Koroboki Aika Tabu
Ominai 1
are mai imwaina are imwiina

Ana Boki Ominai

Mwakoro 1

A bane n reke aia tai ni kaawakin rongorongo Ominai, Amaron, Kemeti, Abinatom, ao Amareki—E kuneia kaain Taraemera Motiaea, aika a mwananga mai Ierutarem n ana tai Tetekia—E riki Motiaea bwa aia uea—A kunea Koriantamwa kanoan Mureki i Taraemere, te kabanea n Iaretaite—E oneaki mwiin Motiaea iroun te Uea ae Beniamina—A riai n anga tamneia aomata bwa aia anga bwai nakon Kristo. Uakaan ma ririki aika 323–130 I.K.

1 Taraia, e koro bukina bwa Ngai ae Ominai, I a tuangaki iroun tamau, ae Iarom, bwa N na karina au koroboki i nanon bwaatua aikai, bwa N na reita ara kateiriki—

2 Mangaia ae i nanon bongin maiu, I tangiria bwa kam na ataia ae I rii nanon taian buaka ma au kabaang ibukin kateimatoan au botanaomata, aika Nibwaite, bwa a na aki reke i nanon baia ara kairiribai, aika Reimwanaite. Ma taraia, bon te aomata Ngai ae I buakaka, ao I a tia n aki kaawakin ana katei ma ana tua nako te Uea n aron ae N na riai ni kaawakin.

3 Ao e koro bukina bwa ai uabubua itibwi ma onoua te ririki n nako, ao a mwaiti tai aika ti maiu iai i nanon te rau; ao a mwaiti naba tai aika ti maiu iai i nanon te bubuaka ma te tiritiri. Eng, ao ni kakimototoa, ai bon uabubua wanibwi ma uoua te ririki n nako, ao I kawakin taian bwaatua aikai n aron aia atua au bakatibu; ao I anga tua aikai nakon natiu ae Amaron. Ao I a katoka au koroboki.

4 Ao ngkai, Ngai ae Amaron, I koroi bwaai aika I kan koroi taekaia, aika a karako, i nanon ana boki tamau.

5 Taraia, ai tenibubua uabwi te ririki n nako, ao a mwaiti aika buakaka mai i buakoia Nibwaite aika a tia n atiringaki.

6 Bwa e aki tangiria te Uea bwa e na aki kakoauaki ana taeka ake taekin nakoia ara bakatibu, man tia ni kairia nako mai Ierutarem ao ni kamanoia bwa a na aki bwaka nako nanon baia aia kairiribai, eng, ngke kangai: Ngkana kam aki kaawakin au tua ao kam na aki kakabwaiaki iaon te aba.

7 Mangaia ae e karuoa nakoia te tua ae korakora te Uea; ma e aki tiringia aika a raoiroi, ma e kamaiuia mai nanon baia aia kairiribai.

8 Ao e koro bukina bwa I a angan tariu ae Kemeti taian bwaatua.

9 Ngkai, Ngai ae Kemeti, I a koroi bwaai aika a kimototo, i nanon te boki are e koroboki iai tariu; bwa taraia, I noora te kabane ni bwai are e koroia, ao e koroia n oin baina; ao e koroia n te bong are e anganai iai taian bwaatua. Ao aio aron kaawakinan taian rongorongo iroura, bwa kaineti ma taian tua ake e anganiira ara bakatibu. Ao I a katoka au koroboki ikai.

10 Taraia, Ngai ae Abinatom, bon natin Kemeti. Taraia, e koro bukina bwa a mwaiti bubuaka ma itabaraara aika I a tia n noori imarenaia au botanaomata, aika Nibwaite, ma Reimwanaite; ao I a tia n tabeka au kabaang n anai maiuia Reimwanaite aika a mwaiti ibukin katokan kaia tariu.

11 Ao taraia a koreaki rongorongoia te botanaomata aio iaon bwaatua aika aia bwai taian uea, man te uea temanna nakon temanna; ao akea kaotioti ma taeka ni burabeti aika I atai taekaia aika a tia ni koreaki aika a aki kakawaki bukin koreaia. Ao I a katoka au koroboki ikai.

12 Taraia, Ngai Amareki, ae natin Abinatom. Taraia N na taekina taekan Motiaea nakoimi, are karikaki bwa te uea iaon Taraemera; bwa taraia, e tuangaki iroun te Uea bwa e na kitana aban aNibwaai, ao aomata ni kabane ake a ongo man ongeaba nakon te Uea a na iria ni bkitana te aba, nako nanon te rereua—

13 Ao e koro bukina bwa e karaoa are e tuangaki iroun te Uea. Ao e a kitana te aba nako nanon te rereua, ao a iria aika a mwaiti aika a ongeaba nakon bwanaan te Uea; ao a kairiraki n taeka n reirei ma taetae ni burabeti. Ao a aki toki n reireinaki n ana taeka te Atua; ao a kairaki ni mwaakan baina, i nanon te rereua, ni karokoa ae a roko n te aba ae arana Taraemera.

14 Ao a kunea te botanaomata ikekei, aika a aranaki bwa ana botanaomata aTaraemera. Ao e korakora te kimwareirei i buakoia ana botanaomata Taraemera; ao e korakora naba kimwareirein te uea ae Taraemera, ngkai e a tia te Uea ni kanakoia ana botanaomata Motiaea ma taian bbwaatua aika buraati aika kanoaia rongorongoia Iutaia.

15 Taraia, e koro bukina bwa e a kunea Motiaea bwa a kitana Ierutarem ana abotanaomata Taraemera n te tai are e uotaki nako iai bTetekia, ae uean Iuta, bwa te bure nako Bwaburon.

16 Ao a rinanon te rereua, ao a kairaki ni bain te Uea rinanon marawa aika korakora, nakon te aba are e kuneia iai Motiaea; ao a maeka n te tabo arei man te tai are a moan roko iai.

17 Ao n te tai are e kuneia iai Motiaea ao e a korakora mwaitia. I rarikin anne, a tia naba n rinanon bubuaka ma itabaraara aika a mwaiti, ao a tia ni konaki n taai tabetai; ao e a buakaka aron aia taetae; ao akea ataian rongorongo aika a uoti mai ma ngaiia; ao a kaakea maiun aia Tia Karikibwai; ao e aki oota Motiaea, ke ana botanaomata irouia.

18 Ma e koro bukina bwa e motikia Motiaea bwa a na reireinaki aron ana taetae. Ao e koro bukina bwa ngke a tia n reireinaki n aron ana taetae Motiaea, ao e a taekina kateirikiaia ana bakatibu Taraemera, n aron are e kona n uringnga; ao a koreaki taekaia, ma tiaki i nanon bwaatua aikai.

19 Ao e koro bukina bwa a abotaki ana botanaomata Taraemera ma ana botanaomata bMotiaea; ao e a rineaki Motiaea bwa e na riki bwa te Uea.

20 Ao e koro bukina bwa n ana bong Motiaea, ao e a uotaki te atibu ae bubura nakoina aika iai koroboki iaona; ao e arairi nanon taian koroboki n aron ana bwai n tituaraoi ma mwaakan te Atua.

21 Ao a taekina rongorongon te aomata ae arana aKoriantamwa, ma aron tiringakia ana botanaomata. Ao e kuneaki Koriantamwa irouia ana botanaomata Taraemera; ao e maeka i buakoia i nanon te maan ae ruaiwa te namwakaina.

22 Ao a taekinaki iaon te atibu arei taekaia ana bakatibu. A roko ana bakatibu man te ataua, n te tai are bkamangaoa iai aia taetae aomata te Uea; ao e korakora namakinan ana mwakuri ni katuaa te Uea irouia n aron ana motikitaeka, aika a tuaraoi; ao a wene criia ni kabuta aban mainiku.

23 Taraia, Ngai ae Amareki, I bungiaki n ana bong Motiaea; ao I maiu ni karokoa tain matena; ao e onea mwiina n uea, natina ae aBeniamina.

24 Ao taraia, I a tia n noori bubuaka ma tiriaomata aika korakora n ana tai te uea ae Beniamina, imarenaia Nibwaite ma Reimwanaite. Ma taraia, a totokanikai Nibwaite iaoia; eng, ao e a tia te uea ae Beniamina ni kakionakoia nako mai aban Taraemera.

25 Ao e koro bukina bwa I a rootaki n te kara; ao ngkai akea natiu, ao I ataia bwa te aomata ae e tuaraoi aBeniamina i matan te Uea, ngaia ae I a banganna taian bwaatua aikai, ao I taetaekinna nakoia aomata ni kabane bwa a na nakon te Atua, ae Atuan Iteraera ae Tabu, ao a na kakoauai taetae ni burabeti, ma taian kaotioti, ma aia mwakuri n ibuobuoki anera, ma te bwaintituaraoi ae te taetae n neewe, ao n te bwaintituaraoi ae rairan taian taetae, ao ni bwaai ni kabane aika a craoiroi; bwa akea te bwai ae raoiroi ae aki nako mai iroun te Uea; ao bwai aika a buakaka a nako mai iroun te riaboro.

26 Ao ngkai, tariu aika kam tangiraki, I tangiria bwa kam na anakon Kristo, ae Atuan Iteraera ae Tabu, ao kam na karekea ana kamaiu, ma mwaakan ana kabomwi. Eng, kam na nakoina, ao kam na banganna tamneimi bwa ami ckarea nakoina, ao kam na teimatoa n te daki mamatam ma te tataro nakoina, ao n teimatoa ni karokoa te toki; ao ngkai e koaua bwa e maiu te Uea, ao kam na kamaiuaki.

27 Ao ngkai N nang taekiniia ake a nako nanon te rereua bwa a na okira aban Nibwaai; bwa a mwaiti ake a kan okira aban rikiia.

28 Mangaia ae a mwananga nakon te rereua. E ngae ngke e aintoa ma ni korakora aia tia kairi, ao bon te aomata naba ae kamoamoa, mangaia ae e a karika te itabaraara i marenaia; ao a bane n atiringaki, n ti nimangaun nikiraia, i nanon te rereua, ao a okira aban Taraemera.

29 Ao e koro bukina bwa a manga kairiia aomata aika moan te mwaiti, ao a manga moana mwanangaia nako nanon te rereua.

30 Ao Ngai ae Amareki, iai tariu are e iria nako; ao akea taekaia ae I ataia i mwiin aio. Ao I a kaniia weneu n te rua ni mate; ao a kebo taian abwaatua aikai. Ao I a katoka au taetae ni kawai.