Koroboki Aika Tabu
Iarom 1
are mai imwaina are imwiina

Ana Boki Iarom

Mwakoro 1

A kaawakina ana tua Mote Nibwaite, a kaantaninga rokon Kristo, ao a kakabwaiaki iaon te aba—A mwaiti burabeti ake a beku mwaaka n taraia bwa a na teimatoa aomata i nanon te koaua. Uakaan ma ririki aika 399–361 I.K.

1 Taraia, ngkai, Ngai ae Iarom, I a koroi taeka tabeua n aron ana tua tamau, ae Enoti, bwa a na kaawakinaki ara akateiriki.

2 Ao ngkai a auarereke bbwaatua aikai, ao a ckoreaki bwaai aikai ibukiia tarira aika dReimwanaite, mangaia ae e riai bwa N na kakimototoa au koroboki; ao N na aki koroi taekan au taetae ni burabeti, ke au kaotioti. Bwa teraa ae N na kona ni koroi riki aika e tuai ni koroi tamau? Bwa e koaua ae a tuai ni kaota taekan te babaire ni kamaiu? Eng, I tuangingkami bwa e a tia; I ataia bwa e tau aio.

3 Taraia, a mwaiti bwaai aika a riai ni karaoaki i buakoia te botanaomata, ibukin matoatoan nanoia, ma bonon taningaia, ma matakiin nanoia, ma akamoamoaia; ma e ngae n anne ao e korakora ana nanoanga te Atua nakoia, ao n te tai aio e tuai ni bkamaunaia mai iaon te aonaba.

4 Ao a mwaiti i buakora aika a karekei akaotioti aika a mwaiti, bwa aki bane ni bonotaninga. Ao mwaitia ake a aki bonotaninga ao iai irouia te onimaki, ao a breitaki ma te Tamnei ae Tabu, ae kaoti bwaai nakoia natiia aomata, n aron korakoran aia onimaki.

5 Ao taraia ngkai, ai uabubua te ririki n tia n nako, ao a rikirake korakoraia ana botanaomata Nibwaai iaon te aba. A kakorakoraia ni akaawakina ana tua Mote ma tabun te bong ae te btabati ibukin te Uea. A aki ctaetaebuaka; ke n taetae n daki akaaka te Uea. A matoatoa tuan aon te aba.

6 Ao a kamaenakoaki ni kabuta nako te aba, ao Reimwanaite naba. Ao a mwaiti riki nakon mwaitia Nibwaite; ao a kukurei nanoia n te atiriaomata ao a niinim raraaia maan ni kakang.

7 Ao e koro bukina bwa a mwaiti taai ake a roko iai n ruoruoniira, ngaira aika Nibwaite, bwa ti na bobuaka mangaia. Ma aomata aika a korakora ara atoka ma ana tia kairi n onimakina te Uea; ao n reireinia te botanaomata taekan te Uea; mangaia ae ti a kona ni kaaitaraia Reimwanaite ao ti kakioia nako mai iaon babara, ao tia moana kamatoan ara kaawa, ma aaba nako ake ti maeka iai.

8 Ao e rikirake mwaitira, ao ti a kabuta aon te aba, ao e a korakora kaubwaira n te koora, ma te tirewa, ma bwaai aika a kakawaki, ma bwaai aika a tamaroa aron karaoia man te kai, ma te kateitei, ma bwai ni mwakuri, ao n te biti ma kaobwa naba, ma te buraati ao te biti ae renganaki, ao ti karaoi aekan bwai ni mwakuri nako ibukin ribanan te aba, ma abwai ni buaka—eng, kanoan kai ni katebe aika a kakang taboia, nnen kanoan kai ni katebe, ma te koro, ma te kainiwai, ma aron katauraoi nako ibukin te buaka.

9 Ao ti a tauraoi ni kaaitaraia Reimwanaite, ao a aki tokanikai i aora. Ma e a kaotaki iai koauan ana taeka te Uea, ake taekin nakoia ara bakatibu, ngke e kangai: Kam na teimatoa ni kakabwaiaki iaon te aba aio ngkana kam teimatoa ni kaawakin au tua.

10 Ao e koro bukina bwa a anga aia taeka ni katauraoi ana burabeti te Uea aika a mwaiti nakoia ana botanaomata Nibwaai, n aron ana taeka te Atua, ao ngkana a aki kaawakin au tua, ao a bwaka n riaoan te tua, ao a na akamaunaki mai iaon te aba.

11 Mangaia ae a kabotumwaakaia taian burabeti, ma ibonga, ma taan tia reirei n anga taeka n reirei ma te taotaonakinnano ao te kakaonimaki; n reiakina ana atua Mote, ma bukin kateaia; n anai nanoia bwa a na bkariia rokon te Mesia, ao ni kakoaua n caiaron ae e a tia n roko. Ao aio aron aia anga reirei nakoia.

12 Ao e koro bukina bwa ni karaoan aio ao a tuka akamaunaia mai iaon te aba; bwa a taonaki n namakinan te bure n aiaron ae a bteke nanoia n te kabaang, ao a ringaki nanoia nakon te rairannano.

13 Ao e koro bukina bwa ai uabubua tenibwi ma waniua te ririki n nako—i mwin rokon taian bubuaka, ma itabaraara, ma ngurengure, i nanon taai aika a maan.

14 Ao Ngai ae Iarom, I a katoka au koroboki, ngkai a uarereke taian bwaatua. Ma taraia, tariu, kam kona ni wareki ana abwaatua Nibwaai ake tabeua; bwa taraia, a koreaki inanoia taekan ara bubuaka n aron aia taeka uea, ma ake a onimakinaki bwa a na koroboki.

15 Ao I a anga taian bwaatua aikai nako nanon bain natiu ae Ominai, bwa a na kaawakinaki n aron aia atua ara bakatibu.