Ákára ihu-akwụkwọ
  Footnotes

  Ọla Pel
  nke Oke Ọnụ-ahịa

  Nhọta Sitere na Mkpughe nile,
  Ntụgharị Asụsụ nile, na Nkọwa nile nke
  Joseph Smith
  Onye-Amụma nke Mbụ, Ọhụ-ụzọ, na Onye-mkpughe
  Nye Nzụkọ nke Jisụs Kraịst
  nke Ndị nsọ Ụbọchị-ikpeazụ A

  E Bipụtara Site N’aka
  Nzukọ nke Jisus Kraịst
  nke Ndị-nsọ Ụbọchị-ikpeazụ a

  Salt Lake City, Utah, Usa 2006