2010–2019
Pagpangandam sa Pagsugat sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpangandam sa Pagsugat sa Dios

Ang paghimo sa balaang gitudlo nga mga responsibilidad diha sa pagkamatarung, panaghiusa ug panag-angay makaandam nato sa pagsugat sa Dios.

Si Eliza R. Snow, naghisgot sa pagpahinungod sa Templo sa Kirtland (nga iyang natambungan), miingon: “Ang mga seremonya nianang pagpahinungod mahimong maasoy pag-usab, apan walay mortal nga pinulongan nga makahulagway sa langitnong mga pagpakita niadtong halandumong adlaw. Ang mga anghel mipakita sa uban, samtang usa ka matang sa balaanong mga nanambong namatngonan sa tanan nga miadto, ug ang matag kasingkasing napuno sa dili matukib nga kalipay ug napuno sa himaya.”1

Ang balaang mga pagpakita nga nahitabo sa Templo sa Kirtland mao ang pundasyon sa katuyoan sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo aron sa pagpahinabo sa kaluwasan ug kahimayaan sa mga anak sa atong Langitnong Amahan.2 Sa atong pagpangandam sa pagsugat sa Dios, mahibaloan nato unsa ang atong balaang gitudlo nga mga responsibilidad pinaagi sa pagribyu sa sagrado nga mga yawe nga gipahiuli didto sa Templo sa Kirtland.

Sa pag-ampo sa pagpahinungod, si Propeta Joseph Smith mapainubsanong nangamuyo sa Ginoo “sa pagdawat niini nga balay … diin ikaw misugo kanamo sa pagtukod.”3

Paglabay sa usa ka semana, sa Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw, ang Ginoo nagpakita sa usa ka talagsaong panan-awon ug midawat sa Iyang templo. Nahitabo kini niadtong Abril 3, 1836, hapit 182 ka tuig ang milabay gikan niining Dominggo sa Pasko sa pagkabanhaw. Panahon usab kadto sa Pagpalabay—usa niadtong talagsa nga panahon nga ang Pasko sa Pagkabanhaw ug Pagpalabay nagkadungan. Pagkahuman sa panan-awon, tulo ka karaang propeta, sila si Moises, Elias, ug Elijah, nagpakita ug mitugyan sa mga yawe nga importante aron matuman ang katuyoan sa Ginoo alang sa Iyang gipahiuli sa Simbahan niini nga dispensasyon. Kana nga katuyoan yano, apan maayo kaayo pagkasulti, gipasabut ang pagpundok sa Israel, nag-seal nila isip mga pamilya, ug nag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.4

Ang pagpakita nila ni Elijah ug Mioses usa ka “talagsaong pagkapareha … [uban] sa tradisyon sa Judeo, nga sumala niini sila si Moises ug Elijah magdungan pag-abut sa ‘katapusan sa panahon.’”5 Sa atong doktrina, kini nga pagpakita nakatuman sa pundasyon sa pagpahiuli sa piho nga mga yawe nga “gihatag … alang sa katapusan nga mga adlaw ug alang sa katapusan nga higayon, nga mao ang kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon.”6

Ang nahimutangan ug gidak-on sa Templo sa Kirtland wala maklaro. Apan kabahin sa pagkaimportante kaayo niini ngadto sa katawhan, kini adunay mahangturong-sangputanan. Ang karaang mga propeta mipahiuli sa mga yawe sa priesthood alang sa mahangturong makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo. Miresulta kini sa tumang kalipay sa matinud-anong mga miyembro.

Kini nga mga yawe naghatag sa “gahum gikan sa kahitas-an”7 alang sa balaang gitudlo nga mga responsibilidad nga kaniadto ug karon naglangkob sa importanting katuyoan sa Simbahan.8 Nianang talagsaong adlaw sa Pasko sa Pagkabanhaw didto sa Templo sa Kirtland, tulo ka yawe ang gipahiuli:

Una, si Moises nagpakita ug mitugyan sa mga yawe sa pagpundok sa Israel gikan sa upat ka bahin sa yuta, nga mao ang misyonaryo nga buhat.9

Ikaduha, si Elias nagpakita ug mitugyan sa mga yawe sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham, nga naglakip sa pagpahiuli sa pakigsaad ni Abraham.10 Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo nga ang katuyoan sa yawe sa pakigsaad mao ang pag-andam sa mga miyembro alang sa gingharian sa Dios. Miingon siya, “[Makaila kita] kon kinsa kita ug unsa ang gipaabut sa Dios nato.”11

Ikatulo,si Elijah nagpakita ug mitugyan sa mga yawe sa gahum sa pag-seal niini nga dispensasyon, nga mao ang buhat sa family history ug mga ordinansa sa templo nga nakapahimo sa kaluwasan alang sa mga buhi ug mga patay.12

Adunay, ubos sa direksyon sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha, tulo ka executive councils sa punoang buhatan sa Simbahan nga nagdumala niining tulo ka balaan gitudlo nga mga responsibilidad base sa mga yawe nga gipahiuli sa Templo sa Kirtland. Mao kini ang Missionary Executive Council, ang Priesthood ug ang Family Executive Council, ug ang Temple and Family History Executive Council.

Unsay Atong Gibuhat Karon sa Pagtuman Niining Balaang Gitudlo nga mga Responsibilidad?

Una, kabahin sa pagpahiuli ni Moises sa mga yawe sa pagpundok sa Israel, karon hapit moabut og 70,000 ka misyonaryo ang mikatap sa tibuok yuta nagsangyaw sa Iyang ebanghelyo sa pagpundok sa Iyang pinili. Mao kini ang sinugdanan sa katumanan sa mahinungdanon ug kahibulongan nga buhat nga nakita ni Nephi diha sa mga Hentil ug sa balay ni Israel. Nakakita si Nephi sa atong panahon sa dihang ang mga Santos sa Dios anaa sa tibuok yuta, apan ang ilang gidaghanon diyutay ra tungod sa pagkadautan. Hinoon, iyang nakita nga sila “gisangkapan sa katarung ug uban sa gahum sa Dios sa dako nga himaya.”13 Kon ikonsiderar ang tibuok kasaysayan sa gipahiuli nga Simbahan, ang misyonaryo nga paningkamot talagsaon kaayo. Nakita nato ang katumanan sa panan-awon ni Nephi. Bisan og diyutay ra kita, magpadayon kita sa atong paningkamot ug pagtabang niadtong kinsa mopatalinghug sa mensahe sa Manluluwas.

Ikaduha, si Elias nagpakita, ug mitugyan sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham, namahayag nga diha kanamo ug sa among binhi sa tanan nga mga kaliwatan nga mosunod kanamo pagapanalanginan. Niini nga komperensya, ang importante nga giya gipresentar aron sa pagtabang sa paghingpit sa mga Santos ug pag-andam kanila alang sa gingharian sa Dios.14 Ang gipahibalo diha sa sesyon sa priesthood kabahin sa mga korum sa elder ug mga high priest maoy mobuhi sa gahum ug awtoridad sa priesthood. Ang home ug visiting teaching, nga karon “pagpangalagad,” segun sa larenong pagkatudlo niining sesyon, moandam sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagsugat sa Dios.

Ikatulo, si Elijah mitugyan sa mga yawe sa pag-seal niini nga dispensasyon. Kadtong kinsa nato nga buhi pa niining higayuna, ang pagdaghan sa mga templo ug buhat sa family history talagsaon. Kini nga paningkamot magpadayon ug magkakusog hangtud sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas, kon dili ang tibuok yuta “sa hingpit malaglag sa iyang pag-anhi.”15

Ang buhat sa family history, gipanalanginan sa langit og teknolohiya, mianam og kapaspas sa miaging pipila ka tuig. Dili kita maalamon nga matagbaw mahitungod niining balaang gitudlo nga responsibilidad ug magpaabut nga si Tiya Jane o ang ubang mapasaligon nga kabanay ang moatiman niini. Tuguti ko nga mopakigbahin sa makahadlok nga mga komentaryo ni Presidente Joseph Fielding Smith: “Walay usa ang walay labut niining dakong obligasyon. Gikinahanglan kini sa apostol ingon man usab sa labing mapainubsanon nga elder [o sister]. Dapit, o pagkainila, o taas nga pagserbisyo sa Simbahan … dili makapahimo sa usa ka tawo nga mobaliwala sa kaluwasan sa mga patay.”16

Kita aduna nay mga templo sa tibuok kalibutan ug mga kapanguhaan nga pundo sa tabang sa patron aron matabangan kadtong nanginahanglan nga layo gikan sa templo.

Isip mga indibidwal, kinahanglan nga atong timbang-timbangon ang atong paningkamot sa pagpadayon sa buhat sa misyonaryo, templo ug family history, ug pagpangandam sa pagsugat sa Dios.

Ang Pagkamatarung, Panaghiusa, ug Panag-angay sa atubangan sa Ginoo Makahimo og Pundasyon Niining Sagrado nga mga Responsibilidad

Kabahin sa pagkamatarung, kini nga kinabuhi mao ang panahon alang natong tanan sa pag-andam sa pagsugat sa Dios.17 Ang Basahon ni Mormon naghatag og daghang mga ehemplo sa makalilisang nga mga sangputanan kon ang mga indibidwal o mga grupo mapakyas sa pagtuman sa mga sugo sa Dios.18

Panahon sa akong kinabuhi, ang kalibutanon nga mga isyu ug mga kabalaka mibalhin gikan sa labing layo ngadto sa pikas—gikan sa walay bili ug dili importante ngadto sa seryoso nga imoralidad. Gidayeg nga ang pipila wala makauyon mibutyag ug mipanghimaraut sa imoralidad.19 Ang maong wala mauyuni nga imoralidad supak sa mga balaod sa Dios ug sa katilingban. Hinoon, kadtong kinsa nakasabut sa plano sa Dios kinahanglan usab nga mosupak sa giuyunan nga imoralidad, nga usa usab ka sala. Ang pamahayag sa pamilya ngadto sa kalibutan nagpasidaan “nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas sa mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang kapikas o mga anak [o ni bisan kinsa] … moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay tulubagon sa atubangan sa Dios.”20

Sa atong pag-aninaw sa palibut, makita nato ang kadaut sa pagkadautan ug adiksyon bisan asa. Kon, isip mga indibidwal, nabalaka kaayo kita mahitungod sa katapusang paghukom sa atong Manluluwas, kinahanglan kitang maghinulsol. Nahadlok ko nga daghang mga tawo ang dili na mobati nga may tulubagon ngadto sa Dios ug dili mogamit sa mga kasulatan o sa mga propeta alang sa giya. Kon kita, isip usa ka katilingban, mamalandong sa mga sangputanan sa sala, adunay dako kaayong publikong pagsupak sa pornograpiya ug pagtagad sa mga babaye nga usa ka butang.21 Sama sa gisulti ni Alma sa iyang anak nga si Corianton sa Basahon ni Mormon, “Pagkadautan dili mahitabo nga mahimo nga kalipay.”22

Kabahin sa panaghiusa,ang Manluluwas mipahayag, “Kon kamo dili magkahiusa kamo dili akò.”23 Nakahibalo kita nga ang espiritu sa panagbingkil gikan sa yawa.24

Sa atong panahon, ang direksyon sa kasulatan alang sa panaghiusa gibaliwala pag-ayo, ug alang sa daghang mga tawo ang gipahimug-atan mao ang kinaiya sa tribo o grupo,25 nga sa kasagaran gibase sa kahimtang, gender, kaliwat, ug bahandi. Sa daghang mga nasud, kon dili kadaghanan, ang mga tawo grabe nga nagkabahin-bahin unsaon sa pagpuyo. Sa Simbahan sa Ginoo, ang bugtong kultura nga atong sundon ug itudlo mao ang kultura sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang panaghiusa nga atong gitinguha mao ang panaghiusa uban sa Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an.26

Kon atong ikonsiderar ang nag-unang mga katuyoan sa Simbahan, gibase kining tanan sa panag-angay sa atubangan sa Ginoo 27 ug sa pagsunod sa kultura sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kabahin sa misyonaryo nga buhat, ang unang kwalipikasyon alang sa bunyag mao ang pagpaubos sa kaugalingon sa atubangan sa Dios ug pagduol uban sa masulub-ong kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu.28 Ang edukasyon, bahandi, kaliwat, o nasudnong gigikanan wala gani ikonsiderar.

Agig dugang, ang mga misyonaryo mapainubsanong nagserbisyo diin gitawag. Wala sila mosulay sa pagserbisyo base sa kalibutanong mga sumbanan sa kahimtang o pagpangandam alang sa umaabut nga panarbaho. Nagserbisyo sila uban sa ilang tibuok kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog, bisan asa sila ma-assign. Wala sili mopili sa ilang misyonaryo nga kompanyon, ug naningkamot sila pag-ayo sa pagpalambo og Kristohanong mga kinaiya,29 nga mao ang sentro sa kultura ni Jesukristo.

Ang mga kasulatan naghatag og giya alang sa atong labing importante nga mga relasyon. Ang Manluluwas mitudlo nga ang unang sugo mao ang “higugmaa ang Ginoo nga imong Dios.” Ug ang ikaduha mao ang “higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”30

Ang Manluluwas dayon mipasabut nga ang tanan mao ang atong silingan.31 Ang Basahon ni Mormon miklaro nga wala nay mga -ites, mga tribo, o mga klase.32 Kinahanglang magkahiusa ug mag-angay-angay atubangan sa Dios.

Ang sagrado nga mga ordinansa ug balaan nga mga responsibilidad gitukod niini nga ideya. Magpaabut ko nga ang imong kaugalingong mga kasinatian sa templo mahimong susama sa akong kasinatian. Kon ako mobiya sa akong regular nga trabaho sa San Francisco ug moabut sa Oakland Temple, makasinati ko og hilabihan nga pagbati sa gugma ug kalinaw. Ang dakong bahin niana mao ang pagkasabut nga ako mas nahiduol ngadto sa Dios ug sa Iyang mga katuyoan. Ang makaluwas nga mga ordinansa mao ang akong unang gitutukan, apan ang importante nga bahin niadtong maanindot nga mga pagbati mao ang pagkaangay ug panaghiusa nga bation diha sa templo. Ang tanan nagsinina og puti. Walay ebidensya sa bahandi, ranggo, o nahuman nga edukasyon; managsoon kitang tanan nga nagpaubos sa atong mga kaugalingon atubangan sa Dios.

Sa sagrado nga sealing room, ang mahangturong ordinansa sa kaminyoon pareha ra sa tanan. Ganahan ko sa kamatuoran nga ang magtiayon gikan sa pinakaubos nga background ug ang magtiayon gikan sa labing adunahan nga background eksakto nga adunay sama nga kasinatian. Nagsul-ob sila sama nga matang sa mga kupo ug mohimo og sama nga mga pakigsaad sa samang altar. Makadawat usab sila sa samang mahangturong mga panalangin sa priesthood. Mahimo kini diha sa usa ka maanindot nga templo nga gitukod pinaagi sa mga ikapulo sa mga Santos isip sagrado nga balay sa Ginoo.

Ang pagtuman sa balaang gitudlo nga mga responsibilidad, base sa pagkamatarung, panaghiusa, ug panag-angay sa atubangan sa Ginoo, naghatag og personal nga kalipay ug kalinaw niini nga kalibutan ug nag-andam nato alang sa kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabut.33 Nag-andam kini nato sa pagsugat sa Dios.34

Mag-ampo kami nga ang matag usa ninyo, bisan pa sa inyong kahimtang karon, mopakigtambag sa inyong bishop ug magpakatakus sa rekomend sa templo.35

Mapasalamaton kami nga daghang mga miyembro ang nag-andam nga moadto sa templo. Adunay igo-igo nga pagsaka sa gidaghanon sa takus nga mg ahamtong nga naghupot og rekomend sa templo sulod sa daghang mga tuig. Ang may kinutuban nga gamit nga rekomend alang sa takus nga kabatan-onan misaka pag-ayo sa miaging duha ka tuig. Klaro nga ang matinud-anong miyembro sa Simbahan wala sukad mahimong mas lig-on.

Sa pagtapos, palihug salig nga ang senior nga mga lider sa Simbahan kinsa nagdumala sa balaang gitudlo nga mga katuyoan sa Simbahan nakadawat og balaan nga tabang. Kini nga giya gikan sa Espiritu ug usahay direkta gikan sa Manluluwas. Ang duha ka matang sa espirituhanong giya gihatag. Mapasalamaton ko nga nakadawat sa maong tabang. Apan ang giya gihatag sa panahon sa Ginoo, pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an ug lagda human sa usa ka lagda,36 kon “ang nakahibalo sa tanan nga Ginoo motuyo sa pagpili sa pagpanton kanato.”37 Ang giya alang sa tibuok Simbahan magagikan lamang sa Iyang propeta.

Kitang tanan adunay pribilehiyo sa pagpaluyo ni Presidente Russell M. Nelson isip atong propeta ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niini nga komperensya. Ang Napulog Duha isip grupo ug indibidwal, adunay talagsaong espirituhanong kasinatian sa dihang among gipatong ang among mga kamot sa ulo ni Presidente Nelson ug ni Presidente Dallin H. Oaks, nga maoy nagdala sa tingog, nag-set apart niya isip Presidente sa Simbahan. Ako mopamatuod nga siya gi-orden nang daan ug giandam sa iyang tibuok kinabuhi nga mahimong propeta sa Ginoo alang sa atong panahon. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.