3 Nefio knyga 29
  Išnašos
  Tema

  29 Skyrius

  Mormono Knygos išėjimas yra ženklas, kad Viešpats pradėjo rinkti Izraelį ir vykdyti savo sandoras. Tie, kurie atmes jo paskutiniųjų dienų apreiškimus ir dovanas, bus prakeikti. Apie 34–35 m. po Kristaus gim.

  1 Ir dabar štai, sakau jums: kada Viešpats savo išmintyje matys esant tinkama, kad pagal jo žodį šitie žodžiai aateitų kitataučiams, tada jūs galėsite žinoti, kad bsandora, kurią Tėvas sudarė su Izraelio vaikais dėl jų sugrąžinimo į jų paveldo žemes, jau pradeda pildytis.

  2 Ir jūs galite žinoti, kad Viešpaties žodžiai, ištarti per šventuosius pranašus, visi bus įvykdyti; ir jūs neturite sakyti, kad Viešpats avilkina savo atėjimą pas Izraelio vaikus.

  3 Ir jūs neturite įsivaizduoti savo širdyse, kad pasakyti žodžiai yra tušti, nes štai Viešpats prisimins savo sandoras, sudarytas savo žmonėms iš Izraelio namų.

  4 Ir kada išvysite šituos žodžius išeinant tarp jūsų, tada jau nebeturite daugiau niekinti Viešpaties darbų, nes jo ateisingumo bkalavijas yra dešinėje jo rankoje; ir štai tą dieną, jeigu niekinsite jo darbus, jis padarys, kad jis pasivytų jus.

  5 aVargas tam, kuris bniekina Viešpaties darbus; taip, vargas tam, kuris cneigs Kristų ir jo darbus!

  6 Taip, avargas tam, kuris neigs Viešpaties apreiškimus ir sakys, kad Viešpats daugiau nebesidarbuoja per apreiškimą arba per pranašystę, arba per bdovanas, arba per liežuvius, arba per išgydymus, arba per Šventosios Dvasios galią!

  7 Taip, ir vargas tam, kuris, kad gautų apelno, sakys tą dieną, jog Jėzus negali padaryti bjokio stebuklo; nes tas, kuris tai daro, taps kaip cpražūties sūnus, kuriam, pagal Kristaus žodį, nebuvo pasigailėjimo!

  8 Taip, ir jūs neturite daugiau nei ašnypšti, nei bniekinti, nei išjuokti nei cžydų, nei ko nors kito iš Izraelio namų likučio; nes štai, Viešpats prisimena savo sandorą jiems, ir jis elgsis su jais pagal tai, ką yra prisiekęs.

  9 Todėl jūs neturite manyti, jog galite pasukti Viešpaties dešinę ranką kairėn, idant jis neįvykdytų teismo, kad įvykdytų sandorą, sudarytą Izraelio namams.