2023
Hãy Nghe Lời Ngài
Tháng Ba năm 2023


“Hãy Nghe Lời Ngài,” Liahona, tháng Ba năm 2023

Hãy Nghe Lời Ngài

Hình Ảnh
Chúa Giê Su ngủ trong thuyền trong lúc cơn bão làm các môn đồ sợ hãi

“Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết.

“Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.”

Christ Asleep in His Boat (Đấng Ky Tô Ngủ trong Thuyền của Ngài), tranh do Jules Joseph Meynier họa, được Musee Municipal, Cambrai, Pháp / Bridgeman Images cung cấp

In