Date cronologice din istoria Bisericii
  Footnotes

  Date Cronologice Din Istoria Bisericii

  1805, decembrie 23

  Se naşte Joseph (1805–1844), fiul lui Joseph Smith, tatăl, şi al lui Lucy Mack Smith, în oraşul Sharon, Vermont (vezi JS—I 1:3).

  1820, începutul primăverii

  Profetul Joseph Smith are Prima Viziune într-o pădure din zona suburbiilor Palmyra şi Manchester, New York, lângă casa lui (vezi JS—I 1:15–17).

  1823, septembrie 21–22

  Joseph Smith este vizitat de îngerul Moroni şi i se povesteşte despre înregistrarea Cărţii lui Mormon. Joseph a văzut imaginea plăcilor de aur îngropate în dealul din apropiere (Cumora) (vezi JS—I 1:27–54).

  1827, septembrie 22

  Joseph Smith obţine plăcile de aur de la Moroni, pe dealul Cumora (vezi JS—I 1:59).

  1829, mai 15

  Ioan Botezătorul conferă Preoţia aaronică lui Joseph Smith şi lui Oliver Cowdery în Harmony, Pennsylvania (vezi D&L 13; JS—I 1:71–72).

  1829, mai

  Joseph Smith şi Oliver Cowdery primesc Preoţia lui Melhisedec de la Petru, Iacov şi Ioan, lângă râul Susquehanna, între Harmony, Pennsylvania, şi Colesville, New York (vezi D&L 128:20).

  1829, iunie

  Traducerea Cărţii lui Mormon este terminată. Plăcile de aur sunt arătate celor trei martori şi celor opt martori (vezi 2 Ne. 11:3; 27:12–13; D&L 17).

  1830, martie 26

  Apar primele exemplare tipărite ale Cărţii lui Mormon, Palmyra, New York.

  1830, aprilie 6

  Biserica este organizată în oraşul Fayette, New York.

  1830, septembrie–octombrie

  Primii misionari sunt chemaţi să predice lamaniţilor (americani băştinaşi) (vezi D&L 28; 30; 32).

  1830, decembrie–1831, ianuarie

  Sfinţilor li se porunceşte să se adune în Ohio (vezi D&L 37; 38:31–32).

  1831, iulie 20

  Profetului Joseph Smith îi este revelat locul oraşului Sion (Noul Ierusalim) în Independence, Missouri (vezi D&L 57; A. de C. 1:10).

  1833, martie 18

  Sidney Rigdon şi Frederick G. Williams sunt puşi deoparte consilieri în Preşedinţia Bisericii (vezi D&L 81, introducere) şi le sunt date cheile acestei ultime împărăţii (vezi D&L 90, introducere; versetul 6).

  1833, noiembrie 7

  Sfinţii au început să fugă de mulţimile răufăcătoare în ţinutul Jackson, Missouri, dincolo de fluviul Missouri şi în ţinutul Clay.

  1834, 5 mai

  Preşedintele Joseph Smith părăseşte Kirtland, Ohio, pentru Missouri, în calitate de conducător al taberei Sionului pentru a aduce alinare sfinţilor alungaţi din ţinutul Jackson.

  1835, februarie 14

  Cvorumul celor Doisprezece Apostoli este organizat, Kirtland, Ohio (vezi D&L 107:23–24).

  1835, februarie 28

  Începe organizarea Primului Cvorum al Celor Şaptezeci, Kirtland, Ohio.

  1835, august 17

  Doctrină şi Legăminte este acceptată ca lucrare canonică a Bisericii, Kirtland, Ohio.

  1836, martie 27

  Este dedicat Templul Kirtland (vezi D&L 109).

  1836, aprilie 3

  Isus Hristos le apare lui Joseph Smith şi lui Oliver Cowdery în templul din Kirtland. Moise, Elias şi Ilie au apărut şi au transmis cheile preoţiei (vezi D&L 110).

  1837, iulie 19

  Heber C. Kimball şi alte şase persoane ajung în Liverpool, Anglia, într-o primă misiune a Bisericii peste ocean.

  1838, aprilie 26

  Este precizat prin revelaţie numele Bisericii (vezi D&L 115:4).

  1838, decembrie 1

  Profetul Joseph Smith şi alţii sunt închişi în închisoarea Liberty, din Liberty, ţinutul Clay, Missouri (vezi D&L 121–123).

  1840, august 15

  Botezul pentru morţi este anunţat public de profetul Joseph Smith.

  1841, octombrie 24

  elder Orson Hyde a dedicat Pământul Sfânt pentru întoarcerea copiilor lui Avraam (vezi D&L 68:1–3; 124:128-129).

  1842, martie 17

  Este organizată Societatea de Alinare a femeilor, Nauvoo, Illinois.

  1842, mai 4

  Este realizată prima înzestrare totală în templu.

  1844, iunie 27

  Joseph Smith şi Hyrum Smith sunt martirizaţi în închisoarea Carthage (vezi D&L 135).

  1846, februarie 4

  Sfinţii din Nauvoo au început să traverseze Mississippi pentru a se muta în vest. Unii sfinţi din est au navigat din New York spre California pe vasul Brooklyn.

  1846, iulie 16

  Batalionul Mormon a fost chemat în serviciul militar al Statelor Unite, în Iowa.

  1847, aprilie

  Prima companie de pionieri a preşedintelui Brigham Young a părăsit Winter Quarters spre vest (vezi D&L 136).

  1847, iulie 24

  Preşedintele Brigham Young intră în Valea Salt Lake.

  1847, decembrie 27

  Conferinţa Bisericii îl susţine pe preşedintele Brigham Young, pe elder Heber C. Kimball şi pe elder Willard Richards ca Primă Preşedinţie.

  1848, mai–iunie

  Lăcustele devastează recoltele în Valea Salt Lake. Câmpurile sunt salvate de la distrugerea completă de stoluri de pescăruşi care mănâncă lăcustele.

  1849, decembrie 9

  Este organizată Şcoala de Duminică de Richard Ballantyne.

  1850, iunie 15

  Deseret News începe să fie publicat în Salt Lake.

  1856, octombrie

  Companiile de cărucioare ale lui Willie şi Martin sunt ţinute în loc de furtunile de zăpadă timpurii. Ele sunt găsite de grupurile de salvare din Valea Salt Lake.

  1867, decembrie 8

  Societatea de Alinare a fost reorganizată sub îndrumarea preşedintelui Brigham Young.

  1869, noiembrie 28

  Este organizată Asociaţia Tinerelor Doamne pentru limitarea exceselor lumeşti, premergătoarea programului Tinerelor Fete.

  1875, iunie 10

  Este organizată Asociaţia Tinerilor Bărbaţi pentru îmbunătăţire reciprocă, premergătoarea programului Tinerilor Băieţi.

  1877, aprilie 6

  Este dedicat Templul St. George. Preşedintele Brigham Young primeşte revelaţia de a pune în ordine organizaţia preoţiei şi ţăruşii Sionului.

  1878, august 25

  Aurelia Spencer Rogers ţine prima întrunire a Societăţii Primare în Farmington, Utah.

  1880, octombrie 10

  John Taylor este susţinut ca preşedinte al Bisericii. Perla de Mare Preţ este acceptată ca lucrare canonică.

  1883, aprilie 14

  Revelaţie despre organizarea Celor Şaptezeci primită de preşedintele John Taylor.

  1889, aprilie 7

  Wilford Woodruff este susţinut ca preşedinte al Bisericii.

  1890, octombrie 6

  „Manifest” susţinut în Conferinţa Generală, anunţând încetarea practicii căsătoriilor multiple (vezi DO—1).

  1893, aprilie 6

  Preşedintele Wilford Woodruff dedică Templul Salt Lake, care a fost în construcţie timp de 40 de ani.

  1898, septembrie 13

  Lorenzo Snow devine preşedinte al Bisericii.

  1899, mai 17

  Preşedintele Lorenzo Snow a primit, în St. George, revelaţia care îl îndemna să pună accent pe zeciuială (vezi D&L 119).

  1901, octombrie 17

  Joseph F. Smith devine preşedinte al Bisericii.

  1918, octombrie 3

  Preşedintele Joseph F. Smith primeşte viziunea despre mântuirea morţilor (vezi D&L 138).

  1918, noiembrie 3

  Heber J. Grant devine preşedinte al Bisericii.

  1936, aprilie

  Programul de securitate al Bisericii care fusese instituit pentru a-i ajuta pe săraci în timpul Marii Crize Economice (1929-1944) devine Programul pentru bunăstare al Bisericii. Acest program a apărut ca urmare a unei revelaţii primite de preşedintele Heber J. Grant.

  1941, aprilie 6

  Sunt chemaţi, pentru prima oară, asistenţi ai Celor Doisprezece.

  1945, mai 21

  George Albert Smith devine preşedinte al Bisericii.

  1951, aprilie 9

  David O. McKay este susţinut ca preşedinte al Bisericii.

  1961, septembrie 30

  Sub îndrumarea Primei Preşedinţii, elder Harold B. Lee anunţă că toate programele Bisericii urmează a fi coordonate prin preoţie în vederea întăririi personale şi a familiei.

  1964, octombrie

  Respectarea serilor de familie este din nou subliniată.

  1970, ianuarie 23

  Joseph Fielding Smith devine preşedinte al Bisericii.

  1971, ianuarie

  Noi reviste ale Bisericii— Ensign (Stindardul), New Era (Era nouă) şi Friend (Prietenul)—au început să fie publicate.

  1972, iulie 7

  Harold B. Lee devine preşedinte al Bisericii.

  1973, decembrie 30

  Spencer W. Kimball devine preşedinte al Bisericii.

  1975, octombrie 3

  Preşedintele Spencer W. Kimball a anunţat reorganizarea Primului Cvorum al Celor Şaptezeci.

  1976, aprilie 3

  Două revelaţii sunt adăugate Perlei de Mare Preţ. În 1981, li s-a schimbat locul pentru a deveni D&L 137 şi 138.

  1978, septembrie 30

  Revelaţie, susţinută de Biserică, prin care se acordă preoţia tuturor bărbaţilor care sunt membri ai Bisericii, indiferent de rasă sau de culoare. (vezi DO—2).

  1979, august

  Este publicată ediţia SZU a Bibliei Regelui Iacov cu resurse pentru studiu.

  1981, septembrie

  Sunt publicate noi ediţii în limba engleză cuprinzând Cartea lui Mormon, Doctrină şi Legăminte şi Perla de Mare Preţ.

  1984, iunie

  Sunt inaugurate Preşedinţiile de Zonă, cu membri chemaţi dintre Cei Şaptezeci.

  1985, noiembrie 10

  Ezra Taft Benson devine preşedinte al Bisericii.

  1989, aprilie 1

  Al doilea Cvorum al Celor Şaptezeci este reorganizat.

  1994, iunie 5

  Howard W. Hunter devine preşedinte al Bisericii.

  1995, martie 12

  Gordon B. Hinckley devine preşedinte al Bisericii.

  1995, aprilie 1

  Se renunţă la funcţia de reprezentant regional. Este anunţată o nouă funcţie de conducere care urmează a fi cunoscută sub numele de Autoritatea Zonei.

  1995, septembrie 23

  Este publicată „Familia: O declaraţie oficială către lume” emisă de Prima Preşedinţie şi Consiliul celor Doisprezece Apostoli.

  1997, aprilie 5

  Autorităţile Zonei urmează a fi rânduite ca Cei Şaptezeci. Sunt anunţate al treilea, al patrulea şi al cincilea Cvorum al Celor Şaptezeci.

  1997, octombrie 4

  Preşedintele Hinckley a anunţat construirea templelor mici.

  1997, noiembrie

  Numărul membrilor Bisericii a ajuns la 10 milioane.

  1998, aprilie

  Preşedintele Hinckley a anunţat ţelul de a avea 100 de temple în funcţiune până în anul 2000.