Pühakirjad
Usuartiklid 1
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku
usuartiklid

History of the Church, kd 4, lk-d 535–541

1. peatükk

1 Me ausume bJumalasse, Igavesse Isasse, ja Tema cPojasse Jeesusesse Kristusesse ning dPühasse Vaimu.

2 Me usume, et inimesi karistatakse nende aendi pattude ja mitte Aadama büleastumise eest.

3 Me usume, et Kristuse alepituse läbi võib saada bpäästetud kogu inimkond, kui nad ckuuletuvad evangeeliumi dseadustele ja etalitustele.

4 Me usume, et evangeeliumi esimesed põhimõtted ja atalitused on: esiteks busk Issandasse Jeesusesse Kristusesse, teiseks cmeeleparandus, kolmandaks dristimine vee alla kastmise teel epattude andekssaamiseks, neljandaks Püha Vaimu fanni andmine gkäte pea peale panemise teel.

5 Me usume, et selleks, et ajutlustada evangeeliumi ja sooritada selle btalitusi, peab inimene olema ckutsutud Jumala poolt dprohvetliku kuulutamise ja ekäte pealepanemise läbi nende poolt, kes on selleks fvolitatud.

6 Me usume samasse aorganisatsiooni, mis oli algkirikus, nimelt bapostlid, cprohvetid, dkarjased, õpetajad, eevangeeliumi kuulutajad ja nii edasi.

7 Me usume akeelte, bprohvetliku kuulutamise, cilmutuste, dnägemuste, etervekstegemise, fkeelte tõlgitsemise ja teistesse gandidesse.

8 Me usume, et aPiibel on Jumala bsõna sel määral, kui see on tõlgitud cõigesti; me usume samuti, et dMormoni Raamat on Jumala sõna.

9 Me usume kõike, mida Jumal on ailmutanud, kõike, mida Ta ilmutab praegu, ja me usume, et Ta bilmutab veel palju suuri ja tähtsaid Jumala kuningriiki puutuvaid asju.

10 Me usume tegelikku Iisraeli akogumisse ja bkümne suguharu taastamisse; et cSiion (Uus Jeruusalemm) ehitatakse Ameerika mandrile; et Kristus saab isiklikult dvalitsema maa peal ja et maa euuendatakse ning saab fparadiisliku ghiilguse.

11 Me nõuame aõigust kummardada Kõigevägevamat Jumalat meie oma bsüdametunnistuse cjärgi ja lubame sama õiguse kõikidele inimestele, dkummardagu nad kuidas, kus või mida nad soovivad.

12 Me usume, et tuleb olla alluvad kuningatele, presidentidele, valitsejatele ja võimukandjatele, kuuletudes aseadustele neid austades ja toetades.

13 Me usume, et tuleb olla aausad, ustavad, bkõlbeliselt puhtad, heatahtlikud, vooruslikud ja cteha head kõikidele inimestele; tõesti, me võime öelda, et me järgime Pauluse dmanitsust – me usume kõigesse, me eloodame kõike, me oleme talunud palju ja loodame, et me oleme võimelised ftaluma kõike. Kui on midagi gvooruslikku, armast või märkimis- või kiiduväärset, siis me püüdleme kõige selle poole.

Joseph Smith