Algemene conferentie
  Reine liefde: het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus
  Footnotes
  Theme

  Reine liefde: het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus

  Het evangelie van Jezus Christus is gebaseerd op de liefde van de Vader en de Heiland voor ons en onze liefde voor Hen en voor elkaar.

  We houden van president Thomas S. Monson en missen hem. En we houden van president Russel M. Nelson en steunen hem. President Nelson heeft een bijzonder plekje in mijn hart.

  Toen ik nog een jonge vader was, kwam ons zoontje van vijf op zekere dag van school en vroeg zijn moeder: ‘Wat voor werk doet papa?’ Hij legde dan uit dat zijn nieuwe klasgenootjes een discussie over het beroep van hun vader hadden gevoerd. Een zei dat zijn vader het hoofd van de stadspolitie was, een ander verklaarde trots dat zijn vader aan het hoofd stond van een groot bedrijf.

  Dus toen mijn zoon werd gevraagd wat zijn vader deed, zei hij simpelweg: ‘Mijn vader werkt in een kantoor aan een computer.’ Toen hij merkte dat zijn antwoord geen indruk maakte op zijn nieuwe vriendjes, voegde hij toe: ‘Trouwens, mijn vader is de baas van het universum.’

  Ik neem aan dat het gesprek zo tot een einde kwam.

  Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Het wordt tijd dat we hem wat meer details over het heilsplan geven en uitleggen wie echt de baas is.’

  Toen we onze kinderen het heilsplan onderwezen, nam hun liefde voor hun hemelse Vader en voor de Heiland toe, daar ze leerden dat het een plan van liefde was. Het evangelie van Jezus Christus is gebaseerd op de liefde van de Vader en de Heiland voor ons en onze liefde voor Hen en voor elkaar.

  Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: ‘Het eerste grote gebod van alle eeuwigheid is God met geheel ons hart, macht, verstand en sterkte liefhebben – dat is het eerste grote gebod. Maar de eerste grote waarheid van alle eeuwigheid is dat God ons met geheel zijn hart, macht, verstand en sterkte liefheeft. Die liefde is de funderingssteen van de eeuwigheid en dient de funderingssteen van ons dagelijks leven te zijn.’1

  Omdat reine liefde de funderingssteen van ons leven is, is het ook een vereiste voor iedere ware discipel van Jezus Christus.

  De profeet Mormon heeft onderwezen: ‘Welnu, mijn geliefde broeders, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart dat u met die liefde – die Hij heeft geschonken aan allen die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus – vervuld zult zijn.’2

  Liefde is inderdaad het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus.

  Ware discipelen dienen graag. Ze weten dat dienen een uitdrukking van oprechte liefde is en dat ze zich er bij hun doop toe hebben verbonden.3 Ongeacht hun roeping in de kerk of hun rol in de gemeenschap voelen ze een steeds groter verlangen de Heer en elkaar lief te hebben en te dienen.

  Ware discipelen vergeven graag. Ze weten dat de verzoening van de Heiland alle zonden en fouten van ieder van ons dekt. Ze weten dat bij de prijs die Hij heeft betaald alles inbegrepen is. Geestelijke accijnzen, kosten, provisie en extra kosten die met zonden of fouten verbonden zijn, zijn allemaal gedekt. Ware discipelen vergeven snel en vragen snel om vergiffenis.

  Mijn geliefde broeders en zusters, als u moeite hebt de kracht te vinden om anderen te vergeven, denk dan niet aan wat anderen u hebben aangedaan, maar denk aan wat de Heiland voor u heeft gedaan. Dan vindt u gemoedsrust in de verlossende zegeningen van zijn verzoening.

  Ware discipelen onderwerpen zich graag met een vredig hart aan de Heer. Ze zijn nederig en onderworpen omdat ze Hem liefhebben. Ze hebben genoeg geloof om zijn wil volledig te aanvaarden, niet alleen in wat Hij doet, maar ook in hoe en wanneer Hij dat doet. Ware discipelen weten dat de echte zegeningen niet altijd te vinden zijn in wat zij willen, maar eerder in wat de Heer voor hen wil.

  Ware discipelen houden meer van de Heer dan van de wereld, en ze zijn standvastig en onverzettelijk in hun geloof. Ze blijven sterk en standvastig in een veranderende en verwarrende wereld. Ware discipelen houden ervan naar de stem van de Geest en van de profeten te luisteren, en laten zich niet in de war brengen door de stemmen van de wereld. Ware discipelen houden ervan ‘op heilige plaatsen [te] staan’4 en de plaatsen waar ze staan heilig te maken. Ongeacht waar ze heengaan, brengen ze andere mensen de liefde van de Heer en gemoedsrust. Ware discipelen houden ervan de geboden van de Heer na te leven en ze gehoorzamen omdat ze de Heer liefhebben. Wanneer ze liefhebben en hun verbonden naleven, wordt hun hart vernieuwd en verandert hun hele aard.

  Reine liefde is het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus.

  Mijn moeder heeft me over ware liefde geleerd. Zij was geen lid van de kerk.

  Op zekere dag, jaren geleden, bezocht ik mijn moeder toen ze met kanker worstelde. Ik wist dat ze zou overlijden, maar ik was bezorgd dat ze leed. Ik zei niets, maar omdat ze mij zo goed kende, zei ze: ‘Ik zie dat je bezorgd bent.’

  Toen vroeg ze me tot mijn grote verbazing met een zwakke stem: ‘Kun je me leren bidden? Ik wil voor je bidden. Ik weet dat je begint met “Geliefde hemelse Vader”, maar wat moet ik dan zeggen?’

  Toen ik naast haar bed neerknielde en zij voor me bad, voelde ik een liefde die ik nooit tevoren had gevoeld. Het was eenvoudige, ware, reine liefde. Hoewel ze niets van het heilsplan afwist, had ze in haar hart haar persoonlijke plan van liefde, het liefdesplan van een moeder voor haar zoon. Ze leed pijn en had nauwelijks de kracht om te bidden. Ik kon haar amper verstaan, maar haar liefde voelde ik beslist.

  Ik herinner me dat ik dacht: ‘Hoe kan iemand die zoveel pijn lijdt voor iemand anders bidden? Zij is degene in nood.’

  Toen viel het antwoord mij duidelijk in: reine liefde. Ze hield zoveel van me dat ze zichzelf vergat. Op het moeilijkste moment van haar leven had ze mij meer lief dan zichzelf.

  Nu, geliefde broeders en zusters, is dat niet wat de Heiland gedaan heeft? Natuurlijk vanuit een eeuwig en veel breder oogpunt. Maar temidden van zijn ergste pijn, die nacht in de hof, was Hij het die hulp nodig had, terwijl Hij leed op een wijze die we ons absoluut niet kunnen voorstellen of begrijpen. Maar uiteindelijk cijferde Hij Zich weg en bad voor ons totdat Hij de volle prijs had betaald. Hoe was Hij in staat dat te doen? Vanwege zijn reine liefde voor zijn Vader, die Hem gezonden had, en voor ons. Hij had de Vader en ons meer lief dan Zichzelf.

  Hij heeft geboet voor iets dat Hij niet gedaan heeft. Hij heeft voor zonden betaald die Hij niet begaan heeft. Waarom? Reine liefde. Omdat Hij de volle prijs heeft betaald, was Hij in staat ons de zegeningen aan te bieden waarvoor Hij betaald had, als we ons zouden bekeren. Waarom heeft Hij dit aangeboden? Opnieuw en zoals altijd: reine liefde.

  Reine liefde is het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus.

  President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Mogen wij vandaag, nu meteen, beginnen om al Gods kinderen liefde te betuigen, hetzij familieleden, vrienden, kennissen of volslagen vreemden. Laten wij ons elke ochtend bij het opstaan voornemen om vriendelijk en liefdevol te reageren op alles wat op ons pad komt.’5

  Broeders en zusters, het evangelie van Jezus Christus is een evangelie van liefde. Het belangrijkste gebod gaat over liefde. Volgens mij draait het allemaal om liefde. De liefde van de Vader die zijn Zoon voor ons opofferde. De liefde van de Heiland die Zich voor ons allen opofferde. De liefde van een moeder of een vader die alles voor haar of zijn kinderen zou geven. De liefde van wie in stilte dienen en ons niet bekend zijn, maar die de Heer heel goed kent. De liefde van wie iedereen te allen tijde vergiffenis schenken. De liefde van wie meer geven dan ze ontvangen.

  Ik houd van mijn hemelse Vader. Ik houd van mijn Heiland. Ik houd van het evangelie. Ik houd van deze kerk. Ik houd van mijn gezin. Ik houd van dit prachtige leven. Volgens mij draait het allemaal om liefde.

  Laat deze dag waarop we de opstanding van de Heiland gedenken een dag van geestelijke vernieuwing voor ieder van ons zijn. Laat deze dag het begin zijn van een liefdevol leven, ‘de funderingssteen van ons dagelijks leven’.

  Mag ons hart worden vervuld van de reine liefde van Christus, het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.