1 Nefi 13
  Footnotes
  Theme

  13. poglavje

  Nefi v videnju vidi hudičevo cerkev, ustanovljeno med drugimi narodi, odkritje in poseljevanje Amerike, kako je bilo izgubljeno veliko preprostih in dragocenih delov Svetega pisma, stanje, ki je sledilo odpadu drugih narodov, evangelijsko obnovo, obelodanjenje svetih spisov poslednjih dni in gradnjo Siona. Med letoma 600 in 592 pr. Kr.

  1 In zgodilo se je, da mi je angel spregovoril, rekoč: Poglej! In pogledal sem in videl številne narode in kraljestva.

  2 In angel mi je rekel: Kaj vidiš? In rekel sem: Vidim številne narode in kraljestva.

  3 In rekel mi je: To so narodi in kraljestva drugih narodov.

  4 In zgodilo se je, da sem med ljudstvi adrugih narodov videl ustanavljanje bmogočne cerkve.

  5 In angel mi je rekel: Glej ustanavljanje cerkve, ki je najnagnusnejša od vseh drugih cerkva, ki amori Božje svete, da, in jih muči in jih veže k tlom in jih podjarmlja z železnim bjarmom in jih odpelje v ujetništvo.

  6 In zgodilo se je, da sem videl to amogočno in nagnusno cerkev; in videl sem bhudiča, ki je bil ustanovitelj le-te.

  7 In videl sem tudi azlato in srebro in svile in škrlate in tanko tkano platno in vsakovrstna dragocena oblačila; in videl sem veliko vlačug.

  8 In angel mi je spregovoril, rekoč: Glej, zlato in srebro in svile in škrlati in tanko tkano platno in dragocena oblačila in vlačuge so apoželenja te mogočne in nagnusne cerkve.

  9 In prav tako za hvalo sveta apobijajo Božje svete in jih odpeljejo v ujetništvo.

  10 In zgodilo se je, da sem pogledal in videl številne vode; in druge narode so ločevale od potomstva mojih bratov.

  11 In zgodilo se je, da mi je angel rekel: Glej, Božji srd je nad potomstvom tvojih bratov.

  12 In pogledal sem in med drugimi narodi videl človeka, ki so ga številne vode ločile od potomstva mojih bratov; in videl sem aBožjega Duha, ki je prišel dol in deloval na tega človeka; in šel je preko številnih vodá, in sicer k potomstvu mojih bratov, ki so bili v obljubljeni deželi.

  13 In zgodilo se je, da sem videl Božjega Duha, da je deloval na druge narode; in iz ujetništva so šli preko številnih vodá.

  14 In zgodilo se je, da sem v aobljubljeni deželi videl veliko bmnožic drugih narodov; in videl sem, da je bil Božji srd nad potomstvom mojih bratov; in bili so crazkropljeni pred drugimi narodi in bili so udarjeni.

  15 In videl sem, da je bil Gospodov Duh nad drugimi narodi in uspevali so in prejeli adeželo za svojo dediščino; in videl sem, da so bili beli in silno bzali in lepi kakor moje ljudstvo, preden je bilo cpobito.

  16 In zgodilo se je, da sem jaz, Nefi, videl, da so drugi narodi, ki so prišli iz ujetništva, postali ponižni pred Gospodom; in z anjimi je bila Gospodova moč.

  17 In videl sem, da so se matere drugih narodov zbrale na vodah in tudi na kopnem, da se bodo bojevale zoper njih.

  18 In videl sem, da je bila z njimi Božja moč in tudi da je bil Božji srd nad vsemi tistimi, ki so se zbrali, da se bodo bojevali zoper njih.

  19 In jaz, Nefi, sem videl, da so bili drugi narodi, ki so prišli iz ujetništva, z Božjo močjo arešeni iz rok vseh drugih narodov.

  20 In zgodilo se je, da sem jaz, Nefi, videl, da so v deželi uspevali; in videl sem aknjigo in med njimi se je prenašala naprej.

  21 In angel mi je rekel: Mar poznaš pomen knjige?

  22 In rekel sem mu: Ne poznam.

  23 In rekel je: Glej, pride iz Judovih ust. In jaz, Nefi, sem jo videl; in rekel mi je: aKnjiga, ki jo vidiš, je bzapis cJudov, ki vsebuje Gospodove zaveze, ki jih je sklenil z Izraelovo hišo; in vsebuje tudi številne od prerokb svetih prerokov; in je zapis kakor gravure, ki so na dmedeninastih ploščah, le da jih ni toliko; vendar vsebujejo Gospodove zaveze, ki jih je sklenil z Izraelovo hišo; zatorej so za druge narode velike vrednosti.

  24 In Gospodov angel mi je rekel: Videl si, da je knjiga prišla iz Judovih ust; in ko je prišla iz Judovih ust, je vsebovala polnost Gospodovega evangelija, o katerem pričuje dvanajst apostolov; in pričujejo glede na resnico, ki je v Božjem Jagnjetu.

  25 Zatorej gredo te stvari od aJudov v čistosti k bdrugim narodom glede na resnico, ki je v Bogu.

  26 In potem ko gredo po roki dvanajstih Jagnjetovih apostolov od Judov k adrugim narodom, vidiš ustanavljanje tiste bmogočne in nagnusne ccerkve, ki je najnagnusnejša od vseh drugih cerkva; kajti glej, iz Jagnjetovega evangelija so dodvzeli veliko delov, ki so epreprosti in nadvse dragoceni; in odvzeli so tudi veliko Gospodovih zavez.

  27 In vse to so storili, da bi izkrivljali prava Gospodova pota, da bi človeškim otrokom zaslepili oči in da bi ti postali trdosrčni.

  28 Zatorej vidiš, da je bilo potem, ko je šla knjiga skozi roke mogočne in nagnusne cerkve, veliko preprostih in dragocenih stvari odvzetih iz te knjige, ki je knjiga Božjega Jagnjeta.

  29 In potem ko so bile te preproste in dragocene stvari odvzete, gre k vsem ljudstvom drugih narodov; in potem ko gre k vsem ljudstvom drugih narodov, da, in sicer preko številnih vodá, ki si jih videl, z drugimi narodi, ki so prišli iz ujetništva, vidiš — zaradi veliko preprostih in dragocenih stvari, ki so bile iz knjige odvzete, ki so bile preproste, da so jih človeški otroci razumeli, glede na jasnost, ki je v Božjem Jagnjetu — zaradi teh stvari, ki so iz Jagnjetovega evangelija odvzete, se jih izredno silno veliko opoteka, da, tako da ima Satan nad njimi veliko moč.

  30 Vendar vidiš, da so drugi narodi, ki so prišli iz ujetništva in so bili z Božjo močjo dvignjeni nad vse druge narode po obličju dežele, ki je izvoljena nad vsemi drugimi deželami, ki je dežela, za katero se je Gospod Bog s tvojim očetom zavezal, da jo bo njegovo potomstvo imelo za adeželo svoje dediščine; zatorej vidiš, da Gospod Bog ne bo dopustil, da bodo drugi narodi povsem pokončali bmešanico tvojega potomstva, ki je med tvojimi brati.

  31 Niti ne bo dopustil, da bodo drugi narodi apokončali potomstvo tvojih bratov.

  32 Niti Gospod Bog ne bo dopustil, da bodo drugi narodi za vekomaj ostali v tistem strašnem stanju slepote, v katerem vidiš, da so zaradi preprostih in nadvse dragocenih delov Jagnjetovega evangelija, ki jih je zadržala tista anagnusna cerkev, katere ustanavljanje si videl.

  33 Zatorej Božje Jagnje govori: Milosten bom z drugimi narodi, tako da bom z veliko sodbo obiskal ostanek Izraelove hiše.

  34 In zgodilo se je, da mi je Gospodov angel spregovoril, rekoč: Glej, govori Božje Jagnje, potem ko bom obiskal aostanek Izraelove hiše — in ta ostanek, o katerem govorim, je potomstvo tvojega očeta — zatorej, potem ko jih bom obiskal v sodbi in jih udaril po roki drugih narodov in potem ko se bodo drugi narodi silno bopotekali zaradi najpreprostejših in najdragocenejših delov Jagnjetovega cevangelija, ki jih je zadržala tista nagnusna cerkev, ki je mati vlačug, govori Jagnje — bom tisti dan milosten z drugimi narodi, tako da jim bom v svoji moči dobelodanil veliko svojega evangelija, ki bo preprost in dragocen, govori Jagnje.

  35 Kajti glej, govori Jagnje, prikazal se bom tvojemu potomstvu, da bodo zapisali veliko stvari, ki jih bom poučeval, ki bodo preproste in dragocene; in potem ko bo tvoje potomstvo pokončano in bo shiralo v neveri in tudi potomstvo tvojih bratov, glej, bodo ate stvari skrite, da bodo prišle k drugim narodom z Jagnjetovim darom in močjo.

  36 In v njih bo zapisan moj aevangelij, govori Jagnje, in moja bskala in moja odrešitev.

  37 In ablagor tistim, ki si bodo tistega dne prizadevali graditi moj bSion, kajti imeli bodo cdar in moč Svetega Duha; in če bodo dvztrajali do konca, bodo poslednji dan povzdignjeni in bodo odrešeni v večno Jagnjetovo ekraljestvo; in kdor bo foznanjal mir, da, novice o veliki radosti, kako lepi bodo ti na gorah!

  38 In zgodilo se je, da sem videl ostanek potomstva mojih bratov in tudi aknjigo Božjega Jagnjeta, ki je prišla iz Judovih ust, da je šla od drugih narodov bk ostanku potomstva mojih bratov.

  39 In potem ko je pri njih prišla na dan, sem videl druge aknjige, ki so z Jagnjetovo močjo prišle k njim od drugih narodov, da bi druge narode in ostanek potomstva mojih bratov in tudi Jude, ki so bili razkopljeni po vsem obličju zemlje, bprepričale, da zapisi prerokov in dvanajstih Jagnjetovih apostolov izpričujejo cresnico.

  40 In angel mi je spregovoril, rekoč: Ti azadnji zapisi, ki si jih videl med drugimi narodi, bodo bpotrdili resnico cprvih, ki so od dvanajstih Jagnjetovih apostolov, in po njih bodo razkrite preproste in dragocene stvari, ki so jim bile odvzete; in po njih bo vsem rodovom, jezikom in ljudstvom razkrito, da je Božje Jagnje Sin Večnega Očeta in dOdrešenik sveta; in da morajo vsi ljudje priti k njemu, ali pa ne morejo biti odrešeni.

  41 In priti morajo glede na besede, ki jih bodo potrdila Jagnjetova usta; in Jagnjetove besede bodo razkrite v zapisih tvojega potomstva, prav kakor v zapisih dvanajstih Jagnjetovih apostolov; zatorej bodo oboji potrjeni v aenem; kajti ben Bog je in en cPastir nad vso zemljo.

  42 In prišel bo čas, ko se bo prikazal vsem narodom, tako aJudom kot tudi drugim narodom; in potem ko se bo prikazal Judom in tudi drugim narodom, potem se bo prikazal drugim narodom in tudi Judom in bzadnji bodo prvi in cprvi bodo zadnji.