3 Nefio knyga 5
  Išnašos
  Tema

  5 Skyrius

  Nefitai atgailauja ir palieka savo nuodėmes. Mormonas rašo savo liaudies istoriją ir skelbia jiems nesibaigiantį žodį. Izraelis bus surinktas iš savo ilgalaikio išsklaidymo. Apie 22–26 m. po Kristaus gim.

  1 Ir dabar štai, tarp visų nefitų žmonių nebuvo nė vienos gyvos sielos, kuri nors mažiausiai abejotų visų kalbėjusių šventųjų pranašų žodžiais, nes žinojo, jog jie būtinai turi išsipildyti.

  2 Ir iš daugybės ženklų, duotų sulig pranašų žodžiais, jie žinojo, kad Kristus tikrai atėjo; ir pagal tai, kas jau įvyko, jie žinojo, kad viskas būtinai įvyks sulig tuo, kas buvo pasakyta.

  3 Todėl jie paliko visas savo nuodėmes ir savo bjaurumus, ir savo paleistuvystes ir tarnavo Dievui su visu stropumu, dieną ir naktį.

  4 Ir dabar buvo taip, kad paėmę visus plėšikus nelaisvėn taip, kad nė vienas neištrūko gyvas, jie įmetė savo belaisvius į kalėjimą ir pasirūpino, kad jiems būtų skelbiamas Dievo žodis; ir kiekvienas, kuris tik atgailavo dėl savo nuodėmių ir sudarė sandorą, kad daugiau niekada nebežudys, buvo paleistas į alaisvę.

  5 Bet visi, kurie tik nesudarė sandoros, kurie ir toliau savo širdyje puoselėjo slaptas žmogžudystes, taip, visi, kurie tik alsavo grasinimais prieš savo brolius, buvo pripažinti kaltais ir nubausti pagal įstatymą.

  6 Ir taip jie padarė galą visoms toms nelaboms ir slaptoms, ir bjaurioms sąjungoms, per kurias buvo tiek daug nelabumo ir įvykdyta tiek daug žmogžudysčių.

  7 Ir taip praėjo advidešimt antrieji metai, taip pat dvidešimt tretieji bei dvidešimt ketvirtieji ir dvidešimt penktieji; ir taip praėjo dvidešimt penkeri metai.

  8 Ir atsitiko daug tokių dalykų, kurie kai kurių akyse būtų didūs ir nuostabūs, tačiau jų visų neįmanoma aprašyti šitoje knygoje; taip, ši knyga negali sutalpinti net ašimtosios dalies to, kas buvo padaryta tarp tokios daugybės žmonių per dvidešimt penkerių metų laikotarpį.

  9 Bet štai, yra ametraščiai, kuriuose aprašyti visi šios liaudies darbai; o trumpesnį, bet teisingą aprašymą pateikė Nefis.

  10 Todėl aš sudariau savo metraštį apie visa tai pagal Nefio metraštį, išraižytą ant plokštelių, vadinamų Nefio plokštelėmis.

  11 Ir štai, aš sudarinėju metraštį ant plokštelių, kurias pasigaminau savo paties rankomis.

  12 Ir štai, aš vadinuosi aMormonas, pagal Mormono bžemę, žemę, kurioje Alma tarp žmonių įkūrė bažnyčią, taip, pirmąją bažnyčią, įsteigtą tarp jų po jų prasižengimo.

  13 Štai, aš esu Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, mokinys. Aš esu jo pašauktas skelbti tarp jo žmonių jo žodį, idant jie galėtų turėti nesibaigiantįjį gyvenimą.

  14 Ir iškilo būtinybė, kad aš, pagal Dievo valią, kad išsipildytų jau išėjusių anapus šventųjų maldos pagal jų tikėjimą, sudaryčiau ametraštį apie tai, kas buvo padaryta.

  15 Taip, mažą metraštį apie tai, kas įvyko nuo to laiko, kada Lehis paliko Jeruzalę, net iki dabartinio laiko.

  16 Todėl aš sudarinėju savo metraštį iš aprašymų, kuriuos pateikė buvusieji prieš mane, iki mano dienų pradžios.

  17 Ir po to aš sudarinėju ametraštį apie tai, ką mačiau savo paties akimis.

  18 Ir aš žinau, kad metraštis, kurį sudarinėju, yra teisingas ir tikras metraštis; tačiau yra daug dalykų, kurių dėl savo kalbos mes negalime aužrašyti.

  19 Ir dabar aš baigiu savo žodžius apie save ir toliau rašau aprašymą apie tai, kas įvyko prieš mane.

  20 Aš esu Mormonas ir tikras Lehio palikuonis. Aš turiu dėl ko šlovinti savo Dievą ir savo gelbėtoją Jėzų Kristų – kad jis išvedė mūsų tėvus iš Jeruzalės žemės (ir aniekas to nežinojo, išskyrus jį patį ir tuos, kuriuos jis išvedė iš tos žemės) ir kad jis suteikė man ir mano liaudžiai tiek daug pažinimo mūsų sieloms išgelbėti.

  21 Tikrai jis palaimino aJokūbo bnamus ir buvo cgailestingas Juozapo sėklai.

  22 Ir akiek Lehio vaikai laikėsi jo įsakymų, tiek jis laimino juos ir davė jiems klestėjimą, pagal savo žodį.

  23 Taip, ir tikrai jis vėl atves Juozapo sėklos alikutį į Viešpaties, jų Dievo, bpažinimą.

  24 Ir taip tikrai, kaip Viešpats gyvas, jis asurinks iš keturių žemės ketvirčių visą Jokūbo sėklos likutį, kuris išsklaidytas svetur ant viso žemės veido.

  25 Ir kadangi jis sudarė sandorą su visais Jokūbo namais, todėl sandora, kurią jis sudarė su Jokūbo namais, bus įvykdyta jam tinkamu metu, kad visi Jokūbo namai būtų aatstatyti į pažinimą sandoros, kurią jis sudarė su jais.

  26 Ir tada jie apažins savo Išpirkėją, kuris yra Jėzus Kristus, Dievo Sūnus; ir tada jie bus surinkti iš keturių žemės ketvirčių į savo žemes, iš kur jie buvo išsklaidyti; taip, kaip Viešpats gyvas, tai įvyks. Amen.