Սուրբ գրություններ
Վարդապետություն և Ուխտեր 41
նախորդ հաջորդ

Բաժին 41

Հայտնություն՝ տրված Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեի միջոցով, Եկեղեցուն, Կիրթլենդում, Օհայո, 1831թ. փետրվարի 4-ին (History of the Church, 1.146–147): Եկեղեցու Կիրթլենդ Ճյուղն այդ ժամանակ արագորեն աճում էր իր թվաքանակով: Որպես այս հայտնության նախաբան, Մարգարեն գրել է. «Անդամները…. ջանում էին կատարել Աստծո կամքը, այնքանով, որքանով գիտեին այն, թեև որոշ տարօրինակ գաղափարներ ու կեղծ ոգիներ էին ներթափանցել նրանց մեջ…. [և] Տերը Եկեղեցուն տվեց հետևյալը» (History of the Church, 1.146–147):

1–3՝ Երեցները Եկեղեցին պիտի ղեկավարեն հայտնության հոգով. 4–6՝ Ճշմարիտ աշակերտները կստանան և կպահեն Տիրոջ օրենքը. 7–12՝ Էդվարդ Պատրիջը նշանակվում է որպես Եկեղեցու եպիսկոպոս:

1 Ականջ դրեք և լսեք, ո՜վ դուք, իմ ժողովո՛ւրդ, ասում է Տերը և ձեր Աստվածը, դո՛ւք, որոնց ես բերկրանքով աօրհնելու եմ բոլոր օրհնություններից մեծագույնով, դո՛ւք, որ լսում եք ինձ. իսկ ձե՛զ, որ ինձ չեք լսում, որ բդավանել եք իմ անունը, ես գկանիծեմ բոլոր անեծքներից ծանրագույնով:

2 Ականջ դրեք, ո՜վ դուք, իմ եկեղեցո՛ւ երեցներ, որոնց ես կանչել եմ, ահա ես ձեզ տալիս եմ պատվիրան, որ դուք պետք է միասին հավաքվեք, որ ահամաձայնության գաք իմ խոսքի վերաբերյալ.

3 Եվ ձեր հավատքի աղոթքով դուք պիտի ստանաք իմ աօրենքը, որպեսզի իմանաք՝ ինչպես կառավարել իմ եկեղեցին և բոլոր բաներում ճիշտ լինել իմ առաջ:

4 Եվ ես կլինեմ ձեր ակառավարիչը, երբ բգամ. և ահա, ես շուտով գալիս եմ, և դուք պիտի հետևեք, որ իմ օրենքը պահվի:

5 Ով որ աստանում է իմ օրենքն ու բկատարում է այն, նա իմ աշակերտն է. իսկ ով ասում է, որ ստացել է այն և չի կատարում, նա իմ աշակերտը չէ, և պիտի դուրս գգցվի ձեր միջից.

6 Քանզի լավ չէ, որ արքայության զավակներին պատկանող բաները տրվեն նրանց, ովքեր արժանի չեն, կամ աշներին, կամ, որ բմարգարիտները գցվեն խոզերի առաջ:

7 Եվ բացի այդ, լավ է, որ իմ ծառա Ջոզեֆ Սմիթ կրտսերի համար մի ատուն կառուցվի, որտեղ նա կապրի ու բկթարգմանի:

8 Եվ բացի այդ, լավ է, որ իմ ծառա Սիդնի Ռիգդոնն ապրի, ինչպես բարի է համարում, որքան որ նա պահում է իմ պատվիրանները:

9 Եվ բացի այդ, ես կանչել եմ իմ ծառա աԷդվարդ Պատրիջին. և ես պատվիրում եմ, որ նա եկեղեցու ձայնով նշանակվի և կարգվի բեպիսկոպոս, եկեղեցու համար, որ թողնի իր առք ու վաճառքը և իր ողջ ժամանակը գնվիրի եկեղեցու գործերին.

10 Հետևելու համար բոլոր բաներին, ինչ իմ օրենքներով կնշանակվի նրան, այն օրը, երբ ես կտամ դրանք:

11 Եվ դա՝ որովհետև նրա սիրտը մաքուր է իմ առաջ, քանզի նա նման է հին աՆաթանայելին, որի մեջ չկա բնենգություն:

12 Այս խոսքերը տրվել են ձեզ և մաքուր են իմ առաջ. ուստի, զգույշ եղեք, թե ինչպես եք վերաբերվում դրանց, քանզի դատաստանի օրը դրանք պիտի դրվեն ձեր հոգիների վրա: Ճիշտ այդպես: Ամեն: