Pühakirjad
Sissejuhatus
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Sissejuhatus

Kallihinnaline Pärl koosneb valitud materjalidest, mis puudutavad paljusid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku olulisi usulisi ja õpetuslikke vaateid. Need materjalid tõi esile Joseph Smith ning need avaldati tema aja kiriku perioodikaväljaannetes.

Kõige esimese materjalikogumiku, mis kandis pealkirja „Kallihinnaline Pärl”, koostas 1851. aastal vanem Franklin D. Richards, kes oli toona Kaheteistkümne Nõukogu liige ja Briti misjoni juhataja. Raamatu eesmärgiks oli teha kergemini kättesaadavaks mõningad tähtsad kirjutised, mille levik oli Joseph Smithi ajal olnud üsna piiratud. Kiriku liikmeskonna kasvuga kõikjal Euroopas ja Ameerikas tekkis vajadus, et need asjad oleksid vabalt saadaval. Kallihinnaline Pärl leidis laialt kasutust ning hiljem sai sellest Esimese Presidentkonna ja Salt Lake Citys 10. oktoobril 1880 peetud üldkonverentsi otsusega üks neljast Kiriku pühakirjaraamatust.

Vastavalt Kiriku vajadustele on mitmeid kordi muudetud seda, milliseid osasid see raamat sisaldab. 1878. aastal lisati mitmed Moosese raamatu osad, mida ei olnud esimeses väljaandes. 1902. aastal võeti Kallihinnalisest Pärlist välja mõningad osad, mis kattusid selle materjaliga, mis oli juba avaldatud Õpetuses ja Lepingutes. Tekst jaotati salmideks ja peatükkideks koos joonealuste märkuste ja viidetega 1902. aastal. Esimene väljaanne, kus tekst asetses igal lehel kahes tulbas ja kus oli ka sisuregister, ilmus 1921. aastal. Seejärel ei tehtud muudatusi enne, kui 1976. aasta aprillis, mil lisati kaks ilmutust. 1979. aastal võeti need kaks Kallihinnalisest Pärlist välja ja lisati Õpetusele ja Lepingutele, kus need on nüüd kirjas 137. ja 138. osana. Käesolevas väljaandes on tehtud mõningaid muudatusi, et viia tekst kooskõlla varasemate dokumentidega.

Järgnevalt on ära toodud praeguse sisu lühike sissejuhatus:

  • Valitud osad Moosese raamatust. Katkend Joseph Smithi 1830. aasta juunis alustatud piiblitõlke Esimesest Moosese raamatust (History of the Church [Kiriku ajalugu], kd 1, lk-d 98–101 ja 131–139).

  • Aabrahami raamat. Mõnede 1835. aastal Joseph Smithi kätte sattunud patriarh Aabrahami kirjutisi sisaldanud Egiptuse papüüruste tõlge. Tõlge avaldati alates 1. märtsist 1842 jaokaupa Illinoisi osariigis Nauvoos ilmunud väljaandes Times and Seasons (History of the Church, kd 4, lk-d 519–534).

  • Joseph Smith – Matteuse evangeelium. Katkend Joseph Smithi tõlgitud Matteuse tunnistusest Piiblis (vt Õpetus ja Lepingud 45:60–61, kus on antud jumalik korraldus alustada Uue Testamendi tõlkimist).

  • Joseph Smith – ajalugu. Katkendid Joseph Smithi ametlikust tunnistusest ja ajaloost, mille ta kirjutas 1838. aastal ja mis avaldati jaokaupa Illinoisi osariigis Nauvoos ilmunud väljaandes Times and Seasons alates 15. märtsist 1842 (History of the Church, kd 1, lk-d 1–44).

  • Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku usuartiklid. Joseph Smithi avaldus, mis ilmus trükis 1. märtsil 1842 väljaandes Times and Seasons koos Kiriku lühiajalooga, mis oli üldsusele tuntud Wentworthi kirjana (History of the Church, kd 4, lk-d 535–541).