2023
Được Chúa Kêu Gọi Có Nghĩa Là Gì?
Tháng Ba năm 2023


“Được Chúa Kêu Gọi Có Nghĩa Là Gì?,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Ma Thi Ơ 10

Được Chúa Kêu Gọi Có Nghĩa Là Gì?

Hình Ảnh
Chúa Giê Su đang ngồi giảng dạy các tín đồ của Ngài

Trong Ma Thi Ơ 10, Đấng Cứu Rỗi sắc phong mười hai Vị Sứ Đồ của Ngài, ban cho họ quyền năng, thẩm quyền, và sự hiểu biết để bắt đầu thuyết giảng phúc âm của Ngài và thiết lập Giáo Hội của Ngài. Ngài cũng hứa với họ quyền năng để chữa lành, xua đuổi các linh hồn, và nói bằng thẩm quyền (xin xem các câu 1, 20). Khi anh chị em đọc trong Ma Thi Ơ 10 về việc Chúa chuẩn bị Các Sứ Đồ cho những chức vụ kêu gọi của họ, hãy suy ngẫm cách mà Chúa đã chuẩn bị anh chị em cho sự phục vụ của anh chị em trong Giáo Hội.

Lời khuyên dạy từ Chúa

Chúa cũng ban cho Các Sứ Đồ một số chỉ dẫn quan trọng mà sẽ giúp đỡ và tán trợ họ qua giáo vụ của họ. Phần lớn lời khuyên dạy này cũng có thể áp dụng cho chúng ta trong sự phục vụ của mình. Khi anh chị em đọc các câu sau đây trong Ma Thi Ơ 10, hãy lưu ý đến những chỉ dẫn và lời mời gọi mà Chúa đã ban cho họ.

 • Câu 8:

  ____________________

 • Câu 19:

  ____________________

 • Các câu 29–31:

  ____________________

 • Câu 39:

  ____________________

Khi anh chị em được kêu gọi để phục vụ trong Giáo Hội, Chúa sẽ giúp anh chị em làm công việc của Ngài. Chúa sẽ ban phước cho các chị em bằng những kinh nghiệm, những chỉ dẫn, và sự mặc khải. Anh chị em sẽ được phong nhiệm và nhận được thẩm quyền từ Thượng Đế để làm tròn sự kêu gọi của mình.

Anh chị em có thể tìm hiểu thêm về các trách nhiệm của chức vụ kêu gọi của mình trong Sách Hướng Dẫn Tổng Quát trên trang ChurchofJesusChrist.org.

In