Algemene conferentie
  Christus is verrezen nu
  Footnotes
  Theme

  Christus is verrezen nu

  Het is paaszondag. Ik geef eerbiedig en nederig getuigenis van de levende Christus – dat Hij ‘stierf, werd begraven, [en] ten derden dage verrees’.

  Geliefde broeders en zusters, toen onze zoons nog heel klein waren, vertelde ik ze voor het slapen gaan verhaaltjes over kleine brakhonden. Ook neuriede ik slaaplofzangen, waaronder ‘Christus is verrezen nu, halleluja!’1 Soms veranderde ik speels de woorden: Nu is ’t tijd om te gaan slapen, halleluja. Meestal vielen onze zoontjes dan al snel in slaap; of althans, ze wisten maar al te goed dat als ze deden alsof ze sliepen, ik met zingen zou ophouden.

  Woorden – of althans mijn woorden – kunnen niet beschrijven wat er door mij heenging toen president Russell M. Nelson, in het bijzijn van mijn lieve vrouw, Susan, liefdevol mijn handen beetpakte en mij tot deze gewijde roeping van de Heer riep. Het deed me naar adem happen en heeft me in de afgelopen dagen vaak tot tranen toe geroerd.

  Deze paassabbat zing ik vreugdevol: ‘Halleluja.’ Het lied van de verlossende liefde van onze herrezen Heiland2 bezingt de harmonie in verbonden (die ons met God en elkaar verbinden) en de verzoening van Jezus Christus (waardoor wij de natuurlijke man of vrouw af kunnen leggen en ons aan de ingevingen van de Heilige Geest overgeven3).

  Onze verbonden en Jezus’ verzoening samen versterken en verfijnen ons. Samen bieden ze ons de kracht om vast te houden en los te laten. Samen veraangenamen, beschermen, heiligen en verlossen ze.

  De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Het zal sommigen wellicht een zeer stoutmoedige leerstelling toeschijnen waarvan wij spreken – een macht die optekent of bindt op aarde en bindt in de hemel. Niettemin is die macht, in alle tijdperken van de wereld, wanneer de Heer een man of een groep mannen door ware openbaring een bedeling van het priesterschap had gegeven, altijd aan de mens gegeven.’4

  En dat geldt ook nu. De leden van de kerk ontvangen in 159 heilige huizen des Heren in 43 landen heilige verbonden en verordeningen, die nergens anders te krijgen zijn. De beloofde zegeningen zijn het gevolg van herstelde priesterschapssleutels, leerstellingen en bevoegdheid. We verkrijgen ze door ons geloof en onze gehoorzaamheid. Zij weerspiegelen de beloften van zijn Heilige Geest aan ons in onze generaties, in tijd en eeuwigheid.

  Geliefde broeders en zusters in elke natie, stam en taal, door heel onze wereldwijde kerk heen, dank u voor uw springlevende geloof, hoop en naastenliefde bij elke voetstap. Dank u dat een schare wordt die sterk is in uw getuigenis van en ervaring met het herstelde evangelie.

  Geliefde broeders en zusters, we horen bij elkaar. We kunnen in eenheid en liefde verweven zijn,5 in alle dingen en op alle plaatsen.6 De Heer Jezus Christus zegt tegen ieder van ons, waar we ons ook bevinden, en wat onze omstandigheden ook zijn: ‘Kom en zie!’7

  Ik beloof plechtig en nederig alle krachten van mijn ziel,8 wat die ook mogen zijn of worden, in te zetten voor mijn Heiland, voor mijn lieve Susan en ons familie, voor mijn medeapostelen, en voor ieder van u, geliefde broeders en zusters.

  Alles wat waardig en eeuwig is, is verankerd in het werkelijke bestaan van God onze eeuwige Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, en zijn verzoening, waarvan de Heilige Geest getuigenis aflegt.9 Het is paaszondag. Ik geef eerbiedig en nederig getuigenis van de levende Christus – dat Hij ‘stierf, werd begraven, ten derden dage verrees en ten hemel voer.’10 Hij is de Alfa en de Omega11, die in het begin bij ons was en die tot het einde bij ons is.

  Ik getuig van de hedendaagse profeten, van de profeet Joseph Smith tot en met onze geliefde president Russell M. Nelson, die we vreugdevol steun hebben verleend. Onze jeugdwerkkinderen zingen: ‘Volg de profeet, want zijn raad is goed.’12 Ik getuig dat, zoals in de Heilige Schrift, met inbegrip van het Boek van Mormon: eveneens een getuigenis aangaande Jezus Christus, is geprofeteerd, ‘het koninkrijk van de Heer […] wederom op aarde [is] gevestigd ter voorbereiding op de wederkomst van de Messias.’13 In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.