3 Nefio knyga 21
  Išnašos
  Tema

  21 Skyrius

  Izraelis bus surinktas, kada išeis Mormono Knyga. Kitataučiai bus įkurdinti Amerikoje kaip laisvi žmonės. Jie bus išgelbėti, jeigu tikės ir paklus; kitaip jie bus iškirsti ir sunaikinti. Izraelis pastatys Naująją Jeruzalę, ir prapuolusios gentys sugrįš. Apie 34 m. po Kristaus gim.

  1 Ir iš tiesų, sakau jums: aš duodu jums ženklą, kad galėtumėte žinoti alaiką, kada tai pradės pildytis – kad aš surinksiu iš ilgalaikio išsklaidymo savo žmones, o Izraelio namai, ir vėl įkursiu tarp jų savo Sionę;

  2 ir štai ką duosiu jums kaip ženklą – nes iš tiesų sakau jums, jog kada tai, ką skelbiu jums ir ką vėliau paskelbsiu jums pats, ir galia Šventosios Dvasios, kurią jums suteiks Tėvas, bus atskleista kitataučiams, kad jie žinotų apie šituos žmones, kurie yra Jokūbo namų likutis, ir apie šituos mano žmones, kurie bus jų išsklaidyti;

  3 iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kada atai bus Tėvo atskleista jiems ir iš jų per Tėvą ateis jums;

  4 nes tai Tėvo išmintis, kad jie būtų įkurdinti šitoje žemėje ir būtų įkurdinti Tėvo galia kaip alaisvi žmonės, kad tai išeitų iš jų jūsų sėklos likučiui, idant galėtų būti įvykdyta Tėvo bsandora, kurią jis sudarė su savo žmonėmis, o Izraelio namai;

  5 todėl, kai šitie darbai ir darbai, kurie bus daromi tarp jūsų vėliau, ateis a kitataučių jūsų bsėklai, kuri nusiris į netikėjimą dėl nedorybės;

  6 nes tokia Tėvo valia, kad tai ateitų iš akitataučių, idant jis galėtų parodyti savo jėgą kitataučiams, dėl to, kad kitataučiai, jeigu jie neužkietins savo širdžių, atgailautų ir ateitų pas mane, ir būtų pakrikštyti mano vardu, ir žinotų apie tikrus mano doktrinos punktus, idant būtų bpriskaičiuoti prie mano žmonių, o Izraelio namai;

  7 ir kada tai įvyks, ir tavo asėkla pradės tai pažinti, – tai bus jiems ženklas, kad jie žinotų, jog jau prasidėjo Tėvo darbas, kad būtų įvykdyta sandora, kurią jis sudarė Izraelio namų žmonėms.

  8 Ir kada ta diena ateis, bus taip, kad karaliai užčiaups savo burnas; nes jie pamatys tai, kas jiems nebuvo sakyta; ir supras tai, ko nebuvo girdėję.

  9 Nes tą dieną dėl manęs Tėvas darys darbą, kuris bus didis ir anuostabus darbas tarp jų; ir bus tarp jų tokių, kurie nepatikės tuo, nors vyras skelbs jiems tai.

  10 Bet štai, mano tarno gyvybė bus mano rankoje; todėl jie nesužeis jo, nors jis ir bus asudarkytas dėl jų. Tačiau aš išgydysiu jį, nes parodysiu jiems, kad mano bišmintis yra stipresnė už velnio gudrybę.

  11 Todėl bus taip, kad visi, kurie tik nepatikės mano, kuris esu Jėzus Kristus, žodžiais, kuriuos Tėvas nurodys ajam išnešti kitataučiams ir duos jam galią, kad jis išneštų juos kitataučiams (tai bus padaryta būtent taip, kaip sakė Mozė), tie bus biškirsti iš mano žmonių, kurie yra sandoros žmonės, tarpo.

  12 Ir mano žmonės, kurie yra Jokūbo likutis, bus tarp kitataučių, taip, jų tarpe, kaip aliūtas tarp miško žvėrių, kaip jaunas liūtas tarp avių kaimenių, kuris, jeigu eina per jas, tai ir bmindo, ir drasko į gabalus, ir niekas negali išgelbėti.

  13 Jų ranka bus pakelta prieš jų priešininkus, ir visi jų priešai bus nukirsti.

  14 Taip, vargas kitataučiams, jeigu jie aneatgailaus; nes tą dieną bus taip, – sako Tėvas, – kad aš iškirsiu tavo arklius iš tavo tarpo ir sunaikinsiu tavo vežimus;

  15 ir aš iškirsiu tavo žemės miestus ir nugriausiu visas tavo tvirtoves.

  16 Ir aš iškirsiu raganavimus iš tavo žemės ir pas tave daugiau nebebus pranašautojų;

  17 tavo adrožtus atvaizdus ir tavo statulas aš taip pat iškirsiu iš tavo tarpo, ir tu daugiau negarbinsi savo rankų dirbinių;

  18 ir aš išrausiu tavo giraites iš tavo tarpo; taip pat aš nuniokosiu tavo miestus.

  19 Ir bus taip, kad visi amelai ir apgaulės, ir pavydai, ir nesutarimai, ir piktnaudžiavimai kunigavimu, ir paleistuvavimai bus išnaikinti.

  20 Nes bus taip, – sako Tėvas, – kad tą dieną visus, kurie tik neatgailaus ir neateis pas mano Mylimąjį Sūnų, aš iškirsiu iš savo žmonių tarpo, o Izraelio namai;

  21 ir aš įvykdysiu jiems, lygiai kaip pagonims, tokį kerštą ir įtūžį, kokio jie negirdėję.

  22 Bet jeigu jie atgailaus ir klausys mano žodžių, ir neužkietins savo širdžių, aš aįkursiu tarp jų savo bažnyčią, ir jie ateis į sandorą ir bus bpriskaičiuoti prie šito Jokūbo likučio, kuriam aš daviau šitą žemę kaip jų paveldą;

  23 ir jie padės mano žmonėms, Jokūbo likučiui, ir taip pat visiems tiems iš Izraelio namų, kurie tik ateis, kad pastatytų miestą, kuris bus pavadintas aNaująja Jeruzale.

  24 Ir tada jie padės mano žmonėms, kad tie, kurie išsklaidyti po visą žemės veidą, būtų surinkti į Naująją Jeruzalę.

  25 Ir tada dangaus agalia ateis pas juos; ir b taip pat būsiu tarp jų.

  26 Ir tada aprasidės Tėvo darbas, būtent tą dieną, kada šita evangelija bus skelbiama tarp šitų žmonių likučio. Iš tiesų sakau jums: tą dieną Tėvo darbas prasidės tarp visų mano liaudies išsklaidytųjų, taip, būtent genčių, kurios buvo bprapuolusios, kurias Tėvas išvedė iš Jeruzalės.

  27 Taip, prasidės darbas nuo Tėvo tarp visų mano tautos aišsklaidytųjų, kad paruoštų kelią, kuriuo jie galėtų ateiti pas mane, idant šauktųsi Tėvo mano vardu.

  28 Taip, ir tada prasidės darbas nuo Tėvo tarp visų tautų, ruošiant kelią, kuriuo jo tauta būtų asurinkta namo į savo paveldo žemę.

  29 Ir jie išeis iš visų tautų; ir jie išeis ane paskubomis ir nespruks; nes aš eisiu pirma jų, – sako Tėvas, – ir aš būsiu jų galinė sauga.