Koroboki Aika Tabu
Enoti 1
are mai imwaina are imwiina

Ana Boki Enoti

Mwakoro 1

E kakorakora Enoti n tataro ao e a karekea kamaunan ana bure—E roko bwanaan te Uea i nanon ana kaantaninga, ni berita bwa e na reke te kamaiuaki nakoia Reimwanaite ni boong aika a na roko—A kataia Nibwaite ni kaokia rikaaki Reimwanaite—E kimwareirei Enoti i nanon ana Tia Kaboa. Uakaan ma te ririki ae 420 I.K.

1 Taraia, e koro bukina bwa Ngai ae aEnoti, I ataia bwa tamau bbon te aomata ae motiraoi—bwa e a tia n creireinai n aron ana taeka, ao n aron naba dkawain te Uea—ao e na kakabwaiaki aran te Atua ibukin aio—

2 Ao N na tuangkami taekan te kaangaanga are I akaaitara iai ma te Atua, i mwaain reken bkamaunan au bure.

3 Taraia, I mwananga nako buakonikai bwa N na kaeman; ao e a rin inanou taian taeka ake I aki toki n ongo mai iroun tamau ake e taetaekina iai te maiu ae akea tokina, ma te akimwareirei are e breke irouia aomata aika itiaki.

4 Ao e abaki tamneiu ni kan ongo taekan bwaai aikai; ao I bkatorobubua imatan te Tia Karikai, ao I wewete nakoina i nanon te ctataro ma nanou ni kabane ao ni bubuti ibukin tamneiu; ao e bwanin au bong ni wewete nakoina; eng, ao ngke e a bong ao I a kabaibati riki bwanaau ni wewete ao e roota karawa.

5 Ao e a roko te abwanaa nakoiu ni kangai: Enoti, a na kabwaraki am bure, ao ko na kakabwaiaki.

6 Ao Ngai ae Enoti, I ataia bwa e aki kona ni kewe te Atua; mangaia ae a mauna namakinan te bure mai irou.

7 Ao I taku nakon te Uea, e kanga ni karaoaki aio?

8 Ao E taku nakoiu: E kona ni karaoaki ibukin korakoran am aonimaki iroun Kristo, ae ko tuai n ongo taekana ke n nooria. Ao a na mwaiti ririki aika a na roko i mwaain ae e kaoti n rabwata nakon te aonaba; mangaia ae toua nako kawaim, e bkamaiuko am onimaki.

9 Ngkai e koro bukina bwa ngke I ongo taeka aikai ao e roko irou te anano ni kan karekea mweraoia tariu aika Nibwaite; mangaia are I a btataro nakon te Atua ma tamneiu ni kabane ibukiia.

10 I nanon taben tamneiu ni karaoa aio, ao taraia, e a roko bwanaan te Uea ainanou ni kangai: N na kawaria tarim n aron korakoran aia kakaonimaki ni kaawakin au tua. I a tia n banganiia te aba aio, ae te aba ae tabu; ao N na aki ckarekea kain te aba ma ti ngkana a karaoa te bure aomata ake a maeka iaona; mangaia ae N na kawaria tarim n aron are I a tia n taekinna; ao N na katuaeia n aron riaoan tua ake a karaoi.

11 Ao ngke I a tia, Ngai ae Enoti, n ongo bwaai aikai ao e a rikirake korakoran au onimaki iroun te Uea; ao I a kakorakorai n tataro nakoina ibukiia tariu aika Reimwanaite.

12 Ao e koro bukina bwa ngke I a tia n atataro ma ni beku ma te botumwaaka ae korakora, ao e taku te Uea nakoiu: N a anganiko te bbwai ae ko butiai, ibukin korakoran am onimaki.

13 Ao taraia, aio te bwai are I tangiria bwa e na karaoia—bwa ngkana arona bwa a bwaka n riaon te tua au botanaomata aika Nibwaite, ao a abane ni mate, ao a aki mate Reimwanaite, ao e na bkaawakin aia rongorongo au botanaomata, aika Nibwaite, te Uea ae te Atua; ngkana e reke ni mwaakan baina ae tabu, bwa e aonga ni kona ni cmanga kaokaki ni boong aika a na roko nakoia Reimwanaite, bwa daonga ni kamaiuaki iai, ngkana e riai—

14 Bwa n te tai aio ao a bane korakorara ma ti aaki kona ni kaokiia nakon te aro ae koaua. Ao a tuea ma unin nanoia, bwa ngkana a kona ao a na tiringira ao a na bkamaunai ara rongorongo, ao aia katei ni kabane ara bakatibu.

15 Mangaia ae ngkai I ataia bwa e kona te Uea ae te Atua ni akaawakin ara rongorongo, ao I teimatoa n tataro nakoina, bwa e a tia n taku nakoiu: Bwaai ni kabane ake ko bubuti ma te onimaki, ma ni kakoaua bwa e na reke iroum n aran Kristo, ao a na reke nakoim.

16 Ao iai te onimaki irou, ao I tataro nakon te Atua bwa e na akaawakin taian brongorongo, ao e karaoa te berita ae tabu nakoiu bwa e na ckaoti nakoia Reimwanaite n te tai are boraoi ma nanona.

17 Ao Ngai ae Enoti, I ataia bwa e riki n aron are e taku n ana berita ae tabu; mangaia ae e a rau tamneiu.

18 Ao e taku te Uea nakoiu: A tia naba am bakatibu ni butiai bwa N na karaoa aio; ao e kakoroaki bukina nakoia ni kaineti ma aia onimaki; bwa titebo aia onimaki ma am onimaki.

19 Ao ngkai e koro bukina bwa Ngai ae Enoti, I a mwaamwananga i buakoia ana botanaomata Nibwaai, n taetae ni burabetin bwaai aika a na riki, n tataekin bwaai ake I a tia n noori man ongo taekaia.

20 Ao I kakoaua bwa a kataia ma nanoia ni kabane ana botanaomata Nibwaai ni kaokia Reimwanaite nakon ana onimaki ni koaua te Atua. Ma akea uaan ara amwakuri; bwa e teimatoa aia kairiribai, ao a kairaki n anuaia ae buakaka n te aro are a riki ni moaanti, ma n unun, ma n riki bwa aomata aika a btangira te tiriaomata, ma n on n te ctabunea ao te kammaira; ni kang maan aika kaakang; ni maeka i nanon taian umwanrianna, man tiotio nako i nanon te rereua ma karaban mwaaia ae kimototo ao ni iman atuuia; ao a korakora rabakauia ni kabongana te dkai ni katebe, ma te kabaang ae bwaoua, ma te tanai. Ao a mwaiti i buakoia aika akea kanaia ma ti te iriko maiu ae oraora; ao a teimatoa ni kataia n tiringira.

21 Ao e koro bukina bwa ana botanaomata Nibwaai a ribana te aba, ao a auniki aekan wiita, ma uaanikai, ma ni kaawakin nanai ni man aika a kakaokoro, ma aekan nanai ni kao aika kakaokoro, ma kooti, ma kooti aika a moaanti, ao taian aoti aika a mwaiti.

22 Ao a mwaiti taian aburabeti i buakora. Ao a bkamoamoa te botanaomata, man kangaanga bwa a na oota.

23 Ao aron kauringakia bwa aonga n teimatoa ni maaka te Uea bon te akankamatoa n taetae, te kabwarabwara ma te btaetae ni burabeti n taekan taian buaka, ma itabaraara, ma te kamaunaki, ma ni ckauringia taekan te mate, ma maanin te tai are akea tokina, ma ana moti ao mwaakan te Atua, n aron aikai ni kabane—ni kaumakiia n dtaai nako ni kateimatoaia bwa a na maaka te Uea. I tuangingkami bwa bon ti bwaai aikai, ma te kabwarabwara ae maataata, are a tuka bwakaia nakon waekoan reken mateia. Ao aikai aron taekaia aika I a tia ni koroi.

24 Ao I noori taian bubuaka imarenaia Nibwaite ma Reimwanaite i nanon au bong ni maiu.

25 Ao e koro bukina bwa e a roko iroun Ramonaai te kara, ao ai tebubua itibwi ma ruaiwa te ririki iwmiin akitanan Ierutarem iroun tamara are Riaai.

26 Ao I nooria bwa e a kan au tai n nako nanon te rua ni mate, ao I a tia n niniaki ni mwaakan te Atua bwa N na kabwarabwara ma n taetae ni burabeti nakoia te botanaomata aio ao n taetaekina te taeka n aron te koaua are reke mai iroun Kristo. Ao I a tia n taetaekin ni kabane i nanon bongin maiu, ao I kimwareirei iai n riao riki nakon bwain te aonaba.

27 Ao N nang nako nakon nneu ni amotirawa are N na maeka iai ma au Tia Kaboai; bwa I ataia bwa N na motirawa irouna. Ao N na kimwareirei n te bong are e na riki iai brabwatau ae maamate bwa te crabwata ae aki maamate, ao e na tei imatana; ao N na kona ngkanne n itaramata mangaia ma te kukurei, ao e na kangai nakoiu: Nako mai nakoiu, ngkoe ae ko kakabwaiaki, iai nnem are e a tia ni katauraoaki n ana dnne ni maeka Tamau. Amen.