Algemene conferentie
  O ziet! Een vorst’lijk leger
  Footnotes
  Theme

  O ziet! Een vorst’lijk leger

  Wat een vreugde en zegen zal het zijn dat alle Melchizedeks-priesterschapsdragers schouder aan schouder kunnen onderwijzen, leren en dienen.

  Geliefde priesterschapsbroeders, ik sta bij deze historische gelegenheid heel nederig gestemd voor u in opdracht van onze dierbare profeet en president, Russell M. Nelson. Ik houd van deze fantastische man van God en ons nieuwe Eerste Presidium. Ik steun ze van harte. Ik getuig met ouderling D. Todd Christofferson en mijn andere broeders van het Quorum der Twaalf Apostelen dat de aangekondigde veranderingen vanavond de wil van de Heer zijn.

  President Nelson gaf al aan dat deze kwestie een hele tijd onder gebed door de leidinggevende autoriteiten van de kerk besproken en overwogen is. De wil van de Heer zoeken en de quorums van het Melchizedeks priesterschap versterken, stonden daarbij centraal. De inspiratie is gekomen. Vanavond heeft onze profeet de wil van de Heer bekendgemaakt. ‘Voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten’!1 Wat zijn we gezegend dat we een levende profeet hebben!

  Mijn vrouw en ik hebben voor de kerk en voor mijn werk veel over de wereld gereisd. Ik heb allerlei units in de kerk gezien: een kleine gemeente in Rusland met een handjevol Melchizedeks-priesterschapsdragers, een nieuwe en groeiende wijk in Afrika waar hogepriesters en ouderlingen als één groep bijeenkwamen omdat het totale aantal Melchizedeks-priesterschapsdragers te gering was, en gevestigde wijken met zoveel ouderlingen dat splitsing in twee quorums nodig was!

  We hebben overal gezien dat de hand van de Heer voor zijn dienstknechten uit gaat. Hij bereidt de mensen en de weg voor zodat al zijn kinderen naar al hun behoeften gezegend kunnen worden. Heeft Hij niet beloofd dat Hij voor ons aangezicht uit zal gaan en aan onze rechter- en aan onze linkerhand zal zijn? En dat zijn Geest in ons hart zal zijn, en zijn engelen rondom ons zullen zijn om ons te schragen?2

  Als ik aan u allen denk, moet ik aan de lofzang ‘O ziet! Een vorst’lijk leger’ denken.

  O ziet! Een vorst’lijk leger

  met zwaard en schild en vaan,

  marcheert ter overwinning

  op ’s levens kampplaats aan.

  ’t Zijn stoere, kloeke strijders,

  vereend, zij wijken niet.

  Zij volgen trouw hun Leider,

  en zingen ’t vreugdelied.3

  Ouderling Christofferson heeft diverse vragen beantwoord die ongetwijfeld zullen voortkomen uit het feit dat hogepriestersgroepen en ouderlingenquorums op wijkniveau tot één machtig leger broeders met het Melchizedeks priesterschap worden verenigd.

  Die aanpassingen helpen het ouderlingenquorum en de zustershulpvereniging bij de afstemming van hun werk. Ze vereenvoudigen ook de afstemming van het quorum met de bisschap en wijkraad. Bovendien kan de bisschop meer taken aan de quorumpresident ouderlingen en ZHV-presidente delegeren. Zo kunnen de bisschop en zijn raadgevers zich met hun kerntaken bezighouden. Die bestaan met name uit de jongevrouwen en de jongemannen met het Aäronisch priesterschap presideren.

  Veranderingen in organisaties en functies van de kerk zijn niet ongebruikelijk. De Heer heeft in 1883 tegen president John Taylor gezegd: ‘[Aangaande] het bestuur en de organisatie van mijn kerk en priesterschap […] zal ik u van tijd tot tijd, via de door Mij aangewezen kanalen, alles openbaren wat nodig zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling en volmaking van mijn kerk, voor het aanpassen en voortrollen van mijn koninkrijk.’4

  Nu een paar woorden tot de broeders die hogepriester zijn: weet dat wij u liefhebben! Onze Vader in de hemel houdt van u! U bent een belangrijk onderdeel van het vorstelijke leger priesterschapsdragers. Wij kunnen dit werk zonder uw goedheid, bediening, ervaring en rechtschapenheid niet voorwaarts stuwen. Alma zette uiteen dat mannen tot hogepriester worden geroepen vanwege hun buitengewone geloof en goede werken om anderen te onderwijzen en te dienen.5 Er is nu meer dan ooit behoefte aan die ervaring.

  Er zijn in veel wijken hogepriesters die nu door een ouderling als hun quorumpresident gepresideerd gaan worden. Er zijn al ouderlingen die hogepriesters presideren. Denk aan ouderlingen die als gemeentepresident fungeren in sommige gebieden van de wereld waar hogepriesters in de gemeente zijn. Er zijn ook gemeenten waarin alleen een ouderlingenquorum is georganiseerd dat de hogepriesters bijwonen.

  Wat een vreugde en zegen zal het zijn dat alle Melchizedeks-priesterschapsdragers schouder aan schouder met alle leden van hun wijk kunnen onderwijzen, leren en dienen. Waar u ook bent en wat uw omstandigheden ook zijn: wij vragen u nieuwe kansen om te leiden of geleid te worden onder gebed, met geloof en vol vreugde te aanvaarden, en eensgezind als één groep priesterschapsbroeders te dienen.

  Ik ga nu op nog wat zaken in die mogelijk duidelijkheid behoeven. Wij willen in elk geval de wil van de Heer ten aanzien van de organisatie van zijn quorums van het heilige priesterschap ten uitvoer brengen.

  Wat zijn de aanpassingen voor een hogepriestersquorum in de ring? Er blijft een hogepriestersquorum in de ring bestaan. Het ringpresidium blijft fungeren als het presidium van het hogepriestersquorum van de ring. Maar ouderling Christofferson zei het al: leden van het hogepriestersquorum in de ring bestaan voortaan uit hogepriesters die momenteel in het ringpresidium, de bisschap van een wijk, als lid van de hoge raad van de ring of als patriarch in functie zijn. Ring- en wijkadministrateurs en -secretarissen maken geen deel uit van het hogepriestersquorum van de ring. Iemand in actieve dienst als hogepriester, patriarch, zeventiger of apostel die een wijk bezoekt, kan desgewenst de priesterschapsbijeenkomst in het ouderlingenquorum bijwonen.

  Als broeders met een dergelijke roeping op een gegeven moment ontheven worden, keren ze naar hun eigen unit als lid van het ouderlingenquorum terug.

  Wat is de rol van het hogepriestersquorum in de ring? Het ringpresidium komt met leden van het hogepriestersquorum van de ring bijeen om met elkaar te overleggen, te getuigen en instructies te geven. Bijeenkomsten in de ring gaan volgens onze handboeken gewoon door, met twee uitzonderingen:

  Ten eerste, wijken en ringen houden geen LPC-vergaderingen meer. Bijzondere kwesties in de wijk, zoals een gevoelige gezinssituatie of ongewoon welzijnsprobleem, kunnen in een uitgebreide bisschapsvergadering worden besproken. Andere minder gevoelige zaken kunnen in de wijkraad aan bod komen. De zogeheten LPC-vergadering van de ring heet voortaan de ‘hogeraadsvergadering’.

  Ten tweede, de jaarlijkse bijeenkomst van alle geordende hogepriesters in de ring komt te vervallen. Het ringpresidium blijft wel een jaarlijkse bijeenkomst houden met het hogepriestersquorum van de ring zoals vandaag is aangekondigd.

  Kan een wijk meer dan één ouderlingenquorum hebben? Het antwoord is ja. Leiders mogen in de geest van Leer en Verbonden 107, vers 89 meer dan één ouderlingenquorum organiseren als een wijk ongewoon veel actieve Melchizedeks-priesterschapsdragers heeft. In die gevallen dient elk quorum een redelijke balans in termen van leeftijd, ervaring, en priesterschapsambt en -kracht te hebben.

  Ik getuig dat we tal van zegeningen zullen zien als we deze geïnspireerde herstructurering van de quorums in onze wijken en ringen gaan doorvoeren. Ik zal een paar voorbeelden geven.

  Onder leiding van de bisschop kunnen meer priesterschapsdragers hun steentje aan het heilswerk bijdragen. Denk aan de vergadering van Israël door tempelwerk en familiegeschiedenis, aan het werken met behoeftige gezinnen en leden, en aan het bijstaan van de zendelingen om zielen tot Jezus Christus te brengen.

  Ontheven presiderende leiders keren terug en brengen hun ervaring in het ouderlingenquorum in. De quorumleden worden daardoor gesterkt.

  Er is sprake van meer uiteenlopende gaven en capaciteiten binnen het quorum.

  Er komt meer flexibiliteit en capaciteit beschikbaar om op actuele en dringende behoeften in de wijk en het quorum in te spelen, en de verschillende bedieningstaken te vervullen.

  De begeleiding en eensgezindheid nemen toe doordat een nieuwe ouderling en een ervaren hogepriester in quorumbijeenkomsten en -taken zij aan zij ervaringen uitwisselen.

  Bisschoppen en gemeentepresidenten krijgen hopelijk meer tijd om hun roeping als herder van hun kudde groot te maken en voor mensen in nood te zorgen.

  Wij beseffen dat elke wijk en ring anders zijn. Wij onderkennen die verschillen. Wij hopen wel dat u deze veranderingen zo snel mogelijk na deze algemene conferentie doorvoert. Wij hebben aanwijzingen van een profeet van God gekregen! Wat een geweldige zegen en verantwoordelijkheid. Laten we die met alle rechtschapenheid en ijver uitvoeren!

  U weet dat priesterschapsgezag door aanstelling en ordening wordt verleend. Maar echte priesterschapsmacht, de macht om in de naam van de Heer Jezus Christus te handelen, kan alleen door een rechtschapen levenswandel komen.

  De Heer heeft aan de profeet Joseph Smith, de profeet van de herstelling, verklaard:

  ‘Zie, ja, zie, Ik zal voor uw kudden zorgen, en Ik zal ouderlingen doen opstaan en tot hen zenden.

  ‘Zie, Ik zal mijn werk te zijner tijd bespoedigen.’6

  De Heer is inderdaad bezig om zijn werk te bespoedigen.

  Laten wij deze gelegenheid gebruiken om ons leven onder de loep te nemen en volgens zijn wil te werk gaan. Dan mogen wij de vele zegeningen verwachten die Hij aan de getrouwen heeft beloofd.

  Broeders, dank u wel voor alles wat u in dit geweldige werk doet. Mogen wij in deze grote en eervolle zaak voorwaarts gaan.

  Als twist en tweedracht dood zijn,

  de krijgsgod is onttroond,

  en ’t ganse volk des Heren

  in liefde samenwoont,

  zal ’t voor onz’ Eeuw’ge Koning

  in vredes rijksgebied

  Zijn naam voor eeuwig prijzen

  met dit zijn vreugdelied:

  Zegepraal, zegepraal,

  door Hem, die ons redde!

  Zegepraal, zegepraal,

  door Christus, onze Heer!

  Zegepraal, zegepraal, zegepraal,

  door Christus, onze Heer!7

  Vandaag zijn wij allemaal getuige dat de Heer zijn wil bij monde van zijn profeet, president Russell M. Nelson, openbaart. Ik getuig dat hij Gods profeet hier op aarde is. Ik getuig van de Heer Jezus Christus, die onze grote Verlosser en Heiland is. Dit is zijn werk en dit is zijn wil. Daarvan getuig ik plechtig in de naam van Jezus Christus. Amen.