3 Nefio knyga 30
  Išnašos
  Tema

  30 Skyrius

  Paskutiniųjų dienų kitataučiams įsakyta atgailauti, ateiti pas Kristų ir būti priskaičiuotiems prie Izraelio namų. Apie 34–35 m. po Kristaus gim.

  1 Įsiklausykite, o jūs, kitataučiai, ir išgirskite Jėzaus Kristaus, gyvojo Dievo Sūnaus, žodžius, kuriuos jis aįsakė man pasakyti apie jus, nes štai kokius žodžius jis įsako man rašyti:

  2 Nusigręžkite visi jūs, akitataučiai, nuo savo nelabų kelių; ir batgailaukite dėl savo piktų darbų, dėl savo melagysčių ir apgaulių, ir paleistuvysčių, ir dėl savo slaptų bjaurumų, ir stabmeldysčių, ir dėl savo žmogžudysčių, ir piktnaudžiavimų kunigavimu, ir pavydų, ir nesutarimų, ir nuo viso savo nelabumo ir bjaurumų ir ateikite pas mane, ir priimkite krikštą mano vardu, idant gautumėte savo nuodėmių atleidimą ir būtumėt pripildyti Šventosios Dvasios, idant būtumėt cpriskaičiuoti prie mano žmonių, kurie yra Izraelio namų.