2010–2019
Ang mga Propeta Mamulong pinaagi sa Gahum sa Balaang Espiritu
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang mga Propeta Mamulong pinaagi sa Gahum sa Balaang Espiritu

Ang pagkaadunay mga propeta usa ka timaan sa gugma sa Dios alang sa Iyang mga anak. Ipahibalo nila ang mga saad ug ang tinuod nga kinaiyahan sa Dios ug kang Jesukristo.

Minahal kong mga kaigsoonan, bisan asa kamo, gusto kong mopahayag sa sinsero ug dako nakong pasalamat sa inyong pagpaluyo nga boto kagahapon. Bisan og gibati nako nga dili larino ug dili maayong manulti sama kang Moises, gihupay nako ang akong kaugalingon sa mga pulong sa Ginoo kaniya:

“Kinsa man diay ang nagbuhat sa ba-ba sa tawo? kun kinsa ba ang nagbuhat sa tawo nga mama [amang], kun bungol, kun sa makakita, kun sa buta? Dili ba ako man, ang Ginoo?

“Busa karon lumakaw ka, kay ako magauban sa imong ba-ba, ug magatudlo kanimo kong unsa ang imong igasulti” (Exodo 4:11–12; tan-awa usab sa bersikulo 10).

Nahupay usab ako pinaagi sa gugma ug suporta sa pinangga nakong asawa. Ehemplo siya sa kamaayo, gugma, ug hingpit nga debosyon sa Ginoo ug ngari kanako ug sa akong pamilya. Gimahal nako siya sa matag tipik sa akong kasingkasing, ug mapasalamaton ako sa positibo niyang impluwensya kanamo.

Mga kaigsoonan, gusto nakong ipamatuod nga si Presidente Russell M. Nelson ang propeta sa Dios dinhi sa yuta. Wala pa ko kakita og tawo nga labaw kamabination ug kamapinanggaon kay kaniya. Bisan og akong gibati ang kakulang alang niini nga sagradong tawag, ang iyang mga pulong ug ang iyang malumo nga pagtan-aw kanako dihang gihatag niya kini nga responsibilidad naghatag kanako og pagbati sa gakos sa Manluluwas. Salamat, Presidente Nelson. Gipaluyohan ko ikaw ug gimahal ko ikaw.

Dili ba panalangin man ang pagkaadunay mga propeta, manalagna, ug tigpadayag dinhi sa yuta niining mga adlawa diin kita nagpuyo, kinsa nagtinguhang mahibalo sa kabubut-on sa Ginoo ug pagsunod niini? Makahupay ang pagkahibalo nga wala kita mag-inusara sa kalibutan, bisan sa mga hagit nga atong giatubang sa kinabuhi. Ang pagkaadunay mga propeta usa ka timaan sa gugma sa Dios alang sa Iyang mga anak. Ipahibalo nila ang mga saad ug ang tinuod nga kinaiyahan sa Dios ug kang Jesukristo ngadto sa Ilang katawhan. Nakat-unan ko kana pinaagi sa personal nakong mga kasinatian.

Dise-otso ka tuig ang milabay, ang akong asawa ug ako nakadawat og tawag gikan ni Presidente James E. Faust, nga kaniadto Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan. Gitawag niya kami sa pagserbisyo isip mission president ug kompanyon sa Portugal. Iya kaming giingnan nga unom na lang ka semana magsugod na kami sa misyon. Bisan gibati namo ang kadili andam ug kakulang, gidawat namo ang tawag. Ang pinakadako namong kabalaka adtong higayuna mao ang pagkuha og mga visa nga gikinahanglan sa pagserbisyo niana nga nasud tungod kay, sumala sa miaging kasinatian, nasayran namo nga mokabat og walo ka bulan una mahuman ang proseso.

Nangutana si Presidente Faust kon may pagtuo ba kami nga mohimo ang Ginoo og milagro ug paspas ra namong masulbad ang problema sa visa. Dakong oo ang among tubag, ug gisugdan dayon namo ang paglihok. Giandam namo ang mga dokumento nga gikinahanglan para sa visa, midala sa among tulo ka gagmayng mga anak, ug nagdali kutob sa mahimo sa pag-adto sa consulate. Usa ka buotang babaye ang mitagbo namo didto. Sa pagribyu sa among mga papeles ug sa pagkahibalo unsay buhaton namo sa Portugal, mitan-aw siya kanamo og nangutana, “Tabangan ba gyud ninyo ang mga tawo sa akong nasud?” Mitubag kami og hugot nga oo ug mipasabut nga magrepresentar kami kang Jesukristo ug mopamatuod Kaniya ug sa Iyang balaang misyon sa kalibutan. Namalik mi didto human sa upat ka semana, nadawat ang among mga visa, ug naabut sa mission field sulod sa unom ka semana, sigun sa gihangyo sa propeta sa Ginoo nga among buhaton.

Mga kaigsoonan, gikan sa kinauyukan sa akong kasingkasing, mopamatuod ko nga ang mga propeta mamulong pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu. Mopamatuod sila kang Kristo ug sa Iyang balaan nga misyon dinhi sa yuta. Nagrepresentar sila sa hunahuna ug kasingkasing sa Ginoo ug gitawag nga morepresentar Kaniya ug motudlo kanato unsa ang angay natong buhaton aron makabalik pagpuyo sa presensya sa Dios ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Bulahan kita kon mogamit kita og pagtuo ug mosunod sa ilang mga pagtulun-an. Pinaagi sa pagsunod kanila, mas sadya ang atong kinabuhi ug minus ang kakomplikado, ang atong mga kalisdanan ug mga suliran mas sayon nga mapas-an, ug mamugna nato ang espiritwal nga taming libut kanato nga mosalipud kanato sa mga pag-atake sa kaaway sa atong panahon.

Niining adlaw sa Pasko sa Pagkabanhaw ligdong ko nga mopamatuod nga si Jesukristo buhi, ug Siya ang nagdumala sa Iyang Simbahan dinhi sa yuta pinaagi sa Iyang mga propeta, manalagna, ug tigpadayag. Mopamatuod ko nga Siya ang Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan ug pinaagi Kaniya maluwas kita ug mahimaya sa presensya sa atong minahal nga Dios. Gihigugma nako Siya; Ako siyang gisimba. Sundon nako Siya ug buhaton ang Iyang kabubut-on ug magmahisama Kaniya. Isulti ko kining mga butanga sa pagpaubos diha sa pangalan sa Ginoo nga si Jesukristo, amen.