2023
Đấng Cứu Rỗi Có Thể Giúp Tôi Như Thế Nào?
Tháng Ba năm 2023


“Đấng Cứu Rỗi Có Thể Giúp Tôi Như Thế Nào?” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Ma Thi Ơ 8; Lu Ca 7

Đấng Cứu Rỗi Có Thể Giúp Tôi Như Thế Nào?

Hình Ảnh
người đàn ông đang quỳ xuống trước Chúa Giê Su

Healing the Leper (Chữa Lành Người Mắc Bệnh Phung), tranh do E. S. Hardy họa © Providence Collection / được Goodsalt.com cấp phép

Chúa Giê Su Ky Tô “đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38): Ngài chữa lành một người mắc bệnh phung (xin xem Ma Thi Ơ 8:2–3). Ngài đã chữa lành người tôi tớ của một thầy đội, là người cảm thấy không xứng đáng nhưng vẫn tin rằng dù sao thì Đấng Cứu Rỗi cũng sẽ giúp đỡ ông (xin xem Ma Thi Ơ 8:5–13). Ngài đã ban sự bình an cho các môn đồ của Ngài trong một cơn bão (xin xem Ma Thi Ơ 8:23–27). Khi Ngài nhìn thấy một người đàn bà đau khổ vì cái chết của đứa con trai độc nhất của mình, Ngài đã an ủi bà và ban cho bà niềm hy vọng, rồi làm cho con trai bà sống lại từ cõi chết (xin xem Lu Ca 7:11–15).

Sinh Hoạt

Ngày nay, chúng ta có thể cảm nhận quyền năng của Đấng Cứu Rỗi khi thực hành đức tin nơi Ngài. Đọc một trong những câu chuyện từ phần đọc của tuần này trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta. Hãy lưu ý cách mà Đấng Cứu Rỗi đã đáp ứng nhu cầu và đức tin của dân chúng.

Hãy suy ngẫm hoặc thảo luận những câu hỏi sau đây để xem xét về việc Đấng Cứu Rỗi đã giúp các anh chị em ra sao trong cuộc sống của mình:

  • Có lần nào tôi đã đặt đức tin của mình nơi Đấng Cứu Rỗi và cảm nhận được sự chữa lành của Ngài (về mặt cảm xúc, tinh thần, thuộc linh, hoặc thể chất)?

  • Khi nào tôi đã cảm nhận được sự bình an của Ngài?

  • Khi nào tôi đã nhận được sự giúp đỡ ngoài mong đợi từ Đấng Cứu Rỗi?

  • Khi nào tôi đã nhìn thấy bàn tay của Ngài qua một phép lạ hay sự thương xót dịu dàng?

  • Trong cuộc sống hiện giờ của tôi, làm thế nào tôi có thể củng cố đức tin của mình nơi Ngài và nhận được sự giúp đỡ của Ngài?

In