2010–2019
Report sa Church Auditing Department, 2017
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Report sa Church Auditing Department, 2017

Ngadto sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Minahal nga mga Kaigsoonan: Sumala sa gisulti sa pagpadayag diha sa seksyon 120 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Konseho sa Paggasto sa Ikapulo—gilangkuban sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa Presiding Bishopric—nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa Simbahan. Ang mga departamento sa Simbahan moapud-apud sa mga pundo nga pinasubay sa giaprubahan nga mga badyet, mga polisiya ug mga pamaagi sa Simbahan.

Ang Church Auditing, nga gilangkuban sa mga propesyonal nga dunay mga kredensyal ug independente sa tanang mga departamento sa Simbahan, dunay responsibilidad sa pagpahigayon og mga audit aron sa paghatag og resonable nga kasiguroan kabahin sa mga amot nga nadawat, mga galastuhan nga nahimo, ug sa pagbantay sa mga kabtangan sa Simbahan.

Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Church Auditing nagtuo nga, sa tanang importanting detalye, ang mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo, ug mga kabtangan sa Simbahan alang sa tuig 2017 narekord ug nadumala sumala sa giaprubahan nga mga badyet, mga polisiya, ug mga pamaagi sa accounting sa Simbahan. Ang Simbahan nagsunod sa mga pagtulun-an nga gitudlo ngadto sa mga miyembro niini nga magpuyo sumala sa badyet, molikay sa utang, ug magtigum alang sa panahon sa panginahanglan.

Matinahurong gisumiter,

Church Auditing Department

Kevin R. Jergensen

Tigdumalang Direktor