Moosese 5
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

5. peatükk

(juuni – oktoober 1830)

Aadam ja Eeva toovad ilmale lapsi. Aadam teeb ohverduse ja teenib Jumalat. Sünnivad Kain ja Aabel. Kain hakkab vastu, armastab Saatanat rohkem kui Jumalat ning temast saab Hukatus. Levib mõrvamine ja pahelisus. Evangeeliumi jutlustatakse algusest peale.

1 Ja sündis, et pärast seda, kui mina, Issand Jumal, olin nad välja ajanud, hakkas Aadam maad harima ja avalitsema kõikide väljaloomade üle ning sööma leiba palehigis, nagu mina, Issand, tal käskisin. Ja Eeva, tema naine, nägi samuti vaeva koos temaga.

2 Ja Aadam sai ühte oma naisega, ja see atõi talle ilmale poegi ja btütreid ning nad hakkasid cpaljunema ja täitma maad.

3 Ja sellest ajast peale hakkasid Aadama pojad ja atütred maal kahekaupa laiali jagunema ja maad harima ja loomi karjatama ning neile sündis samuti poegi ja tütreid.

4 Ning Aadam ja tema naine Eeva hüüdsid Issanda nime, ja nad kuulsid Issanda häält rääkimas neile aEedeni aeda viiva tee poolt, ja nad ei näinud teda, sest nad oli tema blähedusest eemaldatud.

5 Ja ta andis neile käsud, et nad peavad akummardama Issandat, oma Jumalat, ning ohverdama oma kariloomade besmasündinud Issandale. Ja Aadam oli Issanda käskudele ckuulekas.

6 Ja kui oli möödunud palju päevi, ilmus Aadamale Issanda aingel, öeldes: Miks sa teed Issandale bohverdusi? Ja Aadam ütles temale: Ma ei tea muud kui seda, et Issand mind käskis.

7 Ja siis rääkis ingel, öeldes: See on Isa Ainusündinud Poja aohverdamise bvõrdkuju, selle, kes on täis carmu ja tõde.

8 Mispärast, sul tuleb teha kõike, mida sa teed, Poja animel, ja sul tuleb bmeelt parandada ning chüüda Jumala poole Poja nimel igavesti.

9 Ja sel päeval langes Aadama peale aPüha Vaim, kes annab tunnistust Isast ja Pojast, öeldes: Mina olen Isa bAinusündinu algusest peale, nüüdsest ajast peale ja igavesti, et nagu sa oled clangenud, nõnda võiksid sa saada ka dlunastatud, ja kogu inimkond, nimelt nii paljud, kes tahavad.

10 Ja sel päeval õnnistas Aadam Jumalat ja sai atäidetud ning hakkas bprohvetlikult kuulutama kõikide maa perekondade kohta, öeldes: Õnnistatud olgu Jumala nimi, sest minu üleastumise tõttu on minu silmad avanenud ja selles elus on mul crõõmu ning taas dlihas saan ma näha Jumalat!

11 Ja tema naine aEeva kuulis kõiki neid asju ja oli rõõmus, öeldes: Kui poleks olnud meie üleastumist, poleks me kunagi saanud järeltulevat bseemet ja poleks kunagi saanud tundma head ja kurja ega oma lunastamise rõõmu ja igavest elu, mille Jumal annab kõikidele kuulekatele.

12 Ja Aadam ja Eeva õnnistasid Jumala nime, ja nad tegid kõik asjad ateatavaks oma poegadele ja oma tütardele.

13 Ja aSaatan tuli nende sekka, öeldes: Ka mina olen Jumala poeg! Ja ta käskis neid, öeldes: Ärge uskuge seda! Ja nad ei buskunud ning nad carmastasid Saatanat rohkem kui Jumalat. Ja sellest ajast peale hakkasid inimesed olema dlihalikud, iharad ja kuratlikud.

14 Ja Issand Jumal pöördus aPüha Vaimu kaudu kõikide inimeste poole kõikjal ja käskis neid, et nad parandaksid meelt;

15 ja igaüks, kes ausub Pojasse ning parandab meelt oma pattudest, saab bpäästetud; ja igaüks, kes ei usu ja ei paranda meelt, saab cneetud; ja need sõnad läksid Jumala suust välja kindla otsusena, mispärast need peavad täide minema.

16 Ning Aadam ja tema naine Eeva ei lakanud Jumala poole hüüdmast. Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga ja naine sai käima peale ja tõi ilmale aKaini ning ütles: Selle mehe olen ma saanud Issandalt, mispärast, ta ei tohi tagasi lükata tema sõnu. Aga vaata, Kain ei võtnud kuulda, öeldes: Kes on Issand, et ma peaksin teda tundma?

17 Ja Eeva sai jälle käima peale ja tõi ilmale tema venna aAabeli. Ja Aabel bvõttis Issanda häält kuulda. Ja Aabel oli lambakarjus, aga Kain oli maaharija.

18 Ja Kain aarmastas Saatanat rohkem kui Jumalat. Ja Saatan käskis teda, öeldes: bTee Issandale ohverdus.

19 Ja aja jooksul sündis, et Kain tõi Issandale ohvrianniks maa vilju.

20 Ja Aabel, temagi tõi oma kariloomade esmasündinuid ja nende rasva. Ja Issand pidas lugu Aabelist ja tema aohvriannist;

21 aga Kainist ja tema aohvriannist ta lugu ei pidanud. Nüüd Saatan teadis seda ja see tegi talle heameelt. Ja Kain oli täis raevu ning tema pale läks süngeks.

22 Ja Issand ütles Kainile: Miks sa oled raevu täis? Miks on su pale sünge?

23 Kui sa teed hästi, avõetakse sind vastu. Ja kui sa ei tee hästi, ootab patt ukse taga ja Saatan ihkab sind endale saada; ja kui sa ei võta kuulda minu käske, loobun ma sinust ning sinule saab osaks vastavalt tema soovile. Ja sina valitsed siis teda,

24 sest sellest ajast peale oled sina tema valede isa, sind kutsutakse siis aHukatuseks, sest ka sina olid enne maailma.

25 Ja tulevasel ajal öeldakse siis, et need ajäledused saadi Kainilt, sest tema lükkas tagasi suurema nõu, mis oli saadud Jumalalt; ja see on needus, mille ma panen sinu peale, kui sa ei paranda meelt.

26 Ja Kain raevutses ja ei kuulanud enam Issanda häält ega ka oma venda Aabelit, kes kõndis Issanda ees pühaduses.

27 Ning Aadam ja tema naine kurvastasid Issanda ees Kaini ja tema vendade pärast.

28 Ja sündis, et Kain võttis endale naiseks ühe oma vennatütardest ja nad aarmastasid Saatanat rohkem kui Jumalat.

29 Ja Saatan ütles Kainile: Anna mulle vanne, pannes panti oma kõri, ja kui sa sellest räägid, sa sured; ja andku su vennad vande, pannes panti oma pea ja elava Jumala nimel, et nad sellest ei räägi; et kui nad sellest räägivad, tuleb neil surra; ja seda selleks, et su isa seda teada ei saaks; ja täna ma annan sinu kätte sinu venna Aabeli.

30 Ning Saatan vandus Kainile, et ta teeb vastavalt tema käskudele. Ja kõik need asjad tehti salajas.

31 Ja Kain ütles: Tõesti, mina olen Mahan, selle suure saladuse valitseja, et ma võin amõrvata ja saada kasu. Mispärast Kaini kutsuti Isand bMahaniks ja ta suurustas oma pahelisuses.

32 Ja Kain läks põllule, ja Kain rääkis oma venna Aabeliga. Ja sündis, et kui nad olid põllul, tõstis Kain käe oma venna Aabeli vastu ja surmas tema.

33 Ja Kain asuurustas sellega, mis ta teinud oli, öeldes: Ma olen vaba, kindlasti langevad mu venna karjad minu kätte!

34 Ja Issand ütles Kainile: Kus on sinu vend Aabel? Ja tema ütles: Ma ei tea. Kas ma olen oma venna ahoidja?

35 Ja Issand ütles: Mida sa teinud oled? Sinu venna vere hääl kisendab maapinnalt minu poole.

36 Ja nüüd saad sa neetud selle maa suhtes, mis avas oma suu, et võtta sinu käest vastu sinu venna veri.

37 Kui sa viljeled maad, siis see ei anna sulle nüüdsest peale enam oma rammu. aPõgenik ja hulkur pead sa maa peal olema!

38 Ja Kain ütles Issandale: Saatan aahvatles mind minu venna karjadega. Ja ma olin ka vihane, sest tema ohverduse sa võtsid vastu ja minu oma mitte; minu karistus on raskem, kui ma kanda jaksan.

39 Vaata, sa oled mind täna sellelt maalt Issanda palge eest minema ajanud ja mind peidetakse sinu palge eest; ja ma saan maa peal põgenikuks ja hulkuriks; ja minu süütegude tõttu sünnib, et kes mu leiab, see surmab mu, sest need asjad ei ole Issanda eest varjul.

40 Ja mina, Issand, ütlesin temale: Kes iganes sinu surmab, sellele makstakse seitsmekordselt kätte. Ja mina, Issand, panin Kainile amärgi, et see, kes ta leiab, teda ei tapaks.

41 Ja Kain eemaldati Issanda ajuurest ning ta elas koos oma naise ja paljude oma vendadega Noodimaal, Eedenist ida pool.

42 Ja Kain sai ühte oma naisega ja too sai käima peale ning tõi ilmale Hanoki, ja temale sündis veel palju poegi ja tütreid. Ja ta ehitas linna ning ta pani linnale nime oma poja Hanoki järgi.

43 Ja Hanokile sündis Iirad ja teisi poegi ja tütreid. Ja Iiradile sündis Mehuujael ja teisi poegi ja tütreid. Ja Mehuujaelile sündis Metuusael ja teisi poegi ja tütreid. Ja Metuusaelile sündis Lemek.

44 Ja Lemek võttis endale kaks naist, ühe nimi oli Aada ja teise nimi oli Silla.

45 Ja Aada tõi ilmale Jaabali; tema oli nende isa, kes elasid telkides, ja nad olid karjapidajad; ja tema venna nimi oli Juubal, kes oli kõikide nende isa, kes mängisid kandleid ja vilepille.

46 Ja Silla, tema tõi ilmale Tuubal-Kaini, kes õpetas kõiki vase- ja rauasepistajaid. Ja Tuubal-Kaini õe nimi oli Naama.

47 Ja Lemek ütles oma naistele Aadale ja Sillale: Kuulge mu häält, te Lemeki naised, võtke kuulda mu kõnet, sest ma olen surmanud mehe haava pärast ning nooruki verme pärast.

48 Kui Kaini eest makstakse kätte seitsmekordselt, siis Lemeki eest tõesti aseitsekümmend ja seitse korda!

49 Sest Lemek oli teinud alepingu Saatanaga Kaini kombel, mistõttu temast sai Isand Mahan, selle suure saladuse isand, mille Saatan tegi teatavaks Kainile; ja Iirad, Hanoki poeg, kes sai nende saladusest teada, hakkas seda ilmutama Aadama poegadele,

50 mispärast, Lemek, olles vihane, surmas tema, mitte nagu Kain oma venna Aabeli, selleks, et saada kasu, vaid ta surmas tema vande pärast.

51 Sest Kaini päevist alates oli olemas asalajane liit ja nende teod toimusid pimeduses, ja nad tundsid ära kõik oma vennad.

52 Mispärast, Issand needis Lemeki ja tema koja ning kõik need, kes olid teinud lepingu Saatanaga; sest nad ei pidanud kinni Jumala käskudest ja see ei meeldinud Jumalale, ja ta ei olnud nendega, ja nende teod olid jäledused ning need hakkasid levima kõigi inimesepoegade seas. Ja see oli ainimesepoegade seas.

53 Ja inimesetütarde seas neist asjust ei räägitud, sest Lemek oli rääkinud saladuse oma naistele ja need hakkasid tema vastu ja rääkisid need asjad välja ega tundnud halastust;

54 mispärast Lemekit põlati ja ta heideti välja ning ta ei tulnud inimesepoegade sekka, et ta ei sureks.

55 Ja nõnda hakkasid apimedusetööd valitsema kõikide inimesepoegade seas.

56 Ja Jumal needis maa valusa needusega ja oli vihane paheliste peale, kõikide inimesepoegade peale, kelle ta oli teinud,

57 sest nad ei tahtnud kuulda võtta tema häält ega uskuda tema aAinusündinud Pojasse, nimelt sellesse, kelle kohta ta kuulutas, et ta tuleb aegade keskpaigas, kes valmistati ette enne maailma aluste rajamist.

58 Ja nõnda hakati aevangeeliumi jutlustama algusest peale; seda kuulutati pühade binglite kaudu, kes olid saadetud Jumala juurest, ja tema enda häälega ning Püha Vaimu canni kaudu.

59 Ja nõnda kinnitati kõik asjad Aadamale püha talitusega, ja jutlustati evangeeliumi ja anti välja korraldus, et see peab olema maailmas, kuni selle lõpuni, ja nõnda oli. Aamen.