Algemene conferentie
  Ons voorbereiden om God te ontmoeten
  Footnotes
  Theme

  Ons voorbereiden om God te ontmoeten

  We bereiden ons voor om God te ontmoeten door de taken die Hij ons heeft toegewezen in rechtschapenheid, eenheid en gelijkheid te vervullen.

  Eliza R. Snow die de inwijding van de Kirtlandtempel had bijgewoond, heeft gezegd: ‘Men kan wel vertellen over die inwijdingsceremoniën, maar geen sterveling kan beschrijven welke hemelse manifestaties die gedenkwaardige dag hebben plaatsgevonden. Aan sommigen verschenen engelen, terwijl alle aanwezigen een goddelijke aanwezigheid bespeurden en ieders hart was vervuld met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.’1

  De goddelijke manifestaties die in de Kirtlandtempel plaatsvonden, waren van fundamenteel belang voor het doel van de kerk, namelijk de verlossing en verhoging van de kinderen van onze hemelse Vader.2 Bij onze voorbereiding op onze ontmoeting met God kunnen we te weten komen welke taken Hij ons heeft gegeven door op de heilige sleutels die in de Kirtlandtempel hersteld zijn terug te blikken.

  In het inwijdingsgebed smeekte de profeet Joseph Smith de Heer nederig ‘dit huis, dat U ons hebt geboden te bouwen, […] te aanvaarden.’3

  Een week later, op paaszondag, verscheen de Heer in een prachtig visioen en aanvaardde zijn tempel. Dat vond plaats op 3 april 1836, vandaag bijna exact 182 jaar geleden. Het was een van die zeldzame keren waarop Pasen en het Pascha in dezelfde periode vielen. Na dat visioen verschenen er drie profeten van weleer, namelijk Mozes, Elias en Elia. Zij overhandigden sleutels die van essentieel belang waren voor het bereiken van het doel van de Heer voor zijn herstelde kerk in deze bedeling. Dat doel is eenvoudig gezegd de vergadering van Israël, de verzegeling van gezinnen en de voorbereiding van de wereld op de wederkomst.4

  De verschijning van zowel Elia als Mozes was een ‘treffende overeenkomst [met de] joodse traditie die inhoudt dat Mozes en Elia aan het “einde der tijden” samen zullen arriveren.’5 Door die verschijning werd de herstelling van bepaalde fundamentele sleutels teweeggebracht, die gegeven zijn ‘voor de laatste dagen en voor de laatste maal, waarin de bedeling van de volheid der tijden bestaat’.6

  De Kirtlandtempel was qua locatie en grootte vrij onopvallend. Maar hij was voor de mensheid van eeuwig belang. Profeten van weleer herstelden priesterschapssleutels voor de eeuwige heilsverordeningen van het evangelie van Jezus Christus. Dat heeft trouwe leden enorme vreugde gebracht.

  Die sleutels zijn ‘macht van omhoog’7 voor de taken die God ons heeft toegewezen, en die het hoofddoel van de kerk vormen.8 Op die mooie paasdag in de Kirtlandtempel werden er drie sleutels hersteld:

  Ten eerste, Mozes verscheen en overhandigde de sleutels van de vergadering van Israël uit de vier delen van de aarde, ofwel het zendingswerk.9

  Ten tweede, Elias verscheen en overhandigde de sleutels van de bedeling van het evangelie van Abraham, waaronder de herstelling van het verbond van Abraham.10 President Russell M. Nelson heeft uitgelegd dat het doel van de verbondssleutels is om leden op Gods koninkrijk voor te bereiden. Hij zei: ‘We [weten] wie we zijn en wat God van ons verwacht.’11

  Ten derde, Elia verscheen en overhandigde de sleutels van de verzegelbevoegdheid van deze bedeling, waaronder familiehistorisch werk en tempelverordeningen die het heil van de levenden en de doden mogelijk maken.12

  Onder leiding van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen overzien drie leidinggevende raden aan de hoofdzetel van de kerk deze door God toegewezen taken op grond van de sleutels die in de Kirtlandtempel hersteld zijn. Dat zijn de leidinggevende raad zendingswerk, de leidinggevende raad priesterschaps- en gezinszaken en de leidinggevende raad tempelzaken en familiegeschiedenis.

  Hoe vervullen we in onze tijd deze taken die God ons heeft gegeven?

  Ten eerste, wat de herstelling van de sleutels van de vergadering van Israël door Mozes betreft, verkondigen momenteel wereldwijd bijna zeventigduizend zendelingen Gods evangelie om zijn uitverkorenen te vergaderen. Dat is het begin van de vervulling van het grote en wonderbare werk onder de andere volken en het huis van Israël dat Nephi voorzag. Nephi zag dat Gods heiligen in deze tijd over de aarde zouden zijn verspreid en dat hun aantallen vanwege goddeloosheid beperkt zouden zijn. Maar Nephi voorzag ook dat ze ‘met gerechtigheid en met de macht van God in grote heerlijkheid’ zouden zijn gewapend.13 Het zendingswerk in de korte geschiedenis van de herstelde kerk is uiterst opmerkelijk. We zien het visioen van Nephi in vervulling gaan. Hoewel onze aantallen beperkt zijn, blijven we mensen bereiken die de boodschap van de Heiland willen horen.

  Ten tweede, Elias verscheen en droeg de bedeling van het evangelie van Abraham over. Hij zei dat in ons en in onze nakomelingen alle geslachten na ons gezegend zouden worden. In deze conferentie hebben we belangrijke leiding ontvangen om de heiligen te vervolmaken en ze op Gods koninkrijk voor te bereiden.14 De aankondiging in de priesterschapsbijeenkomst betreffende ouderlingen- en hogepriestersquorums zal priesterschapsmacht en -gezag ontketenen. Het bedieningswerk, waarover in deze bijeenkomst gesproken is, zal heiligen der laatste dagen in staat stellen zich voor te bereiden om God te ontmoeten.

  Ten derde, Elia overhandigde de sleutels van de verzegelbevoegdheid van deze bedeling. De toename van het aantal tempels en het familiehistorisch werk is fenomenaal. Dit tempo zal aanhouden en blijven versnellen tot de wederkomst van de Heiland. Anders zal ‘de gehele aarde bij zijn komst volkomen worden verwoest’.15

  Het familiehistorisch werk is dankzij geïnspireerde technologie de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Het zou onverstandig zijn om die door God gegeven taken links te laten liggen en aan te nemen dat tante Leen of een ander familielid zich er wel mee bezighoudt. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Niemand is van die grote plicht vrijgesteld. Die is op iedereen van toepassing – van apostel tot ouderling [of zuster]. Onze positie, onderscheiding of lange staat van dienst in de kerk […] geeft ons niet het recht om het heil van onze voorouders te veronachtzamen.’16

  We hebben nu tempels in de hele wereld en het hulpfonds voor tempelbezoekers steunt de leden die ver van een tempel wonen.

  Ik spoor u aan om uw inspanningen betreffende zendingswerk, tempelwerk en familiegeschiedenis en uw voorbereiding op uw ontmoeting met God te evalueren.

  Rechtschapenheid, eenheid en gelijkheid voor God ondersteunen deze heilige taken

  Wat betreft rechtschapenheid is dit leven de tijd om ons voor te bereiden God te ontmoeten.17 In het Boek van Mormon staan veel voorbeelden van de tragische gevolgen die mensen of groepen ondervinden als ze Gods geboden verwerpen.18

  Tijdens mijn leven zijn wereldse kwesties en zorgen van het ene uiterste naar het andere gegaan – van lichtzinnige oppervlakkigheid tot ernstige onzedelijkheid. Het is prijzenswaardig dat onzedelijkheid zonder wederzijds goedvinden onthuld en afgekeurd wordt.19 Zulke onzedelijkheid druist tegen de wetten van God en van onze samenleving in. Wie Gods plan begrijpt, moet ook onzedelijkheid mét wederzijds goedvinden bestrijden, want dat is ook een zonde. In de proclamatie over het gezin staat deze waarschuwing: ‘Degenen die het verbond van huwelijkstrouw schenden [of] hun partner of kinderen [of wie dan ook] mishandelen, [moeten] op een dag aan God rekenschap afleggen.’20

  We zien overal om ons heen de verwoesting die goddeloosheid en verslaving aanrichten. Als we echt bezorgd zijn om het laatste oordeel van onze Heiland, dan moeten we ons bekeren. Ik ben bang dat velen vinden dat ze God geen verantwoording verschuldigd zijn en dat ze in de Schriften of in de woorden van de profeten geen leiding meer zoeken. Als we als samenleving over de gevolgen van zonde nadachten, zouden we pornografie en het objectiveren van vrouwen massaal bestrijden.21 Zoals Alma in het Boek van Mormon tot zijn zoon Corianton zei: ‘Goddeloosheid heeft nooit geluk betekend.’22

  Wat betreft eenheid heeft de Heiland gezegd: ‘Indien u niet één bent, bent u de mijnen niet.’23 We weten dat de geest van twisten van de duivel is.24

  De Schriftuurlijke oproep tot eenheid wordt in deze tijd grotendeels genegeerd. Velen concentreren zich op hun eigen groep25 die door status, geslacht, ras of rijkdom bepaald wordt. In veel landen bestaan er grote meningsverschillen. In de kerk van de Heer is de enige cultuur die we aanhangen en waarin we onderwijzen het evangelie van Jezus Christus. We streven naar eenheid met de Heiland en zijn leringen.26

  De hoofddoelen van de kerk zijn op gelijkheid voor de Heer27 en de cultuur van het evangelie van Jezus Christus gebaseerd. Wat betreft zendingswerk is de hoofdvereiste voor de doop dat men zich met een gebroken hart en een verslagen geest voor God verootmoedigt.28 Opleiding, rijkdom, ras en nationaliteit worden buiten beschouwing gelaten.

  Bovendien dienen zendelingen nederig waar ze geroepen zijn. Ze doen dat niet om hun status te verbeteren of hun toekomstige loopbaan te bevorderen. Ze dienen met heel hun hart, macht, verstand en kracht waar ze ook geroepen zijn. Ze kiezen hun collega’s niet. Ze proberen ijverig christelijke eigenschappen te ontwikkelen,29 wat de kern van de cultuur van Jezus Christus is.

  In de Schriften vinden we aanwijzingen voor onze belangrijkste relaties. Volgens de Heiland is het eerste gebod: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben.’ En het tweede is: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’30

  De Heiland legde vervolgens uit dat iedereen onze naaste is.31 In het Boek van Mormon staat duidelijk dat er geen -ieten, stammen of klassen behoren te zijn.32 We moeten één en gelijkwaardig zijn.

  Deze vooronderstelling ligt ten grondslag aan heilige verordeningen en door God gegeven taken. Ik neem aan dat uw ervaring in de tempel met de mijne vergelijkbaar is. Telkens als ik na mijn werk in San Francisco de Oaklandtempel binnenging, voelde ik overvloedige liefde en vrede. Dat was grotendeels omdat ik me dichter bij God en zijn doelen voelde. Ik concentreerde me vooral op de heilsverordeningen, maar een groot deel van die mooie gevoelens was te danken aan de gelijkheid en eenheid waarvan iedereen in de tempel doordrongen is. Iedereen is er in het wit gekleed. Er is geen verschil in rijkdom, rang of opleidingsniveau te zien. We zijn allen broeders en zusters die ons voor God verootmoedigen.

  In de heilige verzegelkamer is de verordening van het eeuwig huwelijk voor iedereen hetzelfde. Het is fantastisch dat arme en rijke stellen er exact hetzelfde meemaken. Ze hebben dezelfde soort kledij aan en sluiten aan hetzelfde altaar dezelfde verbonden. Ze ontvangen ook dezelfde eeuwige priesterschapszegeningen. Dat vindt plaats in het huis van de Heer, een prachtige tempel die dankzij de tiende van de heiligen gebouwd is.

  Als we de taken die God ons heeft gegeven in rechtschapenheid, eenheid en gelijkheid vervullen, zijn we gelukkig, hebben we gemoedsrust en bereiden we ons op het eeuwige leven voor.33 Dan bereiden we ons voor om God te ontmoeten.34

  We bidden dat ieder van u, ongeacht uw situatie, met uw bisschop zal spreken en een tempelaanbeveling waardig zal zijn.35

  We zijn dankbaar dat steeds meer mensen zich voorbereiden om naar de tempel te gaan. Er is al vele jaren een grote toename in het aantal leden die een tempelaanbeveling waardig zijn. Ook het aantal jongeren dat een tempelaanbeveling voor beperkte toegang heeft, is de afgelopen twee jaar spectaculair gestegen. De trouwe kern van de kerk is nog nooit zo sterk geweest.

  Ik wil u tot slot verzekeren dat de leiders van de kerk die toezicht houden op de door God aangegeven doelen van de kerk goddelijke hulp ontvangen. Ze krijgen die leiding van de Geest, en soms rechtstreeks van de Heiland. Ze ontvangen die allebei. Ik ben dankbaar dat ik zulke hulp gekregen heb. Maar de Heer geeft raad op zijn tijd, regel op regel en voorschrift op voorschrift,36 wanneer ‘onze alwetende God er doelbewust voor kiest ons te onderrichten’.37 Alleen zijn profeet ontvangt leiding voor de hele kerk.

  We hebben in deze conferentie allemaal het voorrecht gehad om president Russell M. Nelson als onze profeet en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te steunen. De Twaalf hadden gezamenlijk en individueel een krachtige geestelijke ervaring toen we president Nelson de handen oplegden en president Dallin H. Oaks, als spreekbuis van het quorum, hem als president van de kerk ordende en aanstelde. Ik getuig dat hij voorgeordend was en zijn hele leven voorbereid is om in deze tijd de profeet van de Heer te zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.