2010–2019
Dinasig nga Pagpangalagad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dinasig nga Pagpangalagad

Makadawat kita sa Balaang Espiritu kon tutukan nato ang pagserbisyo ngadto sa uban. Mao kana ngano nga kita adunay priesthood nga responsibilidad sa pagserbisyo alang sa Manluluwas.

Minahal kong mga kaigsoonan, mapasalamaton ako sa pribilehiyo nga makapamulong kaninyo niining makasaysayan nga kinatibuk-ang komperensya. Napaluyohan na nato si Presidente Russell M. Nelson isip Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kay ako napanalanginan sa pakigtrabaho kaniya matag adlaw, akong gibati ang kumpirmasyon sa Espiritu nga si Presidente Nelson gitawag sa Dios nga mangulo sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo.

Akong pagsaksi usab nga ang Ginoo mitawag ni Elder Gerrit W. Gong ug ni Elder Ulisses Soares nga moserbisyo isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Gihigugma ug gipaluyohan nako sila. Sila, sa ilang pagpangalagad, mopanalangin og mga kinabuhi sa tibuok kalibutan ug sa tanang henerasyon.

Kini nga komperensya makasaysayan alang sa ubang rason. Gipahibalo ni Presidente Nelson ang dinasig nga kalamboan sa organisadong plano sa Ginoo para sa Iyang Simbahan. Kana nga plano naglakip og bag-ong estraktura alang sa mga korum sa priesthood sa mga ward ug stake aron mas matuman nato ang atong mga responsibilidad sa priesthood. Kana nga mga responsibilidad tanan may kalabutan sa atong priesthood nga pag-atiman sa mga anak sa Amahan.

Ang plano sa Ginoo alang sa Iyang mga Santos sa paghatag og mapinanggaong pag-atiman natuman sulod sa daghang katuigan. Sa unang mga adlaw sa Nauvoo, nagkinahanglan si Joseph Smith og organisadong paagi sa pag-atiman sa daghang kinabig nga mga kabus nga nangadto sa siyudad. Upat sa akong mga apohan sa tuhod kauban usab nila—ang mga Eyring, mga Bennion, ug mga Romney, ug mga Smith. Giorganisar sa Propeta ang pag-atiman niadtong mga Santos pinaagi sa hiyograpiya. Kadto nga mga dibisyon sa siyudad sa Illinois gitawag og “ward.”

Samtang namalhin ang mga Santos sa kapatagan, ang ilang pag-atiman sa usag usa giorganisar isip mga “company.” Usa sa apohan nako sa tuhod (sa habig ni papa) mouliay na sa iyang misyon sa gitawag karon og Oklahoma dihang natagboan niya ang company sa agianan. Luya kaayo siya tungod sa sakit mao nga siya ug ang iyang kompanyon nagsakay sa gamay nga karwahe.

Ang lider sa company mipadala og duha ka batan-ong babaye sa pagtabang sa anaa sa nabiyaan nga karwahe. Usa kanila, mao ang batan-ong sister nga nakabig sa Switzerland, mitan-aw sa usa sa mga misyonaryo ug gibati og kalooy. Naluwas siya tungod niana nga company sa mga Santos. Naulian siya igo nga makalakaw hangtud nakaabut sa Walog sa Salt Lake nga naa sa iyang kilid ang mga batan-ong tigluwas. Nagkahigugmaay sila ug nagminyo. Nahimo siya nakong apohan sa tuhod nga si Henry Eyring, ug siya akong apohan sa tuhod si Maria Bommeli Eyring.

Mga tuig ang milabay, dihang gihisgutan sa mga tawo ang grabing kalisud sa pagtabok sa kontinente, miingon siya, “Ah dili oy, dili kadto lisud. Samtang naglakaw kami, nag-istorya kami bahin sa dakong milagro sa among pagkakaplag sa tinuod nga ebanghelyo ni Jesukristo. Pinakamalipayon kadtong panahon nga akong mahinumduman.”

Sukad niadto, migamit ang Ginoo og lain-laing paagi sa pagtabang sa Iyang mga Santos sa pag-atiman sa usag usa. Karon Iya kitang gipanalanginan og lig-on ug nagkahiusang korum diha sa ward ug stake nga lebel—mga korum nga naglihok kauban sa tanang organisasyon sa ward.

Ang mga ward sa lungsod, ang mga company ug ang nalig-on mga korum tanan nagkinahanglan og pinakaminus duha ka butang aron molampus ang katuyoan sa Ginoo alang sa Iyang mga Santos sa pag-atiman sa usag usa sama sa Iyang gihimo. Milampus sila dihang ang mga Santos mibati sa gugma ni Kristo alang sa usag usa labaw sa kaugalingon nilang interes. Gitawag kana sa kasulatan og “gugmang putli … ang tiunay nga gugma ni Kristo” (Moroni 7:47). Ug milampos sila dihang ang Espiritu Santo migiya sa tig-atiman aron mahibalo unsay nasayran sa Ginoo nga pinakamaayo alang sa tawo nga Iyang gitabangan.

Bag-ohay lang niining semanaha, akong nakita ang mga miyembro sa Simbahan nga naglihok nga daw sila nakapanglantaw kon unsay buhaton sa Ginoo, sumala sa gipahibalo dinhi karon. Mohatag ko og duha lang ka ehemplo kaninyo. Una, mao ang yano nga pakigpulong sa sakrament miting sa 14-anyos nga teacher sa Aaronic Priesthood kinsa nakasabut kon unsay pweding matuman sa mga naghupot sa priesthood sa ilang pagserbisyo sa Ginoo. Ikaduha, ang naghupot sa Melchizedek Priesthood kinsa, may gugma ni Kristo, nadasig sa pag-alagad sa usa ka pamilya.

Una, akong ihatag kaninyo ang mga pulong sa batan-ong lalaki nga namulong sa sakrament miting sa ward nga akong natambungan. Didto ko. Sulayi sa paghinumdom kon unsa ikaw niadtong 14 anyos ka pa ug nakadungog kaniya nga misulti og labaw sa mahibaloan sa usa ka batan-on:

“Ganahan gyud ko nga nasakop ko sa teachers quorum sa atong ward sukad nag-14 sa miaging tuig. Ang teacher duna gihapon sa tanang responsibilidad sa deacon dugangan pa og mga bag-o.

“Kay pipila kanato mga teacher, ang uban unya pa, ug kay ang tanan sa Simbahan napanalanginan sa priesthood, importante nga tanan kita mahibalo og daghan pa sa mga katungdanan sa teacher.

“Una sa tanan, ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:53 nag-ingon, ‘Ang katungdanan sa teacher mao ang pagbantay diha sa simbahan sa kanunay, ug [pag]paduol ug [pag]lig-on kanila.’

“Sunod, ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:54–55 nag-ingon:

“‘Ug ang pagtan-aw nga walay kadautan sa simbahan, ni kapintas sa usag usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og kadautan;

“‘Ug ang pagtan-aw nga ang simbahan magkatigum sa kanunay, ug usab ang pagtan-aw nga ang tanan nga mga sakop naghimo sa ilang katungdanan.’”

Mipadayon ang batan-on:

“Nagsulti kanato ang Ginoo nga atong katungdanan dili lang ang pag-atiman sa Simbahan apan sa pag-atiman usab sa mga tawo nga naa sa sulod sa Simbahan sama sa buhaton ni Kristo kay Iya man kini nga Simbahan. Kon ugaling naningkamot kita sa pagtuman sa mga sugo, pagmabination sa usag usa, pagmatinuoron, pagmaayo nga higala, ug ikalipay ang panagtigom, niana maangkon nato ang Espiritu ug mahibalo unsay gusto nga ipabuhat kanato sa Amahan. Kay kon dili, nan dili nato matuman ang atong calling.”

Mipadayon siya sa pag-ingon:

“Kon ang usa ka teacher mopili sa pagpakita og maayong ehemplo pinaagi sa pagkahimong maayo nga home teacher, motimbaya sa mga miyembro sa simbahan, moandam sa sakrament, motabang sa balay, ug tighimo og kalinaw, gipili niya ang pagtahud sa iyang priesthood ug pagtuman sa iyang calling.

“Ang pagkamaayo nga teacher wala lang magpasabut nga responsable kon naa kita sa simbahan o sa mga kalihokan sa Simbahan. Mitudlo si Apostol Pablo, ‘Pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli’ (1 Timoteo 4:12).”

Dayon miingon ang batan-on:

“Bisan asa man kita o unsay atong gihimo, mamahimo kitang maayong ehemplo sa pagkamatarung sa tanang panahon ug sa tanang dapit.

“Ako ug ang akong papa mag-home teach sa mga Brown.1 Kada adto namo didto, may nindot kaayo kong panahon sa pakig-istorya ug maka-ila kanila. Usa ka butang nga ganahan kaayo nako sa mga Brown mao nga kada adto namo didto, andam silang maminaw ug kanunay silang may nindot nga istoryang ipaambit.

“Kon mas mailhan nato ang mga tawo sa ward tungod sa home teaching, mas mosayon ang pagbuhat sa sunod nga katungdanan sa teacher, ug kana mao ang pagtimbaya sa mga miyembro sa simbahan. Ang pagtabang sa mga tawo nga mobati nga gihangop ug gipaapil sa simbahan makatabang sa tanang miyembro sa ward nga mobati nga gihigugma ug andam nga moambit sa sakrament.

“Human matimbaya ang mga miyembro nga misimba, ang mga teacher motabang kada Dominggo sa pag-andam sa sakrament. Ganahan gyud ko nga moapud-apud ug moandam sa sakrament dinhi sa ward kay ang tanan hilum kaayo. Kanunay kong mobati sa Espiritu kon mag-andam ko ug moapud-apod sa sakrament. Usa ka tinuod nga panalangin kanako nga mahimo ko kini kada Dominggo.

“Ang ubang serbisyo sama sa pag-apud-apod sa sakrament makita sa mga tawo ug pasalamatan kita sa paghimo niini, apan ang ubang serbisyo sama sa pag-andam sa sakrament kasagarang gihimo nga walay nakamatikud. Dili importante nga makita kita nga nagserbisyo; ang importante nga nahibalo ang Ginoo nga nagserbisyo kita Kaniya.

“Isip mga teacher, maningkamot kita kanunay sa paglig-on sa Simbahan, sa atong mga higala, ug atong pamilya pinaagi sa pagtuman sa atong mga responsibilidad sa priesthood. Dili kanunay sayon, apan ang Ginoo walay isugo kanato ‘ gawas kon siya moandam og paagi alang [kanato nga kita] makatuman sa butang diin siya misugo’ (1 Nephi 3:7).”

Samtang mitapos kadto nga batan-on, padayon kong natingala sa iyang kahingkod ug kaalam. Gi-summarize niya sa pag-ingon, “Nahibalo kong mas momaayo kita kon pilion nato ang pagsunod ni [Jesukristo].”

Laing sugilanon sa priesthood nga pagserbisyo giistorya usa ka bulan ang milabay sa sakrament miting sa ward. Didto na usab ako. Niining sitwasyuna, kining batid nga naghupot sa priesthood wala mahibalo nga samtang siya namulong gihulagway niya sa tukmang paagi unsay tinguha sa Ginoo nga mahitabo uban sa nalig-on nga mga korum sa priesthood. Mao kini ang unang detalye sa iyang istorya:

Siya ug iyang kompanyon sa home teaching gi-assign nga moserbisyo og pito ka pamilya. Hapit tanan nila dili gustong mabisitahan. Dihang nangadto ang mga home teacher sa ilang mga apartment, wala sila atubanga. Dihang gitawagan nila sa telepono, wala sila tubaga. Dihang nagbilin sila og mensahe, walay gibalik nga tubag. Kini nga senior kompanyon sa katapusan midangop sa pagsulat nga pangalagad. Gani nagsugod siya nga mogamit og yellow nga envelope sa panghinaot nga matubag.

Usa sa pito ka pamilya mao ang single sister nga dili kaayo aktibo nga langyaw gikan sa Europe. May duha siya ka batan-ong mga anak.

Human sa daghang pagsulay nga makontak siya, nakadawat siya og mensahe sa text. Diretso siyang mipahibalo nga wala siyay oras sa pakigkita sa mga home teacher. Duha ang iyang trabaho ug naa usab sa militar. Ang una niyang trabaho mao ang pagka opisyal sa pulis, ug ang tumong niya sa panarbaho mao ang pagkahimong detective ug mobalik sa nasud nga iyang natawhan ug mopadayon og trabaho didto.

Ang home teacher wala gayud makabisita niya sa ilang balay. Panagsa mo-text siya sa iyaha. Matag bulan magpadala siya og sulat, pakapinan og holiday cards para sa matag anak.

Wala siya makadawat og tubag. Apan nahibalo siya kinsay iyang mga home teacher, unsaon sila sa pagkontak, ug nga magpadayon sila niini nga priesthood nga pagserbisyo.

Dayon usa ka adlaw nakadawat siya og dinaliang text gikan niya. Nagkinahanglan kaayo siya og tabang. Wala siya makaila sa bishop apan nakaila siya sa iyang mga home teacher.

Sulod sa pipila ka adlaw, mobiya na siya sa estado alang sa usa ka bulan nga military training nga kalihokan. Dili niya mahimong ikuyog ang mga anak. Ang iyang mama, nga mobantay unta sa iyang mga anak, bag-o lang mibiyahe sa Europe aron atimanon ang iyang bana, sa medikal nga emerhensya.

Kining dili kaayo aktibo nga single sister dunay igong kwarta nga ikapalit og tiket padulong sa Europe para sa kamanghuran niyang anak apan dili paigo para sa iyang 12 anyos nga anak, nga si Eric.2 Nangutana siya sa iyang home teacher kon makakita ba siya og buotang LDS nga pamilya nga modala ni Eric sa ilang balay sulod sa sunod nga 30 ka adlaw!

Giteksan og balik sa home teacher nga buhaton niya ang tanan. Gikontak dayon niya ang iyang mga lider sa priesthood. Misugot ang bishop, kinsa mao ang tigdumalang high priest, nga iyang duolon ang mga sakop sa ward council, lakip ang presidente sa Relief Society.

Diha dayon nakakita ang presidente sa Relief Society og upat ka buotang LDS nga pamilya, nga may mga anak nga kaedad ni Eric, nga modala niya sa ilang balay kada usa sulod sa usa ka semana. Sulod sa misunod nga bulan, kini nga mga pamilya mipakaon ni Eric, gihatagan og kwarto sa puno na nilang apartment o gamay nga balay, gidala siya sa ilang naplano nang mga pagbakasyon sa pamilya, gipakuyog sa simbahan, gipaapil sa ilang mga family home evening, ug daghan pa.

Ang mga pamilya sa mga bata nga kaedad ni Eric mipaapil kaniya sa ilang mga korum miting sa deacon ug mga kalihokan. Atol niini nga 30 ka adlaw, kada Dominggo naa si Eric sa simbahan sa pinakaunang higayon sa iyang kinabuhi.

Pag-uli sa iyang mama gikan sa iyang training, padayong nagsimba si Eric, kasagaran kauban sa usa niining upat ka bolunter nga LDS nga pamilya nga nakighigala kaniya, lakip sa mga visiting teacher sa iyang mama. Niining panahona, naorden siya nga deacon ug nagsugod sa pag-apud-apod sa sakrament kanunay.

Karon tan-awon nato ang kaugmaon ni Eric. Dili kita masurprisa kon mahimo na siyang lider sa Simbahan sa nasud nga iyang natawhan kon mouli na ang iyang pamilya didto—nahimo ang tanan tungod sa mga Santos kinsa nagtinabangay nga nagkahiusa, ubos sa direksyon sa usa ka bishop, sa pagserbisyo tungod sa gugmang putli sa ilang kasingkasing ug uban sa gahum sa Espiritu Santo.

Nahibalo kita nga ang gugmang putli importante aron maluwas kita sa gingharian sa Dios. Misulat si Moroni, “Gawas kon kamo adunay gugma nga putli kamo dili mahimo nga maluwas sa gingharian sa Dios” (Moroni 10:21; tan-awa usab sa Ether 12:34).

Nahibalo kita nga ang gugmang putli itugyan kanato human nato mabuhat ang tanan. Kinahanglan nga kita “[mag]-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga guma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo” (Moroni 7:48).

Para nako makadawat kita sa Balaang Espiritu kon tutukan nato ang pagserbisyo ngadto sa uban. Mao kana ngano nga kita adunay priesthood nga responsibilidad sa pagserbisyo alang sa Manluluwas. Kon moapil kita sa pagserbisyo sa uban, minus ang atong paghunahuna sa atong kaugalingon, ug ang Balaang Espiritu mas andam nga moduol kanato ug motabang sa atong tibuok kinabuhi nga paningkamot sa pag-angkon sa gasa sa gugmang putli nga gitugyan kanato.

Mosaksi ko kaninyo nga nasugdan na sa Ginoo ang dakong kalamboan sa Iyang plano aron mas magmadasigon kita ug magmanggiloy-on sa atong serbisyo sa priesthood nga pagpangalagad. Nagpasalamat ko sa Iyang gugma, nga walay puas nga Iyang gihatag kanato. Ako mopamatuod pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.