Almas 38
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Almas pavēles savam dēlam Šiblonam.

Ietver 38. nodaļu.

38. nodaļa

Šiblons tika vajāts taisnības dēļ. Glābšana ir Kristū, kurš ir dzīvība un pasaules gaisma. Savaldiet visi savas kaislības. Apmēram 74. g. pr. Kr.

1 Mans dēls, pievērs ausi maniem vārdiem, jo es saku tev, tieši tāpat kā es teicu Helamanam, ka tā, kā jūs turēsit Dieva pavēles, tā jums veiksies šinī zemē, un tā, kā jūs neturēsit Dieva pavēles, tā jūs tiksit padzīti no Viņa vaiga.

2 Un tad, mans dēls, es ceru, ka man būs milzīgs prieks tevī dēļ tavas stingrības un tavas uzticības Dievam; jo, kā tu esi sācis savā jaunībā raudzīties uz To Kungu, savu Dievu, patiesi tā es ceru, ka tu aturpināsi turēt Viņa pavēles; jo svētīts ir tas, kas bpastāv līdz galam.

3 Es saku tev, mans dēls, ka man jau ir bijis milzīgs prieks par tevi dēļ tavas uzticības un tavas uzcītības, un tavas pacietības, un tavas iecietības starp azoramiešu ļaudīm.

4 Jo es zinu, ka tu biji važās; jā, un es arī zinu, ka tu tiki apmētāts ar akmeņiem vārda dēļ; un tu visu to panesi ar apacietību Tā Kunga dēļ, kas bija bar tevi, un tagad tu zini, ka Tas Kungs tevi atbrīvoja.

5 Un tad, mans dēls Šiblon, es gribu, lai tu atcerētos, ka tik daudz, kā tu auzticēsies Dievam, patiesi tāpat tu tiksi batbrīvots no saviem pārdzīvojumiem un savām cgrūtībām, un savām ciešanām, un tiksi paaugstināts pēdējā dienā.

6 Tad, mans dēls, es gribu, lai tu nedomātu, ka es pats visu to zinu, bet tas ir Dieva Gars, kas ir manī, kas visu to dara zināmu man; jo, ja es nebūtu apiedzimis no Dieva, es nezinātu visas šīs lietas.

7 Bet lūk, Tas Kungs Savā milzīgajā žēlastībā sūtīja Savu aeņģeli pasludināt man, lai es pārtrauktu biznīcības darbu starp Viņa ļaudīm; jā, un es esmu redzējis eņģeli vaigu vaigā, un viņš runāja ar mani, un viņa balss bija kā pērkons, un tā satricināja visu zemi.

8 Un notika, ka es trīs dienas un trīs naktis biju pašās rūgtākajās dvēseles sāpēs un ciešanās; un nekad, līdz es nepiesaucu To Kungu Jēzu Kristu pēc žēlastības, es nesaņēmu savu grēku apiedošanu. Bet lūk, es piesaucu Viņu un es atradu mieru savai dvēselei.

9 Un tad, mans dēls, es pastāstīju tev to visu, lai tu mācītos gudrību, lai tu mācītos no manis, ka anav cita ceļa jeb veida, kā cilvēks var tikt izglābts, kā tikai iekš un caur Kristu. Lūk, Viņš ir pasaules dzīvība un bgaisma. Lūk, Viņš ir patiesības un taisnības vārds.

10 Un tad, kā tu esi sācis mācīt vārdu, tieši tā es gribu, lai tu turpinātu mācīt; un es gribu, lai tu būtu uzcītīgs un atturīgs visās lietās.

11 Skaties, lai tu neuzpūstos lepnībā; jā, skaties, lai tu anelielītos par savu paša gudrību, nedz par savu lielo spēku.

12 Esi drošsirdīgs, bet ne valdonīgs; un arī skaties, lai tu savaldītu visas savas kaisles, lai tu tiktu piepildīts ar mīlestību; skaties, lai tu neielaistos dīkdienībā.

13 Nelūdz tā, kā zoramieši to dara, jo tu redzēji, ka viņi lūdz, lai tiktu cilvēku izdzirdēti un tiktu uzslavēti par savu gudrību.

14 Nesaki: Ak Dievs, es pateicos Tev, ka mēs esam alabāki nekā mūsu brāļi, bet drīzāk saki: Ak Kungs, piedod manu bnecienību un žēlastībā piemini manus brāļus—jā, vienmēr atzīsti savu necienību Dieva priekšā.

15 Un lai Tas Kungs svētī tavu dvēseli, un pieņem tevi pēdējā dienā Savā valstībā sēdēt mierā. Tagad ej, mans dēls, un māci vārdu šiem ļaudīm. Esi prātīgs. Mans dēls, ardievu!