Koroboki Aika Tabu
Ana Taeka Moomon 1
are mai imwaina are imwiina

Ana Taeka Moomon

Mwakoro 1

E kakimototoi kanoan ana bwaatua Nibwaai aika a bubura Moomon—E booti taian bwaatua aika a uarereke ma bwaatua ake tabeua riki—E karekea te rau iaon te aba te uea ae Beniamina. Uakaan ma te ririki ae 385 N.K.

1 Ao ngkai, Ngai ae aMoomon, I a tauraoi n anga taian rongorongo ake I a tia ni koroi nako nanon bain natiu ae Moronaai, taraia, I a tia n noori tiringakia angiia au botanaomata, aika Nibwaite.

2 Ao a amwaiti bubua n ririki i mwin rokon Kristo ao I anga taian rongorongo aikai nako nanon bain natiu; ao I taku inanou bwa e na noora tiringakia au botanaomata ni kabane. Ma ngkana e boraoi ma nanon te Atua ao e na aki iri tain mateia, bwa e na koroi taekan mateia, ma taekan naba Kristo, ao bwa n te bong teuana ao a na bkakabwaiaki iai.

3 Ao ngkai, I a taekin nakoimi kanoan bwaai ake I a tia ni koroi; bwa ngke I tia ni koroi akakimototoan kanoan ana bbwaatua Nibwaai, ni karokoa ana tai n tautaeka te uea ae Beniamina, are e taekinna Amareki, ao I a ukoukori kanoan ctaian rongorongo ake a tia n reke i nanon baiu, ao I a kunei bwaatua aikai, aika a koreaki iai aia taeka burabeti, man ana tai Iakobwa ni karokoa ana tai n tautaeka te uea ae dBeniamina, ao ana taeka naba Nibwaai aika a mwaiti.

4 Ao e akukurei nanou ni kanoan bwaatua aikai, n aron taeka ni burabeti ake a taekina rokon Kristo; ao ataia au bakatibu bwa a mwaiti aika a tia ni koro bukiia; eng, I ataia naba bwa a mwaiti bwaai ake a taekinaki n taian taetae ni burabeti ni karokoa te bong aio ae a tia ni koro bukiia, ao bwaai ake a taekinaki aika riaon te bong aio e koaua bwa a na bon koro naba bukiia—

5 Mangaia ae I rinei abwaai aikai, bwa N na motika kanoan au rongorongo iai, ao I anai man ana bbwaatua Nibwaai; ao I aki kona ni koroi ckatebubuan mwakoron bwaai aikai ae a taekinia au botanaomata.

6 Ma taraia, N na anai bwaatua aikai, aika a taekinaki inanoia taian taetae ni burabeti ma kaotioti, ao N na karin i nanon nikiran au rongorongo, bwa a kakawaki nakoiu; ao I ataia bwa a na kakawaki nakoia tariu.

7 Ao I karaoa aio ibukin te waaki ni awanawana; bwa e a tia ni wirikirikiaki nakoiu, n aron ana mwakuri Tamnein te Uea are e mena inanou. Ao ngkai, I aki kona n atai kanoan bwaai aikai ni kabane; ma e batai bwaai ni kabane aika a na roko te Uea; mangaia ae e mwakuri inanou bwa N na karaoa are nanona.

8 Ao I atataro nakon te Atua ibukiia tariu, bwa e na manga reke irouia ana rabakau te Atua, eng, ma ana kabomwi Kristo; bwa aonga ni manga riki bwa aomata aika btamaroa.

9 Ao ngkai, Ngai ae Moomon, I a waaki ni motika kanoan au rongorongo, aika I anai man ana bwaatua Nibwaai; ao I karaoia n aron te rabakau ma te atatai are e tia n anganai te Atua.

10 Mangaia ae e koro bukina bwa ngke e a tia Amareki n aanga taian bwaatua aikai nako nanon bain te uea ae Beniamina, ao e katukui i rarikin taian bbwaatua ake tabeua, aika kanoaia bon taian rongorongo ake a tia ni koreaki irouia cuea man te roro teuana nakon teuana, ni karokoa ana tai te uea ae Beniamina.

11 Ao a karuoaki rikaaki mai iroun te uea ae Beniamina, man te rooro teuana nakon te rooro teuana ni karokoa ae a reke i nanon abaiu. Ao Ngai ae Moomon, I tataro nakon te Atua bwa a taurabwaki man te tai aio nakon te tai ae e na roko. Ao I ataia bwa a na taurabwaki; bwa a rangi ni kakawaki bwaai ake a koreaki inanoia, ao a na bmotikaki naba iai taekaia au botanaomata ma taria mai iai n tain te kabanea ni bong, n aron ana taeka te Atua ake a koreaki inanoia.

12 Ao ngkai, aikai taekan te uea ae Beniamina—iai te itabaraara teutana i buakoia ana botanaomata.

13 Ao e koro bukina bwa a mwananga taanga n tautia aika Reimwanaite mai aaban Nibwaai bwa a na buakaniia ana botanaomata. Ma taraia, e botiia ana taanga ni buaka te uea ae Beniamina, ao e teirake ni kaaitaraia; ao e ira naba buakon te buaka anne, ao e kabongana ana bkabaang Raban.

14 Ao ma korakoran te Uea ao a teirake ni kaaitaraia aia kairiribai, ao a tiringia ngaa ma ngaa n tautia aika Reimwanaite. Ao e koro bukina ae a boo ma Reimwanaite ni karokoa ae a kakionakoia mai aon aban rikiia ni kabane.

15 Ao e koro bukina bwa iai tabemwaang aika a riki bwa aKristo ni kewe, ao a kainaki wiia, ao a katuaeaki n aron aia bure;

16 Ao iai tabemwaang aika a riki bwa burabeti ni kewe, ma taan kabwarabwara ao tia reirei ni kewe i buakoia te botanaomata, ao a bane ni katuaeaki aomata aikai n aron aia bure; ao ngkai e korakora te itabaraara ao a mwaiti aika a nako n iria Reimwanaite, taraia, e koro bukina bwa te uea ae Beniamina, ma aia ibuobuoki aburabeti aika a tabu aika a maeka i buakoia ana botanaomata—

17 Bwa taraia, te uea ae Beniamina bon te aomata ae atabu, ao e tautaeka iaoia ana botanaomata n te raoiroi; ao a mwaiti aomata aika a tabu iaon te aba, ao a tataekina ana taeka te Atua ma te bmwaaka ao te kariaiakaki; ao a kabonganai taeka aika a cmatoatoa ibukin kamoamoaia te botanaomata—

18 Mangaia, ae man aia ibuobuoki aikai, ao e a waaki te uea ae Beniamina ma korakoran rabwatana ni kabane ma ana konabwai ni kabane tamneina, ao burabeti naba, a manga moan kaoka te rau nako aon te aba.