Algemene conferentie
  Plechtige samenkomst
  Footnotes
  Theme

  Plechtige samenkomst

  Broeders en zusters, president Nelson heeft mij gevraagd de aangelegenheden van deze plechtige samenkomst af te handelen.

  Dit is een belangrijke gebeurtenis voor de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over de hele wereld.

  Vanaf 10 oktober 1880, toen John Taylor steun werd verleend om Brigham Young op te volgen als profeet, ziener en openbaarder, en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, is elk van deze gelegenheden aangeduid als een formele plechtige samenkomst van de leden van de kerk om uiting te geven aan de stem van de kerk.

  Wij zullen per quorum en groep onze steun verlenen. Waar u ook bent, u wordt verzocht alleen op te staan wanneer daartoe uitgenodigd, en door het opsteken van de hand aan te geven dat u steun wilt verlenen aan degenen van wie de naam aan u wordt voorgesteld. Alleen als u staat, behoort u uw hand op te steken.

  De algemene autoriteiten die aan de Tabernakel en aan de Assembly Hall op Temple Square zijn toegewezen, houden toezicht op de steunverlening in die gebouwen. In de ringgebouwen houdt een lid van het ringpresidium toezicht op de steunverlening. Als er iemand is die tegenstemt, kan hij contact met zijn ringpresident opnemen.

  We beginnen nu met de steunverlening. Nogmaals, ga alleen staan om uw steun te verlenen als u dat gevraagd wordt.

  De leden van het Eerste Presidium gelieve op te staan.

  Wij stellen het Eerste Presidium voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

  De leden van het Eerste Presidium die hiermee instemmen, maken dat kenbaar.

  Wij stellen het Eerste Presidium voor Dallin Harris Oaks steun te verlenen als eerste raadgever en Henry Bennion Eyring als tweede raadgever in het Eerste Presidium van de kerk.

  De leden van het Eerste Presidium die hiermee instemmen, maken dat kenbaar.

  Wij stellen het Eerste Presidium voor Dallin Harris Oaks steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen, en Melvin Russell Ballard als waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen.

  De leden van het Eerste Presidium die hiermee instemmen, maken dat kenbaar.

  Wij stellen het Eerste Presidium voor de volgende leden van het Quorum der Twaalf Apostelen te steunen: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit Walter Gong en Ulisses Soares.

  De leden van het Eerste Presidium maken dat kenbaar.

  Wij stellen het Eerste Presidium voor de raadgevers in het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders.

  De leden van het Eerste Presidium maken dat kenbaar.

  Het Eerste Presidium gelieve te gaan zitten.

  Wij nodigen ouderling Gong en ouderling Soares uit om hun plek bij het Quorum der Twaalf in te nemen.

  Alleen de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen, met inbegrip van ouderling Gong en ouderling Soares, gelieve op te staan.

  Wij stellen het Quorum der Twaalf Apostelen voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zoals die zijn voorgesteld en gesteund door het Eerste Presidium.

  De leden van het Quorum der Twaalf Apostelen die hiermee instemmen, maken dat kenbaar.

  U kunt weer gaan zitten.

  De algemene zeventigers en de leden van de Presiderende Bisschap gelieve op te staan.

  Wij stellen alle algemene zeventigers en de leden van de Presiderende Bisschap voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zoals die zijn voorgesteld en gesteund door het Eerste Presidium.

  De algemene zeventigers en de leden van de Presiderende Bisschap die hiermee instemmen, maken dat kenbaar.

  U kunt weer gaan zitten.

  De volgende ambtsdragers, waar ze zich ook bevinden, gelieve op te staan: alle gebiedszeventigers, geordende patriarchen, hogepriesters en ouderlingen.

  Wij stellen u voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zoals die zijn voorgesteld en gesteund.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

  U kunt weer gaan zitten.

  Zouden alle leden van de zustershulpvereniging op willen staan, dat wil zeggen, alle vrouwen van achttien jaar en ouder.

  Wij stellen u voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen die eerder zijn voorgesteld en gesteund.

  Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar door de hand op te steken.

  Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

  U kunt weer gaan zitten.

  Zouden alleen degenen die het Aäronisch priesterschap dragen, dat wil zeggen, alle geordende priesters, leraren en diakenen, op willen staan.

  Wij stellen je voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen die eerder zijn voorgesteld en gesteund.

  Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar door de hand op te steken.

  Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

  Jullie kunnen weer gaan zitten.

  Zouden de jongevrouwen van 12 tot en met 17 jaar op willen staan.

  Wij stellen je voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen die eerder zijn voorgesteld en gesteund.

  Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar door de hand op te steken.

  Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

  Jullie kunnen weer gaan zitten.

  Zouden alle kerkleden, waar ze zich ook bevinden, met inbegrip van allen die al eerder zijn opgestaan, nu op willen staan.

  Wij stellen u voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zoals die zijn voorgesteld en gesteund.

  Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar door de hand op te steken.

  Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

  U kunt weer gaan zitten.

  Dank u, broeders en zusters, voor uw geloof en steun.