Algemene conferentie
  Aankondiging
  Footnotes
  Theme

  Aankondiging

  We kondigen een aanzienlijke herstructurering van onze Melchizedekse-priesterschapsquorums aan om het werk van de Heer doeltreffender te doen.

  Dank u, broeder Holmes, voor uw belangrijke boodschap.

  Geliefde broeders, we missen president Thomas S. Monson en ouderling Robert D. Hales zeer. Maar we gaan allemaal ‘steeds voort’ met het werk van de Heer.1

  Ik ben erg dankbaar voor iedere man die het heilig priesterschap draagt. U bent de hoop van onze Verlosser, die wil ‘dat ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God, de Heer, ja, de Heiland van de wereld.’2 Hij wil dat al zijn geordende zonen Hem vertegenwoordigen, namens Hem spreken, en Gods kinderen over de hele wereld tot zegen zijn, ‘opdat ook geloof kon toenemen op [de hele] aarde’.3

  Sommigen onder u dienen in plaatsen waar de kerk al generaties lang gevestigd is. Anderen dienen waar de kerk relatief nieuw is. Sommigen maken deel uit van een grote wijk. Anderen bezoeken een kleine gemeente met veel reistijd. Ongeacht uw individuele omstandigheden is ieder van u lid van een priesterschapsquorum met een goddelijk mandaat om te leren en te onderwijzen, anderen lief te hebben en te dienen.

  Vanavond kondigen we een aanzienlijke herstructurering van onze Melchizedekse-priesterschapsquorums aan om het werk van de Heer doeltreffender te doen. Op wijkniveau worden de hogepriesters en de ouderlingen tot één ouderlingenquorum samengevoegd. Met die aanpassing vergroten we de capaciteit en het vermogen van de priesterschapsdragers om anderen te dienen aanzienlijk. Toekomstige ouderlingen zijn welkom in dat quorum en zullen daar begeleid worden. Op ringniveau blijft het ringpresidium het hogepriestersquorum van de ring presideren. Maar de samenstelling van dat quorum wordt gebaseerd op de priesterschapsroeping die men op dat moment heeft, zoals we nader zullen uitleggen.

  De ouderlingen D. Todd Christofferson en Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen zullen ons nu meer over deze belangrijke aanpassingen vertellen.

  Over deze wijzigingen is maandenlang nagedacht. We voelen een dringende noodzaak om beter voor onze leden te zorgen en verslag over onze contactmomenten met hen uit te brengen. Om dat beter te doen, moeten we onze priesterschapsquorums versterken zodat we gerichter leiding kunnen geven aan het in liefde dienen en steunen van de heiligen, zoals de Heer dat wil.

  Deze aanpassingen zijn door de Heer geïnspireerd. Door ze toe te passen, worden we doeltreffender dan we ooit zijn geweest.

  Wij zijn betrokken bij het werk van onze almachtige God. Jezus is de Christus! Wij zijn zijn nederige dienstknechten! God zegene u, broeders, als u verneemt wat onze plicht is, en u die uitvoert. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.