3 Nefio knyga 9
  Išnašos
  Tema

  9 Skyrius

  Tamsoje Kristaus balsas paskelbia daugelio žmonių ir miestų sunaikinimą už jų nelabumą. Jis taip pat paskelbia savo dieviškumą, praneša, kad Mozės įstatymas įvykdytas, ir kviečia žmones ateiti pas jį ir būti išgelbėtiems. Apie 34 m. po Kristaus gim.

  1 Ir buvo taip, kad tarp visų šalies gyventojų ant viso šitos žemės veido pasigirdo abalsas, šaukiantis:

  2 Vargas, vargas, vargas šitiems žmonėms; avargas visos žemės gyventojams, jeigu jie neatgailaus; nes velnias bjuokiasi ir jo angelai džiūgauja dėl žuvusiųjų mano liaudies gražiųjų sūnų ir dukrų; ir tai dėl savo nedorybės ir bjaurumų jie krito!

  3 Štai, tą didį Zarahemlos miestą aš sudeginau ugnimi, ir jo gyventojus.

  4 Ir štai, tą didį Moronio miestą aš įsakiau nugramzdinti jūros gelmėse ir jo gyventojus paskandinti.

  5 Ir štai, tą didį Moroniho miestą ir jo gyventojus aš užverčiau žeme, kad paslėpčiau jų nedorybes ir bjaurumus nuo savo veido, idant pranašų ir šventųjų kraujas daugiau nebeliudytų man prieš juos.

  6 Ir štai, Gilgalo miestą aš įsakiau nugramzdinti ir jo gyventojus palaidoti žemės gelmėse;

  7 taip, ir Oniho miestą ir jo gyventojus, ir Mokumo miestą ir jo gyventojus, ir Jeruzalės miestą ir jo gyventojus; ir aš įsakiau, jog avandenys ateitų į jų vietą, idant paslėptų jų nelabumą ir bjaurumus nuo mano veido, kad pranašų ir šventųjų kraujas daugiau nebeliudytų man prieš juos.

  8 Ir štai, Gadiandžio miestą ir Gadiomno miestą, ir Jokūbo miestą, ir Gimgimno miestą – visus šituos aš nurodžiau nugramzdinti ir padariau akalvas ir slėnius jų vietose; ir jų gyventojus palaidojau žemės gelmėse, kad paslėpčiau jų nelabumą ir bjaurumus nuo savo veido, idant pranašų ir šventųjų kraujas daugiau nebeliudytų man prieš juos.

  9 Ir štai, tą didį Jokūbogato miestą, apgyventą karaliaus Jokūbo žmonių, aš nurodžiau sudeginti ugnimi už jų nuodėmes ir jų nelabumą, kuris viršijo bet kokį visos žemės nelabumą, už jų aslaptas žmogžudystes ir sąjungas; nes tai jie sunaikino mano žmonių taiką ir šalies valdžią; todėl aš nurodžiau sudeginti juos, idant bišnaikinčiau juos iš savo akivaizdos, idant pranašų ir šventųjų kraujas daugiau nebeliudytų man prieš juos.

  10 Ir štai Lamano miestą ir Jošo miestą, ir Gado miestą, ir Kiškumeno miestą ir jų gyventojus, už jų nelabumą išmetant pranašus ir mušant akmenimis tuos, kuriuos aš pasiunčiau skelbti jiems apie jų nelabumą ir bjaurumus, aš nurodžiau sudeginti ugnimi.

  11 Ir kadangi jie išmetė juos visus lauk, tad tarp jų nebeliko nė vieno teisaus, aš pasiunčiau žemyn augnį ir sunaikinau juos, idant jų nelabumas ir bjaurumai būtų paslėpti nuo mano veido, idant pranašų ir šventųjų, kuriuos aš pasiunčiau pas juos, kraujas nebesišauktų manęs bnuo žemės prieš juos.

  12 Ir aš padariau, kad adaug didelių sunaikinimų ištiktų šitą žemę ir šituos žmones už jų nelabumą ir bjaurumus.

  13 O visi jūs, kurių apasigailėta dėl to, kad buvote teisesni negu jie, ar dabar nesugrįšite pas mane ir neatgailausite dėl savo nuodėmių, ir neatsiversite, kad galėčiau jus bišgydyti?

  14 Taip, iš tiesų sakau jums: jeigu aateisite pas mane, jūs turėsite bamžinąjį gyvenimą. Štai, mano gailestingumo cranka ištiesta į jus, ir kiekvieną ateinantį aš priimsiu; ir palaiminti tie, kas ateina pas mane.

  15 Štai, aš – Jėzus Kristus, Dievo Sūnus. Aš asukūriau dangus ir žemę, ir visa, kas juose. Aš buvau su Tėvu nuo pradžios. Aš esu bTėve ir Tėvas yra manyje; ir manyje Tėvas pašlovino savo vardą.

  16 Aš atėjau pas savuosius, ir savieji manęs anepriėmė. Ir Raštai apie mano atėjimą išsipildė.

  17 Ir visiems, kurie tik mane priėmė, aš adaviau tapti Dievo sūnumis; ir lygiai taip aš duosiu visiems, kurie tikės mano vardą, nes štai, per mane ateina bišpirkimas, ir Mozės cįstatymas manyje įvykdytas.

  18 Aš esu pasaulio ašviesa ir gyvybė. Aš esu bAlfa ir Omega, pradžia ir pabaiga.

  19 Ir jūs adaugiau nebeatnašausite man kraujo praliejimo; taip, jūsų aukos ir jūsų deginamosios atnašos panaikinamos, nes aš nebepriimsiu jokių jūsų aukų ir deginamųjų atnašų.

  20 O kaip aauką man jūs atnašausite sudužusią širdį ir atgailaujančią dvasią. Ir kas tik ateina pas mane su sudužusia širdimi ir atgailaujančia dvasia, tą aš bpakrikštysiu ugnimi ir Šventąja Dvasia, taip kaip lamanitai dėl savo tikėjimo manimi atsivertimo metu buvo pakrikštyti ugnimi ir Šventąja Dvasia, ir jie to nežinojo.

  21 Štai, aš atėjau į pasaulį, kad atneščiau išpirkimą pasauliui, kad išgelbėčiau pasaulį iš nuodėmės.

  22 Todėl, kas tik aatgailauja ir ateina pas mane kaip mažas bvaikas, tą aš priimsiu, nes iš tokių yra Dievo karalystė. Štai, už tokius aš cpaguldžiau savo gyvybę ir vėl ją paėmiau; todėl atgailaukite ir ateikite pas mane jūs, žemės pakraščiai, ir būkite išgelbėti.