kaayo nako madungog ang iyang tingog, apan akong gibati ang iyang gugma.

Nahinumdom kong naghunahuna, “Sa unsang paagi ang tawo nga naa niana nga labihang kasakit makaampo para sa uban? Siya ang nanginahanglan.”

Dayon miabut ang tubag nga tin-aw sa akong hunahuna: tiunay nga gugma. Gihigugma kaayo ko niya nga gikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Sa pinakalisud niyang gutlo, gihigugma ko niya labaw sa iyang kaugalingon.

Karon, mahal kong mga igsoon, dili ba mao kini ang gihimo sa Ginoo? Siyempre, sa mahangturon ug mas lapad nga panglantaw. Apan taliwala sa grabe Niyang kasakit, sa tanaman niadtong gabhiona, Siya ang nagkinahanglan og tabang, nag-antus sa paagi nga dili nato mahunahuna o masabtan. Apan sa katapusan, gikalimtan Niya ang Iyang kaugalingon ug nag-ampo alang kanato hangtud Iyang gibayaran ang tibuok kantidad. Giunsa Niya kini sa paghimo? Tungod sa Iyang tiunay nga gugma alang sa Amahan, nga mipadala Kaniya, ug alang kanato. Ang Amahan ug kita Iyang gihigugma labaw sa Iyang Kaugalingon.

Gibayaran Niya ang butang nga wala Niya mahimo. Gibayaran Niya ang mga sala nga wala Niya mabuhat. Ngano? Tiunay nga gugma. Kay nabayaran ang tibuok kantidad, may katungod Siya nga motanyag kanato sa mga panalangin sa unsay Iyang gibayaran kon kita maghinulsol. Nganong gitanyag Niya kini? Usab, ug kanunay, tiunay nga gugma.

Ang tiunay nga gugma mao ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Jesukristo.

Miingon si Presidente Thomas S. Monson: “Hinaut nga magsugod kita karon, niining adlawa, sa pagpadayag og gugma ngadto sa tanang mga anak sa Dios, sakop man sa atong pamilya, atong mga higala, mga kaila, o dili kaila. Sa atong pagbangon matag buntag, atong hukman nga atubangon kini uban sa gugma ug kalooy sa bisan unsay moabut sa atong dalan.”5

Mga kaigsoonan, ang ebanghelyo ni Jesukristo ebanghelyo sa gugma. Ang pinakadako nga sugo mahitungod sa gugma. Alang kanako, mahitungod kining tanan sa gugma. Sa gugma sa Amahan, kinsa misakripisyo sa Iyang Anak alang kanato. Sa gugma sa Manluluwas, kinsa misakripisyo alang kanatong tanan. Sa gugma sa inahan o amahan kinsa mohatag sa tanan alang sa ilang mga anak. Sa gugma niadto kinsa hilum nga moserbisyo ug wala mailhi sa daghan kanato apan nailhan sa Ginoo. Sa gugma niadtong kinsa mopasaylo sa tanan ug sa kanunay. Sa gugma sa mga tawo kinsa mohatag labaw kay sa ilang nadawat.

Akong gimahal ang akong Langitnong Amahan. Akong gimahal ang akong Manluluwas. Akong gimahal ang ebanghelyo. Akong gimahal kini nga Simbahan. Akong gimahal ang akong pamilya. Akong gimahal kining talagsaong kinabuhi. Alang kanako, mahitungod kining tanan sa gugma.

Unta kining adlawa sa paghinumdom sa Pagkabanhaw sa Manluluwas usa ka adlaw sa espiritwal nga pagbag-o sa matag usa kanato. Unta kining adlawa maoy sinugdanan sa kinabuhi nga puno sa gugma, “ang pundasyon nga bato sa atong inadlawng pagpakabuhi.”

Unta ang atong kasingkasing mapuno sa tiunay nga gugma ni Kristo, ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Jesukristo. Kini ang akong pag-ampo sa ngalan ni Jesukristo, amen.