Moosese 1
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Valitud osad Moosese raamatust

Katkend Piibli tõlkest, nii nagu see ilmutati prohvet Joseph Smithile ajavahemikul juuni 1830–veebruar 1831.

1. peatükk

(Juuni 1830)

Jumal ilmutab ennast Moosesele. Mooses kirgastatakse. Ta seisab vastakuti Saatanaga. Mooses näeb paljusid asustatud maailmu. Poeg lõi loendamatul hulgal maailmu. Jumala hiilguseks ja tööks on tuua inimesele surematus ja igavene elu.

1 Jumala sõnad, mis ta arääkis bMoosesele ajal, mil Mooses oli võetud äärmiselt kõrge mäe otsa,

2 ja ta anägi Jumalat bpalgest palgesse ja ta rääkis temaga ning Jumala chiilgus oli Moosese peal, seetõttu suutis Mooses dtaluda tema kohalolekut.

3 Ja Jumal rääkis Moosesele, öeldes: Vaata, mina olen aKõikvõimas Issand Jumal ja bLõputu on minu nimi, sest mina olen ilma päevade alguseta või aastate lõputa; ja kas see ei ole mitte lõputu?

4 Ja vaata, sina oled minu poeg; mispärast avaata, ja ma näitan sulle oma bkätetööd; aga mitte kõike, sest minu ctöödel pole dlõppu ega minu esõnadel, sest need ei lakka kunagi.

5 Mispärast, ükski inimene ei saa näha kõiki minu töid, ilma et ta näeks kogu minu hiilgust; ja ükski inimene ei saa näha kogu minu hiilgust ja jääda pärast seda maa peale lihasse.

6 Ja mul on sinu jaoks töö, Mooses, mu poeg; ja sina oled minu aAinusündinu bsarnane; ning minu Ainusündinu on ja saab olema cPäästja, sest ta on täis darmu ja etõde; kuid pole fteist Jumalat peale minu ning kõik asjad on minu ees, sest ma gtunnen neid kõiki.

7 Ja nüüd, vaata, seda ühte asja ma näitan sulle, Mooses, mu poeg, sest sina oled maailmas, ja nüüd ma näitan seda sinule.

8 Ja sündis, et Mooses vaatas ja nägi amaailma, mille peale ta oli loodud; ja Mooses bnägi maailma ja selle ääri ning kõiki inimlapsi, kes on ja kes loodi; ja ta cimestas ja pani seda väga imeks.

9 Ja Jumal lahkus Moosese juurest, nõnda et tema hiilgus ei olnud Moosese peal; ja Mooses jäi omaette. Ja kui ta omaette jäi, langes ta maha.

10 Ja sündis, et möödus palju tunde, enne kui Mooses sai tagasi oma maise ajõu nagu inimene; ja ta ütles iseendale: Nüüd, sellepärast ma tean, et inimene ei ole bmidagi, mida ma polnud kunagi arvanud.

11 Aga nüüd on mu enda silmad näinud aJumalat; kuid mitte minu bmaised, vaid minu vaimsed silmad, sest et minu maised silmad ei oleks saanud seda näha, sest ma oleksin tema läheduses ckuivanud ja ära dsurnud; ent tema hiilgus oli minu peal ja ma nägin tema epalet, sest mind fkirgastati tema ees.

12 Ja sündis, et kui Mooses oli öelnud need sõnad, vaata, tuli aSaatan teda bkiusatusse viima, öeldes: Mooses, inimese poeg, kummarda mind!

13 Ja sündis, et Mooses vaatas Saatanat ja ütles: Kes sina oled? Sest vaata, mina olen Jumala apoeg, tema Ainusündinu sarnane; ja kus on sinu hiilgus, et ma peaksin sind kummardama?

14 Sest vaata, ma ei saanud vaadata Jumalat ilma, et tema hiilgus minu peal oleks olnud, ja mind akirgastati tema ees. Aga sind ma saan vaadata maise inimesena. Kas see tõepoolest polegi siis nii?

15 Õnnistatud olgu minu Jumala nimi, sest et tema Vaim ei ole minu juurest täielikult lahkunud, või kus on sinu hiilgus, sest see on minule pimedus? Ja ma võin vahet teha sinu ja Jumala vahel, sest Jumal ütles mulle: aKummarda Jumalat, sest ainult teda tuleb sul bteenida.

16 Kao siit, Saatan, ära peta mind, sest Jumal ütles mulle: Sina oled minu Ainusündinu asarnane.

17 Ja ta andis mulle ka käsud, kui ta hüüdis mind põlevast apõõsast, öeldes: bHüüa Jumala poole minu Ainusündinu nimel ja kummarda mind!

18 Ja Mooses ütles veel: Ma ei lakka Jumala poole hüüdmast, mul on teisigi asju, mida tema käest küsida: sest tema hiilgus on olnud minu peal, mispärast ma võin vahet teha tema ja sinu vahel. Lahku siit, Saatan!

19 Ja kui nüüd Mooses oli öelnud need sõnad, kisendas Saatan kõva häälega ja raevutses maa peal ning käskis, öeldes: Mina olen aAinusündinu, kummarda mind!

20 Ja sündis, et Mooses hakkas väga kartma; ja kui ta kartma lõi, nägi ta apõrgu kibedust. Ometi, bhüüdes Jumala poole, sai ta jõudu ning ta käskis, öeldes: Lahku minu juurest, Saatan, sest ma kummardan ainult seda ühte Jumalat, kes on hiilguse Jumal!

21 Ja nüüd hakkas aSaatan värisema ja maa rappus; ja Mooses sai jõudu ning hüüdis Jumala poole, öeldes: Ainusündinu nimel, lahku siit, Saatan!

22 Ja sündis, et Saatan kisendas kõva häälega, nuttes ja halisedes ning hambaid akiristades ja ta lahkus sealt, nimelt Moosese juurest, nõnda et ta teda ei näinud.

23 Ja nüüd, sellest andis Mooses tunnistust, kuid pahelisuse tõttu ei ole seda inimlaste seas olnud.

24 Ja sündis, et kui Saatan oli Moosese juurest lahkunud, et Mooses tõstis oma silmad üles taevasse, olles täitunud aPüha Vaimuga, kes annab tunnistust Isast ja Pojast;

25 ja hüüdes Jumala nime, nägi ta taas tema hiilgust, sest et see oli tema peal, ja ta kuulis häält, mis ütles: Õnnistatud oled sina, Mooses, sest mina, Kõikvõimas, olen sinu välja valinud ja sind tehakse tugevamaks kui paljud aveed, sest need kuuletuvad sinu bkäsule, nagu oleksid sa cJumal.

26 Ja ennäe, mina olen sinuga isegi kuni sinu päevade lõpuni, sest sina avabastad minu rahva borjusest, nimelt cIisraeli, minu dväljavalitu.

27 Ja sündis, et kui hääl veel rääkis, heitis Mooses pilgu ja anägi maad, jah, isegi tervenisti, ja polnud selle osakestki, mida ta poleks näinud, ja ta tunnetas seda Jumala Vaimu abiga.

28 Ja ta nägi ka selle elanikke, ja polnud hingegi, keda ta poleks näinud, ja ta tunnetas neid Jumala Vaimu abiga ja nende arv oli suur, nimelt loendamatu nagu liiv merekaldal.

29 Ja ta nägi paljusid maid, ja igaühte kutsuti amaaks, ja nende palge peal olid elanikud.

30 Ja sündis, et Mooses hüüdis Jumala poole, öeldes: Räägi mulle, ma palun sind, miks on need asjad nõnda ja kuidas sa need tegid?

31 Ja vaata, Issanda hiilgus oli Moosese peal, nii et Mooses seisis Jumala juures ja rääkis temaga apalgest palgesse. Ja Issand Jumal ütles Moosesele: Ma olen need asjad teinud omal beesmärgil. Siin on tarkus ja see jääb minuga.

32 Ja ma olen need loonud oma aväe sõnaga, kes on minu Ainusündinud Poeg, kes on täis barmu ja ctõde.

33 Ja ma olen aloonud lugematul hulgal bmaailmu, ja ka need lõin ma omal eesmärgil, ja ma lõin need Poja kaudu, kes on minu cAinusündinu.

34 Ja aesimese inimese kõikide inimeste seast ma nimetasin bAadamaks, mis on cpalju.

35 Aga sinule räägin ma vaid sellest maast ja selle elanikest. Sest vaata, on palju maailmu, mis on minu väe sõna läbi kadunud. Ja on paljud, mis praegu püsivad, ja inimesele on nad loendamatud, aga minule on kõik asjad loetud, sest et nad on minu omad ja ma atunnen neid.

36 Ja sündis, et Mooses rääkis Issandale, öeldes: Halasta oma teenija peale, oo Jumal, ja räägi mulle sellest maast ja selle elanikest ja ka taevastest, ja siis on su teenija rahul.

37 Ja Issand Jumal rääkis Moosesele, öeldes: aTaevad, neid on palju, ja inimesele on nad loendamatud, aga minule on nad loetud, sest et nad on minu omad.

38 Ja nagu üks maa kaob ja selle taevad, nii tuleb teine, ja minu töödel ei ole alõppu ega minu sõnadel.

39 Sest vaata, minu atöö ja minu bhiilgus on see – tuua inimesele csurematus ja digavene elu.

40 Ja nüüd, Mooses, mu poeg, ma räägin sinule sellest maast, millel sa seisad, ja sul tuleb need asjad, mis ma räägin, üles akirjutada.

41 Ja päeval, mil inimlapsed peavad minu sõnu tühiseks ja avõtavad paljud neist välja sellest raamatust, mille sa kirjutad, vaata, ma äratan teise bsinusarnase ja cneed on siis jälle inimlaste seas – nii paljude seas, kes usuvad.

42 (Need sõnad aräägiti Moosesele mäel, mille nime inimlastele teada ei anta. Ja nüüd on need räägitud sinule. Ära näita neid kellelegi teisele kui ainult nendele, kes usuvad. Just nii. Aamen.)