Moosese 6
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

6. peatükk

(november – detsember 1830)

Aadama järglased peavad meelespidamise raamatut. Tema õigemeelne järelsugu jutlustab meeleparandusest. Jumal ilmutab ennast Eenokile. Eenok jutlustab evangeeliumi. Päästmisplaan ilmutati Aadamale. Ta võttis vastu ristimise ja preesterluse.

1 Ja aAadam võttis kuulda Jumala häält ning kutsus oma poegi meeleparandusele.

2 Ning Aadam sai taas ühte oma naisega ja too tõi ilmale poja ning Aadam pani talle nimeks aSett. Ja Aadam ülistas Jumala nime, sest ta ütles: Jumal on andnud mulle teise seemne Aabeli asemele, kelle Kain surmas.

3 Ja Jumal ilmutas ennast Setile ja too ei hakanud vastu, vaid tõi vastuvõetava aohvri nagu tema vend Aabel. Ja ka temale sündis poeg, ja ta pani temale nimeks Enos.

4 Ja siis hakkasid need inimesed ahüüdma Issanda nime ning Issand õnnistas neid.

5 Ja peeti ameelespidamise raamatut, kuhu tehti ülestähendusi Aadama keeles, sest et kõigile, kes hüüdsid Jumala poole, anti kirjutada binspiratsiooni vaimus,

6 ja nad õpetasid oma lapsi lugema ja kirjutama ning neil oli keel, mis oli puhas ja rikkumata.

7 Nüüd seesama apreesterlus, mis oli alguses, on ka maailma lõpus.

8 Nüüd selle prohvetliku kuulutuse tegi Aadam, kui ta oli kantud aPühast Vaimust, ja Jumala blaste kohta peeti csugupuu-ülestähendusi. Ja see on Aadama järeltulijate draamat, mis ütleb: Päeval, mil Jumal lõi inimese, lõi ta tema Jumala sarnaseks;

9 omaenda keha akuju järgi, meheks ja naiseks lõi ta bnad ja õnnistas neid ja pani neile cnimeks Aadam päeval, mil nad loodi, ja nad said elavaks dhingeks Jumala ejalajäril oleval maal.

10 Ja aAadam elas sada ja kolmkümmend aastat ning talle sündis endasugune ja endasarnase bvälimusega poeg ning ta pani temale nimeks Sett.

11 Ja Aadama päevi pärast seda, kui talle sündis Sett, oli kaheksasada aastat ja talle sündis palju poegi ja tütreid;

12 ja kõiki Aadama elupäevi oli üheksasada ja kolmkümmend aastat, ja ta suri.

13 Sett elas sada ja viis aastat ning talle sündis Enos, ja ta kuulutas prohvetlikult kõik oma elupäevad ning õpetas oma poega Enost kõndima Jumala teedel; mispärast ka Enos kuulutas prohvetlikult.

14 Ja Sett elas pärast seda, kui ta sai Enose, kaheksasada ja seitse aastat ja ta sai palju poegi ja tütreid.

15 Ja inimlapsi oli arvukalt kogu maa palgel. Ja neil päevil oli Saatanal inimeste seas suur avõim ja ta raevutses nende südameis; ja sealtpeale tulid sõjad ja verevalamine; ja bsalajaste tegude pärast tõstis inimene võimu taotledes käe omaenda venna vastu, jagades surma.

16 Kõiki Seti elupäevi oli üheksasada ja kaksteist aastat, ja ta suri.

17 Ja Enos elas üheksakümmend aastat ning talle sündis aKeenan. Ja Enos ning ülejäänud Jumala rahvas tulid ära maalt, mida kutsuti Suuloniks, ja elas tõotatud maal, mille ta nimetas omaenda poja järgi, kellele ta oli nimeks pannud Keenan.

18 Ja Enos elas pärast seda, kui talle sündis Keenan, kaheksasada ja viisteist aastat ja talle sündis palju poegi ja tütreid. Ja kõiki Enose elupäevi oli üheksasada ja viis aastat, ja ta suri.

19 Ja Keenan elas seitsekümmend aastat ja talle sündis Mahalalel; ja Keenan elas pärast seda, kui talle sündis Mahalalel, kaheksasada ja nelikümmend aastat ja talle sündis poegi ja tütreid. Ja kõiki Keenani elupäevi oli üheksasada ja kümme aastat, ja ta suri.

20 Ja Mahalalel elas kuuskümmend viis aastat ja talle sündis Jered; ja Mahalalel elas pärast seda, kui talle sündis Jered, kaheksasada ja kolmkümmend aastat ja talle sündis poegi ja tütreid. Ja kõiki Mahalaleli elupäevi oli kaheksasada ja üheksakümmend viis aastat, ja ta suri.

21 Ja Jered elas sada ja kuuskümmend kaks aastat ja talle sündis aEenok; ja Jered elas pärast seda, kui talle sündis Eenok, kaheksasada aastat ja talle sündis poegi ja tütreid. Ja Jered õpetas Eenokit kõndima kõiges Jumala teedel.

22 Ja see on selle Aadama poegade sugupuu, kes oli Jumala apoeg, kellega Jumal ise vestles.

23 Ja nemad olid õigemeelsuse ajutlustajad ja nad kõnelesid ning bkuulutasid prohvetlikult ja kutsusid kõiki inimesi kõikjal cmeelt parandama; ja inimlastele õpetati dusku.

24 Ja sündis, et kõiki Jeredi elupäevi oli üheksasada ja kuuskümmend kaks aastat, ja ta suri.

25 Ja Eenok elas kuuskümmend viis aastat ja talle sündis aMetuusala.

26 Ja sündis, et Eenok rändas maal rahva seas, ja kui ta teel oli, laskus taevast Jumala Vaim ja asus tema peale.

27 Ja ta kuulis taevast häält, mis ütles: Eenok, mu poeg, kuuluta sellele rahvale prohvetlikult ja ütle neile: Parandage meelt, sest nõnda ütleb Issand: Ma olen avihane selle rahva peale ja mu tuline viha on süttinud nende vastu, sest nende südamed on paadunud ja nende bkõrvad on kõva kuulmisega ning nende silmad ei cnäe kaugele;

28 ja nende paljude põlvede jooksul juba sellest päevast peale, mil ma nad lõin, on nad eemale aeksinud ja mind eitanud ning on taotlenud pimedas omaenda nõu, ja omaenda jäledustes on nad sepitsenud mõrvu ja ei ole pidanud kinni käskudest, mis ma andsin nende isale Aadamale.

29 Mispärast, nad on endi kahjuks vandunud, ja oma avannetega on nad toonud enda peale surma; ja ma olen nende jaoks valmistanud bpõrgu, kui nad meelt ei paranda;

30 ja see on otsus, mille ma olen saatnud välja maailma alguses omaenda suust selle rajamisest peale ja minu teenijate, sinu isade suu läbi olen ma selle määranud just sellisena, nagu see saadetakse maailma, selle äärteni välja.

31 Ja kui Eenok oli neid sõnu kuulnud, kummardus ta Issanda ees maha ja kõneles Issanda ees, öeldes: Miks on see nii, et ma olen leidnud sinu silmis soosingut, ja ma olen vaid poisike ning kõik inimesed vihkavad mind, sest et ma olen aaeglase kõnega, mispärast – on siis minust sinule teenijat?

32 Ja Issand ütles Eenokile: Mine ja tee nagu ma olen sind käskinud, ja ükski inimene ei pista sind läbi. Ava oma asuu ja see täidetakse ning ma annan sulle, mida öelda, sest kõik liha on minu kätes ja ma teen nii, nagu mulle hea tundub.

33 Ütle sellele rahvale: aOtsustage täna teenida Issandat Jumalat, kes teid tegi.

34 Vaata, minu Vaim on sinu peal, mispärast ma mõistan õigeks kõik sinu sõnad, ja amäed põgenevad sinu eest ning bjõed muudavad oma suunda; ja sina püsid minus ja mina sinus; seepärast, ckõnni minuga.

35 Ja Issand rääkis Eenokile ja ütles temale: Võia oma silmi saviga ja pese neid ning siis sa näed. Ja tema tegi nõnda.

36 Ja ta nägi avaime, kelle Jumal oli loonud, ja ta nägi ka asju, mis ei ole nähtavad bmaisele silmale, ja sellest ajast peale levis maal ütlus: Issand on äratanud oma rahvale cnägija.

37 Ja sündis, et Eenok läks maal rahva sekka, seisis küngastel ja kõrgematel kohtadel ja hüüdis valju häälega, tunnistades nende tegude vastu; ja kõik inimesed asolvusid tema pärast.

38 Ja nad tulid kõrgematesse kohtadesse teda kuulama, öeldes telgivalvuritele: Teie viibige siin ja valvake telke, kuni me läheme sinna toda nägijat vaatama, sest ta kuulutab prohvetlikult ja maal on kummaline asi – meie sekka on tulnud pöörane mees.

39 Ja sündis, et kui nad teda kuulsid, ei pannud ükski inimene oma kätt tema külge, sest et kartus tuli kõikide peale, kes teda kuulsid, sest tema kõndis Jumalaga.

40 Ja tema juurde tuli mees, kelle nimi oli Mahija, kes ütles talle: Ütle meile selgelt, kes sa oled ja kust sa tuled?

41 Ja tema ütles neile: Ma tulin Keenanimaalt, oma isade maalt, mis on kuni tänase päevani õigemeelsuse maa. Ja mu isa õpetas mind kõiges kõndima Jumala teedel.

42 Ja sündis, et kui ma rändasin välja Keenanimaalt mööda idapoolset mereäärt, nägin ma nägemust, ja ennäe, ma nägin taevaid ja Issand rääkis minuga ning andis mulle käsu, mispärast, sel põhjusel, et käsust kinni pidada, toongi ma kuuldavale need sõnad.

43 Ja Eenok jätkas oma kõnet, öeldes: Issand, kes minuga rääkis, see on taeva Jumal, ja ta on minu Jumal ja teie Jumal, ja teie olete minu vennad, ja miks te järgite omaenda anõu ja eitate taeva Jumalat?

44 Tema tegi taevad, amaa on tema bjalajäri ja selle alus on tema oma. Vaata, tema rajas selle ja ta on pannud selle palgele inimhulgad.

45 Ja meie isadele on tulnud surm, ometi me teame neid ja ei saa salata, ja me teame isegi esimest, nimelt Aadamat.

46 Sest me oleme kirjutanud enda hulgas ameelespidamise raamatut selle eeskuju järgi, mis anti Jumala sõrmega, ja see on antud meie omas keeles.

47 Ja kui Eenok tõi kuuldavale need Jumala sõnad, rahvas värises ja ei suutnud tema läheduses seista.

48 Ja tema ütles neile: Seetõttu, et Aadam alanges, oleme meie; ja tema langemise kaudu tuli bsurm; ja meile saab osaks häda ja viletsust.

49 Vaata, Saatan on tulnud inimlaste sekka ja aahvatleb neid ennast kummardama, ja inimesed on muutunud blihalikeks, ciharateks ja kuratlikeks ning on Jumala juurest deemaldatud.

50 Aga Jumal on andnud meie isadele teada, et kõik inimesed peavad meelt parandama.

51 Ja ta pöördus meie isa Aadama poole omaenda häälega, öeldes: Mina olen Jumal, mina tegin maailma ja ainimesed, benne kui nad olid lihas.

52 Ja ta ütles temale samuti: Kui sa pöördud minu poole ja võtad kuulda minu häält ja usud ja parandad meelt kõigist oma üleastumistest ja saad aristitud, nimelt vees, minu Ainusündinud Poja nimel, kes on täis barmu ja tõde, kes on cJeesus Kristus, ainukene dnimi, mis taeva all antakse, mille kaudu inimlastele tuleb epääste, saad sa Püha Vaimu anni, kui küsid kõiki asju tema nimel, ja mida iganes sa küsid, see sulle antakse.

53 Ja meie isa Aadam rääkis Issandale ja ütles: Miks peavad inimesed meelt parandama ja saama vees ristitud? Ja Issand ütles Aadamale: Vaata, ma olen aandestanud sinule su üleastumise Eedeni rohuaias.

54 Sellest levis rahva seas ütlus, et Jumala aPoeg on blepitanud algse süü, mispärast vanemate pattude eest ei saa panna vastutust claste peade peale, sest nemad on maailma rajamisest peale süüta.

55 Ja Issand rääkis Aadamale, öeldes: Kuivõrd su lapsed on sigitatud patus, siis kui nad hakkavad suureks saama, sigineb apatt nende südametesse ja nad maitsevad bkibedat, et nad oskaksid hinnata head.

56 Ja neile on antud eristada head halvast, mispärast, nad on avabad tegutsema, ja ma olen andnud sinule veel ühe seaduse ja käsu.

57 Mispärast, õpeta oma lastele seda, et kõik inimesed kõikjal peavad ameelt parandama või nad ei saa mingil juhul pärida Jumala kuningriiki, sest miski, mis bpole puhas, ei saa seal celada ehk elada tema juures; sest Aadama keeles on tema nimi Pühaduse dInimene ja tema Ainusündinu nimi on Inimese ePoeg, nimelt Jeesus Kristus, õigemeelne fkohtumõistja, kes tuleb aegade keskpaigas.

58 Seepärast, ma annan sinule käsu õpetada neid asju salatsemata oma alastele ja mitte hoida tagasi, öeldes:

59 Et üleastumise tõttu tuleb langemine, ja selline langemine toob kaasa surma, ja nõnda, nagu te sündisite maailma vee ja vere ja avaimu kaudu, mille ma olen teinud, ja olete nõnda saanud bpõrmust elavaks hingeks, just nõnda peate te uuesti csündima taevariiki dveest ja Vaimust ning saama puhastatud verega, nimelt minu Ainusündinu verega; et te võiksite saada pühitsetud kõigest patust ning enautida igavese elu fsõnu selles maailmas ja igavest elu tulevases maailmas, nimelt surematut ghiilgust;

60 sest avee kaudu te peate kinni käsust, Vaimu kaudu tehakse teid bõigeks ja cvere kaudu teid dpühitsetakse;

61 seepärast lastakse sel elada teie sees – taeva tunnistusel, aTrööstijal, surematu hiilguse rahutoovatel asjadel, kõikide asjade tõel; sellel, kes elustab kõik asjad, kes teeb kõik asjad elavaks; sellel, kes tunneb kõiki asju ja kellel on kõik vägi vastavalt tarkusele, halastusele, tõele, õiglusele ja õigusemõistmisele.

62 Ja nüüd, vaata, ma ütlen teile: See on apäästmisplaan kõikidele inimestele minu bAinusündinu vere kaudu, kes tuleb aegade keskpaigas.

63 Ja vaata, kõikidel asjadel on oma võrdkuju ja kõik asjad on loodud ja tehtud minust atunnistust andma, nii asjad, mis on ajalikud, kui asjad, mis on vaimsed; asjad, mis on ülal taevastes, ja asjad, mis on maa peal, ning asjad, mis on maa sees, ja asjad, mis on maa all, nii ülal kui all: kõik asjad annavad tunnistust minust.

64 Ja sündis, et kui Issand oli rääkinud Aadama, meie isaga, siis Aadam hüüdis Issanda poole ja Issanda aVaim võttis ta ära ning kandis alla vette ja asetas bvee alla, ja ta toodi veest välja.

65 Ja nõnda sai ta ristitud ja Jumala Vaim laskus tema peale, ning nõnda ta asündis Vaimust ja sai elavaks bsisemise inimese poolest.

66 Ja ta kuulis taevast häält, mis ütles: Sa oled aristitud tule ja Püha Vaimuga. See on btunnistus Isast ja Pojast nüüdsest ajast peale ja igavesti;

67 ja sa oled selle akorra järgi, kes on päevade alguseta ja aastate lõputa, kogu igavikust kogu igavikuni.

68 Vaata, sina oled minuga aüks, Jumala poeg; ja nõnda võivad kõik saada minu bpoegadeks. Aamen.