Ticības apliecinājumi 1
  Footnotes

  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca
  Ticības Apliecinājumi

  History of the Church, 4. sēj., 535–541. lpp.

  1. nodaļa

  1 Mēs aticam bDievam, Mūžīgajam Tēvam, un Viņa cDēlam Jēzum Kristum, un dSvētajam Garam.

  2 Mēs ticam, ka cilvēkus sodīs par viņu apašu grēkiem un nevis par Ādama bpārkāpumu.

  3 Mēs ticam, ka caur Kristus veikto aIzpirkšanu visa cilvēce var tikt bizglābta, ja tā cpaklausīs evaņģēlija dlikumiem un epriekšrakstiem.

  4 Mēs ticam, ka evaņģēlija vadošie principi un apriekšraksti ir: pirmais—bticība Tam Kungam Jēzum Kristum; otrais—cgrēku nožēlošana; trešais—dkristīšana, iegremdējot ūdenī, egrēku piedošanai; ceturtais—froku uzlikšana gSvētā Gara dāvināšanai.

  5 Mēs ticam, ka cilvēkam jātiek aDieva aicinātam caur bpravietojumu un uzliekot viņam crokas, ko dara tie, kam piešķirtas dpilnvaras, lai viņš esludinātu evaņģēliju un izpildītu tā fpriekšrakstus.

  6 Mēs ticam tai pašai aorganizācijai, kas pastāvēja agrīnajā baznīcā, proti—bapustuļiem, cpraviešiem, dmācītājiem, skolotājiem, eevaņģēlistiem, un tā tālāk.

  7 Mēs ticam avalodu, bpravietojumu, catklāsmju, dvīziju, edziedināšanas, fvalodu tulkošanas un citām gdāvanām.

  8 Mēs ticam, ka aBībele ir bDieva vārds, ciktāl tā ir cpareizi pārtulkota; mēs arī ticam, ka dMormona Grāmata ir Dieva vārds.

  9 Mēs ticam visam, ko Dievs ir aatklājis, visam, ko Viņš tagad atklāj, un mēs ticam, ka Viņš vēl batklās daudz ko lielu un svarīgu attiecībā uz Dieva Valstību.

  10 Mēs ticam burtiskai aIsraēla sapulcināšanai un bDesmit Cilšu atjaunošanai; ka cCiāna (Jaunā Jeruzāleme) tiks uzcelta Amerikas kontinentā; ka Kristus dpersoniski valdīs uz zemes un ka zeme tiks eatjaunota un saņems savu fparadīzes ggodību.

  11 Mēs pieprasām aprivilēģiju pielūgt Visuvareno Dievu saskaņā ar mūsu bsirdsapziņu, un atvēlam visiem cilvēkiem to pašu privilēģiju, lai viņi cpielūdz kā, kur, vai ko tie vēlas.

  12 Mēs ticam, ka jāpakļaujas karaļiem, prezidentiem, valdniekiem un miertiesnešiem, paklausot, godājot un atbalstot alikumu.

  13 Mēs ticam, ka jābūt agodīgiem, patiesiem, bšķīstiem, labvēlīgiem, tikumīgiem un cjādara labu visiem cilvēkiem; tiešām, mēs varētu teikt, ka sekojam dPāvila atgādinājumam: Mēs ticam visam, mēs eceram uz visu, mēs esam daudz izturējuši un ceram fizturēt visu. Ja kaut kur ir jebkas gtikumīgs, jauks, labi novērtēts vai uzslavas vērts, mēs šādas lietas meklējam.

  Džozefs Smits