2023
Làm Thế Nào Đấng Ky Tô Có Thể Tiếp Thêm Sức Mạnh Cho Tôi để Làm Những Điều Tuyệt Diệu?
Tháng Ba năm 2023


“Làm Thế Nào Đấng Ky Tô Có Thể Tiếp Thêm Sức Mạnh Cho Tôi để Làm Những Điều Tuyệt Diệu?,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Ma Thi Ơ 14

Làm Thế Nào Đấng Ky Tô Có Thể Tiếp Thêm Sức Mạnh Cho Tôi để Làm Những Điều Tuyệt Diệu?

Trong cuộc sống của mình, khi chúng ta đến gần hơn với Đấng Ky Tô và học cách nghe tiếng nói của Thánh Linh, thì chúng ta có thể được yêu cầu làm những điều mà chúng ta cảm thấy không chắc chắn. Giống như Phi E Rơ bước đi trên mặt nước, chúng ta có thể được tiếp thêm sức mạnh để thực hiện được điều mà chúng ta cảm thấy là bất khả thi miễn là chúng ta tập trung vào Đấng Ky Tô, và như Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “sống bằng đức tin chứ không phải trong sợ hãi” (“Sống Bằng Đức Tin Chứ Không Phải Trong Sợ Hãi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, trang 70).

Sinh Hoạt

Hãy đọc Ma Thi Ơ 14:22–33 và nêu ra kinh nghiệm của Phi E Rơ.

Hình Ảnh
Phi E Rơ bước đi trên mặt nước hướng về Chúa Giê Su

Làm thế nào mà Phi E Rơ có thể bước đi trên mặt nước?

Ảnh minh họa do Paul Mann thực hiện

Hình Ảnh
Phi E Rơ bắt đầu chìm xuống nước

Tại sao ông bắt đầu chìm xuống?

Hình Ảnh
Chúa Giê Su đang giúp Phi E Rơ trở lại thuyền

Chúa đã giải cứu ông như thế nào?

Hình Ảnh
Chúa Giê Su bước đi trên nước

Khi chúng ta tập trung vào Chúa Giê Su, Ngài sẽ luôn ở đó để giúp đỡ chúng ta.

In