Koroboki Aika Tabu
4 Nibwaai 1
are mai imwaina are imwiina

Te Kaaua n Nibwaai

Ana Boki Nibwaai
Are Natin Nibwaai Te Mwaane—Temanna Ma i buakoia Ana Reirei Iesu Kristo

Rongorongoia ana botanaomata Nibwaai, n aron ana reekoti.

Mwakoro 1

A rairaki Nibwaite ao Reimwanaite nakon te Uea—A katiteboaki ni bwaai nako, a karaoi kakai, ao a nakoraoi aroia iaon te aba—I mwin uoua te tienture, ao a rikirake, waaki aika a karika te maenako, te buakaka, teiraken ekaretia aika a kewe ao te bwainikirinaki—I mwin tenibubua te ririki, ao a buakaka maiuia Nibwaite ao Reimwanaite—Amaron e karabai rongorongo ake a tabu. Uakaan ma 35–321 N.K.

1 Ao e a koro bukina bwa e a toki te katenibwi ma aua n ririki, ao te katenibwi ma nimaua naba n ririki, ao nooria ana reirei Kristo a katea ana ekaretia Iesu n aaba ni kabane ake a uakaan. Ao ni kabane ake a roko nakoia ma n rairaki ni koaua man aia bure, a bon bwabetitoaki n aran Iesu; ao e bon reke naba irouia te Tamnei are e Raoiroi.

2 Ao e a koro bukina bwa n te katenibwi ma onoua n ririki, ao a rairaki aomata nakon te Uea, iaon te aba, aika Nibwaite ao Reimwanaite, ao bon akea te itabaraaraa ma te ikakaiwi imarenaia, ao a bon eti raoi aroia imarenaia.

3 Ao a akatiteboaki imarenaia, ngaia are a bon aki kaubwai ao aki kainnano, aki kabaeaki ao aki inaomata, ma a bon kainaomataaki, ao a katoonga te bwai n tituaraoi mai karawa.

4 Ao e a koro bukina bwa e a toki te katenibwi ma itiua n ririki naba ao e reiti nako n iai te rau n te aba.

5 Ao iai mwakuri aika a korakora ma ni kamimi ake a karaoaki irouia ana reirei Iesu, n te aro are a bon akatoki aoraki, kateirakeia maate, ao a kanakonakoia ake a mwauku, ao a kanorabaia ake a mataki, ao ake a bonotaninga a ongo; ao a karaoi aeka ni bkakai nako i buakoia natiia aomata; ao bon akea te kakai are a karaoi ma ti n aran Iesu.

6 Ao ngaia are e a toki naba te katenibwi ma waniua n ririki, ao te katenibwi ma ruaiwa, ao te kaabwi ma teuana, ao te kaabwi ma uoua, eng, ni karokoa e bane te kaabwi ma ruaiwa n ririki, ao te kanimwabwi ma teuana naba, ao te kanimabwi ma uoua; eng, ao ni karokoa ae bane te kanimabwi ma ruaiwa n ririki.

7 Ao e kakorakora kanakoraoan aia waaki te Uea n te aba; eng, n te aro are a manga katei kaawa aika a bubura n taabo ake a kabuekaki iai kaawa aika a bubura.

8 Eng, ao te akaawa are e bubura are Taraemera a karaoia bwa e na manga moan kateaki riki.

9 Ma a bon mwaiti kaawa ake a tia n aiinako, ao e waerake te ran n onoi mwiia; ngaia are a bon aki kona ni kaboouaki kaawa aika a bubura aikai.

10 Ao ngkai, nooria, e a koro bukina bwa ana aomata Nibwaai a bon rikirake ni matoatoa, ao e rianako waekoan mwaitia, ao a riki bwa aomata aika a rianako atamaroaia ma tikiraoia.

11 Ao a mareaki, ma n anganako te aba bwa a na iein, ao a kakabwaiaki n aron mwaitin taian kakabwaia ake e a tia n anganiia te Uea.

12 Ao a bon aki manga nakonako i mwin amwakuri ma otenanti man ana btua Mote; ma a bon nakonako i mwin tua ake a tia ni karekea mai iroun aia Uea ao Atuaia, n reitinako n caki mamatam ao n tataro ma ni kakaitibo n aki toki n tataro ao n ongo ana taeka te Uea.

13 Ao e a koro bukina bwa bon akea te itabaraaraa i buakoia aomata ni kabane, n te aba ni kabuta; ma a bon mwaiti kakai aika a kamimi aika a karaoi ana reirei Iesu.

14 Ao e a koro bukina bwa e a toki te kaitibwi ma teuana n ririki, ao te kaitibwi ma uoua n ririki naba, eng, ao ni kakimototoa, ni karokoa ae bane te kaitibwi ma ruaiwa n ririki; eng, bon te bubua te ririki ae bane, ao ana reirei Iesu, ake e a tia n rineia a bane n nako n ana abwaretaiti te Atua, ma ti ake bteniman ake a na tiku; ao bon iai riki ana creirei ake a manga dkatabuaki bwa onean mwiia; ao a mwaiti naba man te roro anne ake a tia n toki maiuia.

15 Ao e a koro bukina bwa bon aakea te itabaraaraa n te aba, ibukin tangiran te Atua are e bon maeka inanoia aomata.

16 Ao aakea te bakantang, waaki ni kauntaba, uruan te mweraoi, waaki ni kabekaau, te kewe, ke te tiriaomata, ke aekan nako te waaki ni bkaibwabwaru; ao e koaua bwa bon akea riki te botanaomata n ai aroia ae a ckukurei i buakoia aomata nako ake a karikaki ni bain te Atua.

17 Bon akea taan iraa, ke taan tiriaomata, ao akea naba Reimwanaite, ke aekan reeti riki n aomata; ma a akatiteuanaki, natin Kristo, ao taan bwaibwai n uean te Atua.

18 Ao ai kakabwaiakira ngaiia! Bwa e bon kakabwaiaia te Uea n aia waaki nako; eng, a bon kakabwaiaki ma ni kanakoraoaki aroia ni karokoa ae bane tebubua ao tebwina te ririki; ao te moan roro n ana tai Kristo a mate, ao bon akea te itabaraara n te aba ni kabuta.

19 Ao e a koro bukina bwa Nibwaai, are e kawakina te kabanea n reekoti aio, (ao e kaawakin iaon ana abwaatua Nibwaai) e mate, ao natina te mwaane are Amota e kawakinna n onea mwiina; ao e kawakinna iaon ana bwaatua Nibwaai naba.

20 Ao e kawakinna i nanon wanibwi ma aua te ririki, ao bon iai te rau n te aba, ma ti akea irouia tabeman aomata ake a birinako man te ekaretia ao a katokaa i aoia te ara are Reimwanaite; ngaia are ai manga iai Reimwanaite n te aba.

21 Ao e a koro bukina bwa e a mate naba Amota, (ao bon tebubua ruabwi ma aua te ririki ma i mwin rokon Kristo) ao natina te mwaane are Amota e kawakina te reekoti n onean mwiina; ao e kawakinna naba iaon ana bwaatua Nibwaai; ao e koreaki naba n ana boki Nibwaai, are bon te boki aei.

22 Ao e a koro bukina bwa e a bane uabubua te ririki; ao a mate kaain te kauoua n roro ma ti tabeman ake a tiku.

23 Ao ngkai Ngai, Moomon I tangiria bwa kam na ataia bwa e a rikirake mwaitia aomata, n te aro are a kabuta aon te aba, ao a rikirake ni korakora kaubwaia, ibukin rikiraken aroia mai iroun Kristo.

24 Ao ngkai, n te kauabubua ma teuana n ririki ao bon iai ma i buakoia ake a tabekakirake n te akainikatonga, n aron bwainakin kunnikai aika a bobuaka, ma aekan nako bwaeao ake a raneanea, ma bwain te aonaba aika a tamaroa.

25 Ao man te tai anne ao a bon aki katiteboaki n aron aia abwai ma kaubwaia.

26 Ao a moanna ni bwenauaki nakon mwakorokoro aika a mwaiti; ao a waaki ni katei aekaretia ibukiia bwa e aonga n reke brakaia, ao a kakewea ana ekaretia ni koaua Kristo.

27 Ao e a koro bukina bwa ngke e a bane uabubua ao tebwina te ririki a mwaiti ekaretia n te aba; eng, a mwaiti ekaretia ake a taekinna bwa a ataa Kristo, ma a bon akakewei mwaitin kanoan ana euangkerio, n te aro are a butimaei aekan nako te buakaka, ao a bon angan are e bareka te bwai ae tabu are e riai n btabuaki ibukin aki tauna.

28 Ao te aekaretia aio e bon rianako mwaitin kaaina ibukin te buakaka, ao ibukin mwaakan Tatan are e bon reke tauan nanoia irouna.

29 Ao riki, bon iai naba te ekaretia are e kakewea Kristo; ao a abwainikirina ana ekaretia ni koaua Kristo, ibukin aia nanorinano ao kakoauan Kristo; ao a bon ribaia ibukin taian kakai aika a mwaiti ake a mwakuri imarenaia.

30 Ngaia are a bon kabongana te mwaaka ao te korakora i aoia ana reirei Iesu ake e bon tataninga ma ngaia, ao a bon teweaki nako nanon te anne ni kaikain; ao ni mwaakan ana taeka te Atua, are e mena irouia, ao a raeuaki nakon uoua nne ni kaikain, ao a otinako ni karaoi aia kakai aika a kamiimi n aron ana taeka.

31 Ma e ngae n anne, e ngae ngke iai taian kakai aomata a bon kamatoatoa nanoia, ao a ukoukora tiringakia n aroia Iutaia i Ierutarem ngke a ukoukora tiringakin Iesu, n aron ana taeka.

32 Ao a bon teweia nako nanon te anne ni kanai bai, ao a otinako n akea te ikoaki irouia.

33 Ao a bon teweaki nako nanon anneia maan aika kaakang, ao a bon takakaro ma maan ake a kaakang n aron te teei ma te tiibu te teei; ao a bon otinako mai i buakoia n akea ikoakiia.

34 Ma e ngae n anne, a kamatoatoai nanoia aomata, bwa a bon kairaki irouia ibonga ma burabeti ni kewe bwa a na katei ekaretia, ma ni karaoi aekan nako te buakaka. Ao a bon aoroia ana aomata Iesu; ma ana aomata Iesu a bon aki kabooa oreakia. Ao ngaia are a kerikaaki n aia aki onimaki ao ni buakaka, man te ririki teuana nakon te ririki teuana, ni karokoa ae bane uabubua ao tenibwi te ririki.

35 Ao ngkai e a koro bukina bwa n te ririki aei, eng, n te uabubua ao tenibwi ma teuana n ririki, ao e a bon korakora te maenako imarenaia aomata.

36 Ao e a koro bukina bwa n te ririki aei ao a teirake te botanaomata aika Nibwaite, ao bon taan kakoaua raoi Kristo; ao i buakoia bon iai ake a aranaki irouia Reimwanaite—bwa Iakobwaite, ao Iotebwaite, ao Tioramwaite;

37 Ngaia are taan kakoaua raoi Kristo, ao taan taromauria ni koaua Kristo, (are a mena i buakoia ana areirei Iesu ake teniman ake ana tataninga) a bon aranaki bwa Nibwaite, ao Iakobwaite, ao Iotebwaite, ao Tioramwaite.

38 Ao e a koro bukina bwa naake a totokoa te euangkerio a bon aranaki bwa Reimwanaite, ao Remueraite, ao Itimaeraite; ao a bon aki kerikaaki n aia aki onimaki ma bon nanoia ni akaitara ana euangkerio Kristo; ao a bon reireinia natia bwa a na kakewekewe, n aroia aia bakatibu, ake a bua man te moan tai.

39 Ao aio ibukin buakakaia ma aia mwakuri aika bati n ribaki aia bakatibu, n aron naba are n te moan tai. Ao a areireinaki bwa a na ribaia natin te Atua, n aron are Reimwanaite a reireinaki bwa a na ribaia natin Nibwaai mai moana.

40 Ao e a koro bukina bwa uabubua ao abwi ma aua te ririki ae e a tia ni bane, ao aikai aia waaki aomata. Ao mwakoroia aomata ake a bubuaka riki a bon rikirake ni matoatoa, ao a rikirake riki ni mwaiti riki nakoia ana aomata te Atua.

41 Ao a bon reitinako ni katei ekaretia ibukiia, ma ni katamaroaia n aekan bwaai nako aika a kakawaki. Ao ngaia are uabubua ao nimabwi te ririki ae bane, ao uabubua ao onobwi naba te ririki.

42 Ao e a koro bukina bwa aomata ake a buakaka riki a waaki ni manga katei aia taeka n tuea aika a karaba ma aia waaki ni kamwamwane are ana awaaki Kateanton.

43 Ao aomata naba ake a aranaki bwa ana botanaomata Nibwaai a moanna ni kainikatonga inanoia, ibukin rianakon kaubwaia, ma n riki ni kamoamoa n aroia tariia, ake Reimwanaite.

44 Ao man te tai aei ao a nanokawaki ana reirei ibukin aburen te aonaba.

45 Ao e a koro bukina bwa ngke e a bane tenibubua te ririki, ao a bon korakora buakakaia ana aomata Nibwaai ao Reimwanaite ao bon titebo aroia.

46 Ao e a koro bukina bwa taan kamwarua ake Kateanton a bon kabuta aon te aba; ao bon akea ae raoiroi ma ti ana reirei Iesu ake teniman. Ao a kaikoi koora ma tirewa aika a bati, ao ni bobwai ma ni kabobwai n aekan bwaai nako.

47 Ao e a koro bukina bwa i mwin banen tenibubua ao nimaua te ririki, (ao aomata a bon tiku naba n aroia ni buakaka) ao e mate Amota; ao tarina are Amaron, e bon kaawakin taian reekoti n onea mwiina.

48 Ao e a koro bukina bwa ngke e a bane tenibubua ao uabwi te ririki, ao Amaron e kairoroaki iroun te Tamnei are e Raoiroi bwa e na karabai taian areekoti ake a tabu—eng, ni kabane taian reekoti ake a tabu ake a tia ni karuoaki man te roro teuana nakon te roro teuana, ake a tabu—ni karokoa tenibubua ao uabwi te ririki man te tai are e roko iai Kristo.

49 Ao e karabai iroun te Uea, bwa aonga ni manga aroko riki irouia nikiraia kaain te bata are Iakobwa, n aron taeka ni burabeti ao ana berita te Uea. Ao aio tokin ana reekoti Amaron.