Akwụkwọ-nsọ nile
Ọla Pel nke Oke Ọnụ-Ahịa
Nke na-eso

Ọla Pel nke Oke Ọnụ-Ahịa