3 Nefio knyga 15
  Išnašos
  Tema

  15 Skyrius

  Jėzus paskelbia, kad Mozės įstatymas įvykdytas jame. Nefitai yra tos kitos avys, apie kurias jis kalbėjo Jeruzalėje. Dėl nedorybės Viešpaties žmonės Jeruzalėje nežino apie išsklaidytąsias Izraelio avis. Apie 34 m. po Kristaus gim.

  1 Ir dabar, buvo taip, kad užbaigęs šituos žodžius, Jėzus apžvelgė minią ir jiems tarė: Štai, jūs išgirdote tai, ko aš mokiau prieš pakildamas pas savo Tėvą; todėl, kas tik prisimena šituos mano žodžius ir juos avykdo, tą aš bprikelsiu paskutiniąją dieną.

  2 Ir buvo taip, kad, pasakęs šiuos žodžius, Jėzus suvokė, kad tarp jų buvo tokių, kurie stebėjosi ir norėjo žinoti, kokia jo valia jiems dėl Mozės aįstatymo; nes jie nesuprato teiginio, kad sena praėjo ir kad viskas tapo nauja.

  3 Ir jis tarė jiems: Nesistebėkite, jog jums pasakiau, kad sena praėjo ir kad viskas tapo nauja.

  4 Štai, sakau jums, kad aįstatymas, kuris buvo duotas Mozei, įvykdytas.

  5 Štai, a esu tas, kuris davė šį įstatymą, ir aš esu tas, kuris sudarė sandorą su savo tauta – Izraeliu; todėl įstatymas įvykdytas manyje, nes aš atėjau bįvykdyti įstatymo; taigi jis užbaigtas.

  6 Štai, aš anepaneigiu pranašų, nes kas dar manyje neįvykdyta, iš tiesų sakau jums, bus įvykdyta.

  7 Ir tuo, kad pasakiau jums, jog sena praėjo, aš nepaneigiu to, kas pasakyta apie tai, kas įvyks.

  8 Nes štai, asandora, kurią aš sudariau su savo tauta, dar ne visa įvykdyta; bet įstatymas, kuris buvo duotas Mozei, manyje užbaigtas.

  9 Štai, aš esu aįstatymas ir bšviesa. Žiūrėkite į mane ir ištverkite iki galo, ir jūs cgyvensite; nes tam, kuris dištveria iki galo, aš duosiu amžinąjį gyvenimą.

  10 Štai, aš daviau jums aįsakymus; todėl vykdykite mano įsakymus. Ir tai yra įstatymas ir pranašai, nes jie tikrai bliudijo apie mane.

  11 Ir dabar, buvo taip, kad, ištaręs šiuos žodžius, Jėzus tarė tiems dvylikai, kuriuos išsirinko:

  12 Jūs esate mano mokiniai; ir jūs esate šviesa šitiems žmonėms, kurie yra aJuozapo namų likutis.

  13 Ir štai, tai yra jūsų paveldo ažemė; ir Tėvas atidavė ją jums.

  14 Ir niekada Tėvas nėra man įsakęs apasakyti tai jūsų broliams Jeruzalės žemėje.

  15 Ir niekada Tėvas nėra man įsakęs pasakyti jiems apie akitas Izraelio namų gentis, kurias Tėvas išvedė iš tos žemės.

  16 Tėvas man įsakė pasakyti jiems tik tiek:

  17 aš turiu ir kitų avių, kurios ne iš šitos kaimenės; jas taip pat turiu atvesti, ir jos girdės mano balsą; ir bus viena kaimenė ir vienas aganytojas.

  18 Ir dabar, dėl kietasprandiškumo ir netikėjimo jie anesuprato mano žodžio; todėl man Tėvo buvo įsakyta daugiau nieko nesakyti jiems apie tai.

  19 Bet iš tiesų sakau jums, jog Tėvas įsakė man, ir aš sakau jums, kad jūs buvote atskirti nuo jų dėl jų nedorybės; taigi dėl savo nedorybės jie nežino apie jus.

  20 Ir iš tiesų dar sakau jums, kad ir kitas gentis Tėvas atskyrė nuo jų; ir tai dėl savo nedorybės jie nežino apie juos.

  21 Ir iš tiesų sakau jums, kad jūs esate tie, apie kuriuos aš sakiau: Aš turiu akitų avių, kurios ne iš šitos kaimenės; jas taip pat turiu atvesti, ir jos girdės mano balsą; ir bus viena kaimenė ir vienas ganytojas.

  22 Ir jie manęs nesuprato, nes jie manė, kad tai buvo akitataučiai; nes jie nesuprato, kad kitataučiai turi būti batversti per jų pamokslavimą.

  23 Ir jie nesuprato manęs, kada aš pasakiau, kad jie girdės mano balsą; ir jie nesuprato manęs, kad akitataučiai niekuomet negirdės mano balso, kad aš neapsireikšiu jiems kitaip, kaip tik per bŠventąją Dvasią.

  24 Bet štai, jūs ir girdėjote amano balsą ir matėte mane; ir jūs esate mano avys ir esate priskaičiuoti prie tų, kuriuos Tėvas bdavė man.