Almas 34
iepriekšējais nākamais

34. nodaļa

Amuleks liecina, ka vārds ir Kristū, lai nāktu glābšana. Ja nebūtu Grēku Izpirkšanas, visai cilvēcei vajadzētu iet bojā. Viss Mozus likums norāda uz Dieva Dēla upuri. Mūžīgā pestīšanas iecere ir balstīta uz ticību un grēku nožēlošanu. Lūdziet laicīgas un garīgas svētības. Šī dzīve cilvēkiem ir laiks, lai sagatavotos stāties Dieva priekšā. Gādājiet par savu glābšanu ar bailēm Dieva priekšā. Apmēram 74. g. pr. Kr.

1 Un tad notika, kad Alma bija runājis šos vārdus uz tiem, viņš apsēdās uz zemes un aAmuleks piecēlās un sāka tos mācīt, sacīdams:

2 Mani brāļi, es domāju, ka tas nav iespējams, ka jūs neizprastu to, kas ir ticis runāts par Kristus atnākšanu, kurš ir, kā mēs esam mācījuši, Dieva Dēls; jā, es zinu, ka ašīs lietas jums tika bagātīgi mācītas pirms jūsu atšķelšanās no mums.

3 Un tā kā jūs vēlējāties no mana mīļotā brāļa, lai viņš darītu jums zināmu, kas jums jādara dēļ jūsu bēdām; un viņš mazliet jau runāja, lai sagatavotu jūsu prātus; jā, un viņš mudināja jūs uz ticību un pacietību—

4 jā, patiesi, lai jums būtu tik daudz ticības, lai aiedēstītu vārdu savās sirdīs, lai jūs varētu pārbaudīt, vai tas ir labs.

5 Un mēs redzējām, ka svarīgs jautājums, kas ir jūsu prātos—vai vārds ir Dieva Dēlā, vai arī nebūs nekāda Kristus.

6 Un jūs arī redzējāt, ka mans brālis pierādīja jums ar daudziem piemēriem, ka avārds ir Kristū, lai nāktu glābšana.

7 Mans brālis atsaucās uz Zēnosa vārdiem, ka pestīšana nāk caur Dieva Dēlu, un arī Zēnoka vārdiem; un viņš arī piesauca Mozu, lai pierādītu, ka šīs lietas ir patiesas.

8 Un tad, lūk, es gribu jums pats aliecināt, ka šīs lietas ir patiesas. Lūk, es saku jums, ka es zinu, ka Kristus nāks starp cilvēku bērniem, lai uzņemtos Savu ļaužu pārkāpumus, un ka Viņš bizpirks pasaules grēkus; jo Tas Kungs ir to teicis.

9 Jo ir vajadzīgs, lai aIzpirkšana tiktu veikta; jo, saskaņā ar Mūžīgā Dieva diženo bieceri, ir jātiek veiktai Izpirkšanai, vai arī visai cilvēcei vajadzēs nenovēršami iet bojā; jā, visi ir nocietinājušies; jā, visi ir ckrituši un zuduši, un visiem būtu jāiet bojā, ja nebūtu Izpirkšanas, kurai noteikti vajag tikt veiktai.

10 Jo ir vajadzīgs, lai būtu lielais un pēdējais aupuris; jā, nevis cilvēka upuris, nedz arī kāda dzīvnieka, nedz jebkāda putna, jo tas nebūs cilvēka nests upuris, bet tam jābūt bbezgalīgam un mūžīgam cupurim.

11 Tad nu nav neviena cilvēka, kurš var upurēt savas asinis, kas izpirktu citu grēkus. Tad, ja cilvēks noslepkavo, lūk, vai mūsu likums, kas ir ataisnīgs, ņems viņa brāļa dzīvību? Es saku jums: Nē!

12 Bet likums prasa tā dzīvību, kurš aslepkavoja; tādēļ nevar būt nekā, kas būtu mazāk nekā bezgalīga Izpirkšana un kas būtu pietiekami par pasaules grēkiem.

13 Tādēļ ir vajadzīgs, lai būtu lielais un pēdējais upuris, un tad beigsies jeb vajadzēs abeigties asins izliešanai; tad Mozus blikums būs piepildīts; tā tas viss būs piepildīts, katra rakstu zīmīte un katrs rakstu galiņš, un nekas nezudīs.

14 Un lūk, šī ir tā pilnā alikuma bjēga, katrs sīkums norāda uz to lielo un pēdējo cupuri; un tas lielais un pēdējais upuris būs Dieva Dēls, jā, bezgalīgs un mūžīgs.

15 Un tā Viņš nesīs aglābšanu visiem tiem, kas ticēs Viņa Vārdam; šis ir Viņa pēdējā upura nolūks—īstenot žēlastības pilnību, kas pārspēj taisnību un dod cilvēkiem iespēju, lai tiem būtu ticība grēku nožēlošanai.

16 Un tā ažēlastība var apmierināt btaisnības prasības un ieskauj tos drošībā savās rokās, kamēr tas, kas neizmanto ticību grēku nožēlošanai, ir pilnībā pakļauts ctaisnības prasību likumam; tādēļ tikai priekš tā, kam ir ticība grēku nožēlošanai, tiek īstenota lielā un mūžīgā pestīšanas diecere.

17 Tādēļ lai Dievs dod jums, mani brāļi, lai jūs sāktu izmantot savu aticību grēku nožēlošanai, lai jūs sāktu bpiesaukt Viņa Svēto Vārdu, lai Viņš apžēlotos par jums;

18 jā, piesauciet Viņu, lai apžēlojas; jo Viņam ir spēks izglābt.

19 Jā, pazemojieties un turpiniet lūgt Viņu.

20 Piesauciet Viņu, kad esat savos laukos, jā, par visiem saviem ganāmpulkiem.

21 aPiesauciet Viņu savos namos, jā, par visu savu saimi, rītā, pusdienā un vakarā.

22 Jā, piesauciet Viņu pret jūsu ienaidnieku spēku.

23 Jā, apiesauciet Viņu pret bvelnu, kas ir visas ctaisnības ienaidnieks.

24 Piesauciet viņu par ražu savos laukos, lai jums tur labi veiktos.

25 Piesauciet par savu lauku ganāmpulkiem, lai tie pieaugtu.

26 Bet tas vēl nav viss; jums ir jāizlej savas dvēseles savos akambaros un savās slēptuvēs, un savos tuksnešos.

27 Jā, un, kad jūs nepiesaucat To Kungu, lai jūsu asirdis ir bpilnas, nepārtraukti vēršoties lūgšanā pie Viņa par jūsu labklājību un arī par to labklājību, kuri ir ap jums.

28 Un tad lūk, mani mīļie brāļi, es saku jums, nedomājiet, ka tas ir viss; jo, kad jūs to visu būsit darījuši, ja jūs novērsīsities no atrūcīgā un kailā un neapmeklēsit slimo un nomocīto, un ja jūs bnedosit no savas mantas, kas jums būs, tam kam trūkst—es saku jums, ja jūs nedarīsit kādu no šīm lietām, lūk, jūsu clūgšanas ir dveltas un nedod jums neko, un jūs esat kā liekuļi, kas noliedz ticību.

29 Tādēļ, ja jūs aizmirstat būt ažēlsirdīgi, jūs esat kā sārņi, ko kausētājs izmet (tiem nav nekādas vērtības) un kas tiek samīdīti zem cilvēku kājām.

30 Un tad, mani brāļi, es gribu, lai pēc tam, kad jūs esat saņēmuši tik daudzas liecības, redzēdami, ka Svētie Raksti liecina par šīm lietām, jūs nāktu un nestu grēku nožēlošanas aaugli.

31 Jā, es gribu, lai jūs nāktu un vairs ilgāk nenocietinātu sirdis, jo lūk, tagad ir jūsu glābšanas laiks un adiena; un tādēļ, ja jūs nožēlosit grēkus un nenocietināsit savas sirdis, nekavējoties diženā pestīšanas iecere tiks īstenota attiecībā uz jums.

32 Jo lūk, šī dzīve cilvēkiem ir laiks, lai asagatavotos satikt Dievu; jā, lūk, šīs dzīves diena ir diena, lai cilvēki paveiktu savus darbus.

33 Un tad, kā es sacīju jums iepriekš, tā kā jums ir bijušas tik daudzas liecības, tādēļ es lūdzos jūs, lai jūs aneatliktu savu bgrēku nožēlošanas dienu līdz beigām; jo pēc šīs dzīves dienas, kas ir dota, lai mēs sagatavotos mūžībai, lūk, ja mēs nepilnveidosim savu laiku šinī dzīvē, tad pienāks ctumsības dnakts, kad nekāds darbs vairs nevarēs tikt izpildīts.

34 Jūs nevarēsit teikt, kad jūs nonāksit līdz tam drausmīgajam agalam, ka es nožēlošu grēkus, ka es atgriezīšos pie sava Dieva. Nē, jūs nevarēsit to teikt; jo tas pats gars, kas valdīs pār jūsu ķermeņiem tajā brīdī, kad jūs aiziesit no šīs dzīves, tam pašam garam būs vara valdīt pār jūsu ķermeni mūžīgajā pasaulē.

35 Jo lūk, ja jūs atliekat savu grēku nožēlošanas dienu līdz pat nāvei, lūk, jūs apakļaujaties velna garam, un viņš bapzīmogo jūs par saviem; tādēļ Tā Kunga Gars ir aizgājis no jums, un tam nav vietas jūsos, un velnam ir pilnīga vara pār jums; un tas ir bezdievīgo beigu stāvoklis.

36 Un šo es zinu, jo Tas Kungs ir teicis, ka Viņš nemīt anešķīstos tempļos, bet btaisnīgo sirdīs Viņš mīt; jā, un Viņš ir arī teicis, ka taisnīgie sēdēs Viņa valstībā, lai nekad vairs neaizietu no tās; bet viņu drānas būs darītas baltas caur Jēra asinīm.

37 Un tad, mani mīļotie brāļi, es vēlos, lai jūs to atcerētos un lai jūs agādātu par savu glābšanu ar bailēm Dieva priekšā, un lai jūs vairs nenoliegtu Kristus atnākšanu;

38 lai jūs vairs anecīnītos pret Svēto Garu, bet lai jūs to pieņemtu un uzņemtos Kristus bVārdu; lai jūs pazemotos līdz pat zemei un cpielūgtu Dievu, lai arī kur jūs būtu, garā un patiesībā; un lai jūs ik dienas dzīvotu, dpateicoties par tām daudzajām žēlastībām un svētībām, kuras Viņš dāvājis.

39 Jā, un es arī skubinu jūs, mani brāļi, lai jūs būtu amodri nepārtrauktā lūgšanā, lai jūs neaizvestu velna bkārdinājumi, lai viņš nevarētu jūs pieveikt, lai jūs netaptu pakļauti viņam pēdējā dienā; jo lūk, viņš jūs neatalgos cne ar ko labu.

40 Un tad, mani mīļotie brāļi, es gribu skubināt jūs uz apacietību un lai jūs panestu visādas ciešanas; lai jūs bnesaceltos pret tiem, kas jūs izdzina dēļ jūsu ārkārtīgās nabadzības, lai nekļūtu tādi paši grēcinieki kā viņi;

41 bet lai jūs būtu pacietīgi un panestu visas šīs ciešanas ar stingru cerību, ka kādu dienu jūs atpūtīsities no visām savām bēdām.