2010–2019
Unsay Kinahanglang Masabtan sa Matag Naghupot sa Aaronic Priesthood
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Unsay Kinahanglang Masabtan sa Matag Naghupot sa Aaronic Priesthood

Ang inyong ordinasyon sa Aaronic Priesthood mahinungdanon sa pagtabang sa mga anak sa Dios nga makadawat sa maulaong gahum ni Kristo.

Mga kaigsoonan, usa kini ka pribilehiyo nga makauban kamo niining makasaysayanong komperensya. Sa dihang bag-o pa ko nga mission president, naghinam-hinam ko nga modawat sa among unang grupo sa bag-ong mga misyonaryo. Pipila sa among mas eksperyensyado nga mga misyonaryo nangandam alang sa mubo nga miting uban kanila. Nakabantay ko nga naghan-ay sila og mga lingkuranan sa mga bata sa usa ka semicircle.

“Para unsa man nang gagmayng mga lingkuranan?” Nangutana ko.

Ang mga misyonaryo, nga medyo naulaw og gamay, miingon, “Para sa bag-ong mga misyonaryo.”

Nagtuo ko nga ang atong pagtan-aw sa uban makaapekto og dako sa ilang panglantaw kon si kinsa sila ug unsay ilang mahimo.1 Ang among bag-ong mga misyonaryo nanglingkod sa mga lingkuranan para sa mga hamtong nianang adlawa.

Usahay, nahadlok ko, sa mapasumbingayong paagi atong gihatagan ang atong mga batan-ong lalaki sa Aaronic Priesthood og mga lingkuranan para sa mga bata nga kalingkuran imbis nga motabang kanila nga makakita nga ang Dios mihatag kanila og sagradong pagsalig ug mahinungdanong buhat nga himoon.

Si Presidente Thomas S. Monson mitambag kanato nga ang mga batan-ong lalaki kinahanglang makasabut “kon unsay gipasabut … sa mahimong mga tighupot sa priesthood sa Dios. Kinahanglan silang magiyahan ngadto sa usa ka espiritwal nga kasayuran bahin sa kasagrado sa ilang gi-orden nga calling.”2

Karon nag-ampo ko nga ang Espiritu Santo mogiya kanato ngadto sa mas dakong panabut bahin sa gahum ug kasagrado sa Aaronic Priesthood ug modasig kanato nga mag-focus nga mas makugihon sa atong mga katungdanan sa priesthood. Ang akong mensahe alang sa tanang mga naghupot sa Aaronic Priesthood, lakip na niadtong naghupot sa Melchizedek Priesthood.

Si Elder Dale G. Renlund nagtudlo nga ang katuyoan sa priesthood mao ang paghatag sa mga anak sa Dios pag-access ngadto sa maulaong gahum ni Jesukristo.3 Aron makadawat sa maulaong gahum ni Kristo sa atong kinabuhi, kinahanglan gayud kita nga motuo Kaniya, maghinulsol sa atong mga sala, mohimo ug motuman sa mga pakigsaad pinaagi sa mga ordinansa, ug modawat sa Espiritu Santo.4 Dili kini mga baruganan nga kausa lamang kita malambigit; hinoon, magtambayayong kini, moabag ug mougmad sa usag usa sa mapadayunon nga proseso sa pataas nga pag-uswag sa “[pag]duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya.”5

Nan, unsa man ang tahas sa Aaronic Priesthood diha niini? Sa unsang paagi man kini makatabang kanato nga maka-access sa maulaong gahum ni Kristo? Nagtuo ko nga ang tubag anaa sa mga yawe sa Aaronic Priesthood—ang mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel ug sa ebanghelyo sa pagpangandam.6

Ang Pagpangalagad sa mga Anghel

Sugdan nato sa “usa ka aspeto sa pagpangalagad sa mga anghel. Sa dili pa makabaton ang mga anak sa Dios og hugot nga pagtuo kang Jesukristo, kinahanglan silang masayud bahin Kaniya ug matudloan sa Iyang ebanghelyo. Sama sa giingon ni Apostol Pablo:

“Unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hindunggi? ug unsaon man nila sa pagkadungog kon walay magwawali?

“Ug unsaon man sa mga tawo sa pagpakawali, gawas kon sila pinadala? …

“Busa ang pagtuo magaabut gikan sa madungog, ug ang madungog magaabut pinaagi sa pulong sa Dios.”7

Gikan sa sinugdanan sa panahon, ang Dios “nagpadala og mga anghel aron pagpangalagad ngadto sa mga katawhan, aron ikapahibalo … ang pag-anhi ni Kristo.”8 Ang mga anghel mga langitnong nilalang nga nagdala sa mensahe sa Dios.9 Sa parehong Hebreohanon ug Gresyanhon, ang gigikanan nga pulong sa anghel kay “mensahero.”10

Sa sama gayung paagi nga ang mga anghel awtorisado nga mga mensahero nga gipadala sa Dios aron mopahayag sa Iyang pulong ug sa ingon mag-ugmad og pagtuo, kita kinsa naghupot sa Aaronic Priesthood naordinahan nga “magtudlo, ug magdapit sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo.”11 Ang pagsangyaw sa ebanghelyo usa ka katungdanan sa priesthood. Ug ang gahum nga may kalabutan niini nga katungdanan dili lamang alang sa mga propeta o alang lamang sa mga misyonaryo. Alang kini kaninyo!12

Nan unsaon man nato sa pagbaton niining gahum? Sa unsang paagi nga ang usa ka 12 anyos nga deacon—o bisan kinsa kanato—makadala og hugot nga pagtuo ni Kristo ngadto sa kasingkasing sa mga anak sa Dios? Magsugod kita pinaagi sa paghatag og bili sa Iyang pulong aron ang gahum niini maanaa sa sulod kanato.13 Misaad Siya nga kon atong buhaton, mabatunan nato “ang gahum sa Dios ngadto sa pagkabig sa mga tawo.”14 Mahimo kining usa ka oportunidad sa pagtudlo diha sa miting sa korum o mobisita sa panimalay sa usa ka miyembro. Mahimong usa kini ka butang nga dili kaayo pormal, sama sa pakig-istorya sa usa ka higala o sakop sa pamilya. Sa bisan unsa niining mga kahimtang, kon nangandam kita, makatudlo kita sa ebanghelyo sa paagi sa pagtudlo sa mga anghel: pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.15

Elder Douglas D. Holmes with young man

Bag-ohay lang nakong nadungog si Jacob, usa ka naghupot sa Aaronic Priesthood didto sa Papua New Guinea, nga nagpamatuod bahin sa gahum sa Basahon ni Mormon ug sa unsang paagi kini nakatabang kaniya nga makabatok sa dautan ug mosunod sa Espiritu. Ang iyang mga pulong nakapalambo sa akong pagtuo ug sa pagtuo sa uban. Ang akong pagtuo milambo usab samtang nakadungog ko sa mga naghupot sa Aaronic Priesthood nga nagtudlo ug nagpamatuod diha sa ilang mga miting sa korum.

Mga batan-ong lalaki, awtorisado kamo nga mga mensahero. Pinaagi sa inyong mga pulong ug mga aksyon, makadala kamo og hugot nga pagtuo ni Kristo ngadto sa kasingkasing sa mga anak sa Dios.16 Sama sa giingon ni Presidente Russell M. Nelson, “Ngadto kanila mahimo kamong tigpangalagad nga anghel.”17

Ang Ebanghelyo sa Pagpangandam

Ang napalambo nga pagtuo diha ni Kristo kanunayng moresulta sa usa ka tinguha nga mag-usab o maghinulsol.18 Busa makatarunganon lang nga ang yawe sa pagpangalagad sa mga anghel pagaubanan sa yawe sa ebanghelyo sa pagpangandam, “ang ebanghelyo sa paghinulsol ug sa bunyag, ug sa kapasayloan sa mga sala.”19

Samtang magtuon kamo sa inyong mga katungdanan sa Aaronic Priesthood, makakita kamo og klaro nga mando sa pagdapit sa uban nga maghinulsol ug molambo.20 Wala kana magpasabut nga magbarug kita sa daplin sa dalan nga magsinggit, “Paghinulsol kamo!” Kasagaran, nagpasabut kini nga maghinulsol kita, mopasaylo kita, ug samtang mangalagad kita sa uban, gitanyag nato ang paglaum ug kalinaw nga dala sa paghinulsol—tungod kay nakasinati kita niini mismo.

Nakauban nako ang mga naghupot sa Aaronic Priesthood samtang nagbisita sila og isig ka sakop sa korum. Nasaksihan nako nga ang ilang pag-atiman nakapahumok sa kasingkasing ug nakatabang sa ilang mga kaigsoonan nga mobati sa gugma sa Dios. Nakadungog ko og usa ka batan-ong lalaki nga mipamatuod sa iyang mga kaedad bahin sa gahum sa paghinulsol. Sa pagbuhat niya sa ingon, ang mga kasingkasing nahumok, ang mga pasalig nahimo, ug ang gahum ni Kristo sa pag-ayo nabati.

Si Presidente Gordon B. Hinckley nagtudlo: “Usa ka butang ang maghinulsol. Lain usab ang mapasaylo sa atong mga sala. Ang gahum aron mahitabo kini makita diha sa Aaronic Priesthood.”21 Ang mga ordinansa sa Aaronic Priesthood nga bunyag ug sakrament mosaksi ug mokompleto sa atong paghinulsol alang sa kapasayloan sa sala.22 Si Presidente Dallin H. Oaks mipasabut niining paagiha: “Gisugo kita nga maghinulsol sa atong mga sala ug moduol sa Ginoo uban sa masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu ug moambit sa sakrament. … Kon bag-uhon nato ang atong mga pakigsaad sa bunyag niining paagiha, ang Ginoo mobag-o sa epekto sa paglimpyo sa atong bunyag.”23

Mga kaigsoonan, usa kini ka sagradong pribilehiyo nga modumala sa mga ordinansa nga makadala og kapasayloan sa mga sala ngadto sa mahinulsulon nga kasingkasing pinaagi sa maulaong gahum sa Manluluwas.24

Bag-ohay lang gisultihan ko bahin sa usa ka priest nga nanlimbasug sa pagpahayag sa iyang kaugalingon nga mipanalangin sa sakrament sa unang higayon. Samtang gibuhat niya kini, usa ka gamhanang espiritu ang miabut kaniya ug sa kongregasyon. Sa ulahing bahin sa miting, mihatag siya og yano apan klaro nga pagpamatuod bahin sa gahum sa Dios nga iyang gibati atol niana nga ordinansa.

Mbuelongo Baptism

Didto sa Sydney, Australia, upat ka sakop sa korum sa mga priest ang mibunyag sa pamilyang Mbuelongo. Ang inahan sa usa niining mga priest misaysay kanako kon sa unsang paagi nga kining kasinatian nakaapekto gayud sa iyang anak. Kining mga priest nakasabut kon unsay gipasabut sa “sinugo ni Jesukristo.”25

Sama sa inyong nasayran, ang mga priest mahimo na karong modumala sa pagpahigayon sa mga bunyag pinaagi sa proxy diha sa templo. Ang akong 17 anyos nga anak nga lalaki bag-ohay lang nga mibunyag kanako alang sa pipila sa among mga katigulangan. Pareho kaming mibati og dakong pasalamat alang sa Aaronic Priesthood ug sa pribilehiyo sa paglihok alang sa kaluwasan sa mga anak sa Dios.

Mga batan-ong lalaki, samtang makugihon kamong nalambigit sa inyong mga katungdanan sa priesthood, miapil kamo sa Dios diha sa Iyang buhat nga mao “ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.”26 Ang mga kasinatian sama niini mopalambo sa inyong tinguha ug moandam kaninyo sa pagtudlo og paghinulsol ug pagbunyag sa mga kinabig isip mga misyonaryo. Moandam usab kini kaninyo alang sa tibuok kinabuhi nga pagserbisyo diha sa Melchizedek Priesthood.

Si Juan Bautista, Ang Atong Ehemplo

Mga naghupot sa Aaronic Priesthood, kita adunay pribilehiyo ug katungdanan sa pagbuhat nga mahimong isigka mga sulugoon ni Juan Bautista. Gipadala si Juan isip usa ka awtorisado nga mensahero aron mosaksi kang Kristo ug modapit sa tanan nga maghinulsol ug magpabunyag—nga mao ang, iyang gigamit ang mga yawe sa Aaronic Priesthood nga atong gihisgutan. Nianang higayuna miingon si Juan, “Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol: apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako … : ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo, ug kalayo.”27

Sa ingon, ang Aaronic Priesthood, uban sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel ug sa ebanghelyo sa pagpangandam, moandam sa paagi nga madawat sa mga anak sa Dios, pinaagi sa Melchizedek Priesthood, ang gasa sa Espiritu Santo, ang labing mahinungdanong gasa nga atong madawat niining kinabuhia.28

Unsa ka talagsaon nga responsibilidad ang gihatag sa Dios ngadto sa mga naghupot sa Aaronic Priesthood!

Usa ka Pagdapit ug Saad

Mga ginikanan ug mga lider sa priesthood, nakita ba ninyo ang kaimportante sa tambag ni Presidente Monson nga tabangan ang mga batan-ong lalaki nga makasabut “kon unsay gipasabut … sa mahimong mga tighupot sa priesthood sa Dios”?29 Ang pagsabut ug pagpalambo sa Aaronic Priesthood moandam kanila nga mahimong matinud-anong mga maghuhupot sa Melchizedek Priesthood, mga misyonaryo nga puno sa gahum, ug matarung nga mga bana ug mga amahan. Pinaagi sa ilang pagserbisyo, ilang masabtan ug mabati ang katinuod sa gahum sa priesthood, ang gahum sa paglihok pinaagi sa ngalan ni Kristo alang sa kaluwasan sa mga anak sa Dios.

Mga batan-ong lalaki, ang Dios adunay ipabuhat kaninyo.30 Ang inyong ordinasyon sa Aaronic Priesthood mahinungdanon sa pagtabang sa Iyang mga anak nga makadawat sa maulaong gahum ni Kristo. Mosaad ko kaninyo nga samtang ibutang ninyo kining sagradong mga katungdanan diha sa sentro sa inyong kinabuhi, mobati kamo sa gahum sa Dios nga wala pa mahitabo sukad. Makasabut kamo sa inyong pagka kamo isip anak sa Dios, nga gitawag uban sa balaang tawag nga mohimo sa Iyang buhat. Ug, sama ni Juan Bautista, motabang kamo sa pag-andam sa dalan alang sa pag-anhi sa Iyang Anak. Niining mga kamatuoran ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.