2010–2019
“Magpaduol ug Maglig-on Kanila”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Magpaduol ug Maglig-on Kanila”

Ang among pag-ampo karong adlawa mao nga ang matag lalaki ug babaye mobiya niining komperensya nga mas hugot ang kamasaligon sa kinasingkasing nga pagpakabana alang sa usag usa.

Sa pag-paraphrase ni Ralph Waldo Emerson, Ang labing halandumon nga mga higayon sa kinabuhi mao kadtong diin kita mobati sa kalit-kalit nga pagpadayag.1 Presidente Nelson, ambot lang kaha pila pa ka “kalit-kalit” ang among makaya niining semanaha. Ang uban kanato huyang og mga kasingkasing. Apan samtang naghunahuna ko niini, imo man usab diay kanang masulbad. Pagkanindot nga pagkapropeta!

Nunot sa diwa sa kahibulongang mga pahayag ug pagpamatuod ni Presidente Nelson kagabii ug karung buntag, Ako mohatag sa akong kaugalingong pagsaksi nga kining mga kausaban mga ehemplo sa pagpadayag nga naggiya niining Simbahan sukad sa sinugdanan. Kini sila dugang mga timailhan nga ang Ginoo mopadali sa Iyang buluhaton sa iyang angay nga panahon.2

Alang niadtong naghinamhinam nang mahibaloan ang mga detalye niining mga butanga, palihug hibaloi kana inig kahuman dayon niini nga sesyon sa komperensya, ang han-ay nga pagasugdan maglangkob, dili kinahanglan nga sama niini pagkasunod, padala ug sulat gikan sa Unang Kapangulohan ngadto sa tanang miyembro sa Simbahan nga anaa kami email adress. Pito ka pahina nga dokumento sa mga pangutana ug mga tubag ang ipasukip alang sa tanang mga priesthood ug mga lider sa auxillary. Sa katapusan, kini nga mga materyal mabutang dayon sa ministering.LDS.org. “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag.”3

Karon mahitungod sa maanindot kaayo nga buluhaton nga nahatag ni Presidente Russel M. Nelson ngari kanako ug ngadto ni Sister Jean B. Bingham. Mga kaigsoonan, samtang ang buhat sa mga korum ug mga auxiliary mohingkod na isip organisasyon, angayan lang nga kita sa atong kaugalingon kinahanglan mahingkod usab––tagsa-tagsang maglikay sa naandan, balik-balik nga pamatasan nga walay kinasingkasing nga pagbati sa pagkadisipulo nga gipasabut sa Manluluwas sa pagtapus sa Iyang yutan-ong pangalagad. Sa dihang nangandam na Siya sa pagbiya sa Iyang inosente pa ug murag naglibug nga gamayng grupo sa mga sumusunod, wala Siya maglista og daghang mga administratibong lakang nga ilang pagabuhaton o mihatag kanila og daghang mga report nga ang tulo ka kopya sulatan. Wala, Iyang gilaktod ang ilang tahas sa usa ka sukaranan nga sugo: “Maghigugmaay kamo ang usa sa usa; maingon nga Ako nahigugma kaninyo. … Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa.”4

Agi og paningkamot sa pagpaduol ngadto nianang sumbanan sa ebanghelyo, kining bag-ong gipahibalo nga konsepto sa pagpangalagad sa priesthood ug Relief Society maglakip sa, uban sa laing mga butang, ang mosunod nga mga elemento, ang uban niana gigamit na sa Relief Society uban sa talagsaong kalampusan.5

  • Dili na kita moggamit sa pulong nga home teaching ug visiting teaching. Tungod kana kay sa usa ka bahin kadaghanan sa atong paningkamot sa pagpangalagad anaa sa mga dapit gawas lang sa panimalay ug sa laing bahin tungod kay ang atong pakigkita dili man mahulagway pinaagi sa pagtudlo og mga inandam nga leksyon, bisan kon ang leksyon mahimo gayud nga ipaambit kon adunay panginahanglan niana. Ang nag-unang katuyuan niining ideya sa pagpangalagad mao ang, sama sa gikaingon bahin sa katawhan sa panahon ni Alma, “mibantay ibabaw sa ilang mga katawhan, ug … nag-amuma kanila sa mga butang kabahin sa pagkamatarung.”6

  • Mopadayon kita sa pagbisita og mga panimalay kutob sa mahimo, apan sa lokal nga mga sirkumstansya sama sa dinagko nga gidaghanon, lagyong distansya, personal nga kaluwasan, ug ubang mahagiton nga mga kahimtang nga makapugong kanato sa pagbisita sa matag panimalay matag bulan. Sumala sa tambag sa Unang Kapangulohan katuigan na ang milabay, buhata ang kutob sa inyong mahimo.7 Agig dugang sa bisan unsa nga iskedyul nga inyong napahiluna alang sa aktwal nga mga pagbisita, kana nga iskedyul mahimong madugangan og mga tawag sa telepono, mubo nga mga sulat, mga text, mga email, mga video chat, mga panag-istoryahanay sa mga miting sa Simbahan, mga proyekto sa pagpaambit og serbisyo, mga kalihokan sa katilingban, ug daghan pang mga posibilidad sa kalibutan sa sosyal media. Hinuon, akong klaruhon nga kining halapad nga bag-ong mga paagi sa pakigdait wala maglakip sa makauulaw nga taras nga bag-uhay lang nakong nakita sa usa ka gipapilit sa bumper awto. Mabasa kini, “Kon moserbatu ko, gi-home teach na ka.” Palihug, palihug, mga igsoon (ang mga sister dili gayud mahimong sad-an niana—nagsulti ko sa mga kaigsoonang lalaki sa Simbahan), nunot niining kausaban gusto kita og mas daghang pagpakabana ug kabalaka, dili minus.

  • Uban niining mas bag-o, mas nakabase sa ebanghelyo nga konsepto sa pagpangalagad, akong gibati nga nagsugod na kamo og kalisang kon unsa ang mabutang diha sa report. Nan, relaks lang, tungod kay walay bisan unsang ireport—maayo nalang kon aduna sa ika-31 sa bulan nga, “basta lang gyud makahatag” og report. Dinhi usab kita naningkamot nga mohingkod. Ang ireport mao lang ang gidaghanon sa mga interbyu nga napahigayon sa mga lider uban sa mga parisan sa nangalagad diha sa ward niana nga quarter. Ingong nga yano lang kining paminawon, mga higala, kadtong mga interbyu hilabihan ka mahinungdanon. Kon wala kadto nga impormasyon kana nga bishop dili makadawat og impormasyon mahitungod sa espiritwal ug temporal nga mga kahimtang sa iyang mga tawo. Hinumduni: ang tigpangalagad nga mga kaigsoonan nagrepresentar sa bishopric ug sa kapangulohan sa korum sa mga elder, dili sila maoy ipuli kanila. Ang mga yawe sa bishop ug sa presidente sa korum molabaw pa niining konsepto sa pagpangalagad.

  • Tungod kay kini nga report lahi gikan sa bisan unsa nga inyo nang nasumiter sauna, akong klaruhon nga kami sa ulohang buhatan sa Simbahan wala magkinahanglang mahibalo kon giunsa o asa o kanus-a kamo mohimo og pagkontak sa inyong mga tawo, nagkinahanglan lang kaming makahibalo ug nagpakabanana ba kamo nagbuhat ug nagpanalangin kanila sa tanang paagi nga inyong mahimo.

Mga Kaigsoonan, aduna kitay kahigayunan nga hinatag sa langit isip tibuok Simbahan sa pagpakita og “putli nga relihiyon … nga walay buling atubangan sa Dios”8—“sa pagtambayayong sa mga alantuson sa usag usa, nga sila mahimo nga magaan” ug sa “paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan,”9 mangalagad ngadto sa mga biyuda ug sa walay amahan, sa minyo ug ang dili minyo, sa lig-on ug sa magul-anon, sa dinaug-daog ug sa baskog, sa malipayon ug sa magul-anon––sa laktod, kitang tanan, matag usa kanato, tungod kay kitang tanan nanginahanglang mobati sa madasigon nga kamot sa panaghigalaay ug makadungog sa lig-on nga pamahayag sa hugot nga pagtuo. Hinoon, mopasidaan ko kaninyo, usa ka bag-ong ngalan, bag-o nga kapailin-ilinan, ug mas dyutay nga mga report dili makahimo og kalainan sa atong serbisyo gawas lang kon ato kining isipon nga imbitasyon sa pag-amuma alang sa usag usa sa dayag, bag-o, mas balaan nga paagi, sumala sa bag-o lang gisulti ni Presidente Nelson. Samtang ibayaw nato ang atong espirituhanong mga mata ngadto sa pagpuyo sa balaod sa gugma nga mas malukpanon, mopahinungod kita sa mga henerasyon kinsa nagserbisyo niana nga paagi sa daghang mga katuigan. Mosulti ko og bag-o nga ehemplo niini nga debosyon sa paglaum nga daghan pa ang makasabut sa sugo sa Ginoo nga “magpaduol ug maglig-on kanila”10 atong mga kaigsoonan.

Niadtong Enero 14, Dominggo, mga pasado alas 5:00 sa hapon, akong mga batan-ong higala nga si Brett ug Kristin Hamblin nag-istoryahanay sa ilang panimalay sa Tempe, Arizona, human sa tibuok adlaw nga pagserbisyo ni Brett sa bishopric ug si Kristin nagkapuliki og atiman sa ilang lima ka anak.

Sa kalit lang si Kristin, ingon og malampuson nga nakalingkawas sa kanser sa totoy sa milabay nga tuig, nakuyapan. Usa ka tawag sa 911 miabut ang emergency team nga naningkamot og maayo sa pagluwas kaniya. Samtang nag-ampo ug nangalyupo si Brett, midali siya og himo og duha ka lain pang tawag: ang usa sa iyang inahan naghangyo kaniya pagtabang sa pagbantay sa iyang mga anak, ang usa ngadto kang Edwin Potter, ang iyang home teacher. Mao kini ang nahitabo sa ilang panag-istoryahanay sa kinatibuk-an:

Edwin, nakita ang pangalan sa caller ID, miingon, “Oy, Brett, unsay ato?”

Ang murag nagsyagit nga tubag ni Brett: “Nagkinahanglan ko nimo dinhi––karon dayon!”

Sulod lang sa pipila ka minutos, ang iyang kauban sa priesthood anaa na sa iyang kiliran, mitabang sa mga bata ug midrayb ni Brother Hamblin ngadto sa ospital nagsunod sa ambulansya nga nagdala sa iyang asawa. Didto, wala kaabut og 40 minutos human siya makuyapan, ang mga doktor midiklarar ni Kristin nga patay na.

Samtang si Brett nagbakho, si Edwin yanong migunit sa iyang mga bukton ug miduyog kaniya sa paghilak––sulod sa dugay, dugayng panahon. Dayon, gihatagan og higayon si Brett nga magbangutan uban sa ubang mga sakop sa pamilya, si Edwin miadto sa panimalay sa bishop aron pagsulti kaniya unsay nahitabo bag-ohay lang. Ang Bishop miadto dayon sa ospital samtang si Edwin mipadayon ngadto sa panimalay sa mga Hamblin. Didto siya og ang iyang asawa, si Charlotte, kinsa miadto usab nga nagdagan, nakigdula sa lima ka batang Hamblin nga karon wala nay inahan, nag-edad og 12 paubos ngadto sa 3. Gipapanihapon nila sila, mipahigayon og impromptu nga recital sa musika ug mitabang nila sa pag-andam sa pagpangatulog.

Sa kaulahian sa Brett misulti kanako, “Ang makapahibulong nga bahin niini nga istorya dili ang pag-abut ni Edwin sa dihang mitawag ako. Sa usa ka emerhensiya, aduna gayuy tawo nga andam motabang. Dili, ang makapahibulong nga bahin niini nga istorya mao nga siya ang akong nahunahunaan. Adunay laing mga tawo sa palibut. Si Kristin adunay igsoon nga lalaki ug babaye kinsa parihong nagpuyo wala kaabut lima ka kilometro ang gilay-on. Aduna kami maayo nga bishop, ang labing maayo. Apan ang relasyon tali namo ni Edwin hilabihan nga akong natural nga gibati ang pagtawag kaniya kon magkinahanglan ko og tabang. Ang Simbahan naghatag kanato og pinahimutang nga pamaagi sa mas maayo nga pagsunod sa ikaduhang sugo––sa paghigugma, pagserbisyo, ug pag-ugmad og mga relasyon uban sa atong mga kaigsoonan nga makatabang kanato nga maduol sa Dios.”11

Ang giingon ni Edwin mahitungod sa iyang kasinatian mao nga, “Elder Holland, ang pagkabali aning tanan kay si Brett mas dugay na nga home teacher sa among pamilya kay sa kami sa ilaha. Nianang higayuna, nakabisita siya kanamo og mas kadaghan isip higala kay sa tungod usa ka buluhaton. Siya nahimong usa ka talagsaon nga ehemplo, ang sumbanan kon unsa gayud ang aktibo ug malambigiton nga tighupot sa priesthood. Akong asawa, among mga anak—wala magtan-aw kaniya nga tawo nga obligadong magdala kanamo og mensahe sa katapusan sa matag bulan; giisip na namo siya nga higala kinsa nagpuyo sa unahan ug duol sa eskina, kinsa mobuhat kutob sa iyang mahimo aron sa pagpanalangin kanamo. Malipayon ako nga makabalos bisan gamay lang sa akong utang kaniya.”12

Mga kaigsoonan, moapil ako kaninyo sa pagpasidungog sa matag block teacher ug ward teacher ug home teacher ug visiting teacher kinsa mihigugma ug miserbisyo nga matinud-anon sa tibuok natong kasaysayan. Among pag-ampo karong adlawa mao nga ang matag lalaki ug babaye––ug atong mga hamtung nga young men ug young women––mobiya niining kinatibuk-ang komperensya nga mas hugot ang kamasaligon sa kinasingkasing nga pagpakabana alang sa usag usa, dinasig lamang sa putli nga gugma ni Kristo sa pagbuhat sa ingon. Bisan pa sa unsay atong bation nga atong mga limitasyon ug mga kakulangan—ug kitang tanan adunay mga hagit—bisan paman, hinaot nga maghago ta uban sa Ginoo sa ubasan,13 sa paghatag og tabang sa Dios ug Amahan natong tanan sa Iyang dako nga buluhaton sa pagtubag sa mga pag-ampo, paghatag og kahupayan, pagpahid sa mga luha, ug paglig-on sa huyang nga mga tuhod.14 Kon ato kanang buhaton, mahimo kitang mas mahisama sa mga disipulo ni Kristo nga maoy angayan kanato. Unta maghigugmaay kita sa usag usa sama nga Siya nahigugma kanato,15 ako nag-ampo sa ngalan ni Jesukristo, amen.