2023
Sự Sống Lại của La Xa Rơ
Tháng Ba năm 2023


“Sự Sống Lại của La Xa Rơ,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Họa Phẩm Kinh Tân Ước

Sự Sống Lại của La Xa Rơ

Hình Ảnh
placeholder altText

“[Chúa Giê Su] bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La Xa Rơ, hãy ra.

“Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm. … Đức Chúa Giê Su phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.”

Giăng 11:43–44

The Resurrection of Lazarus (Sự Phục Sinh của La Xa Rơ), tranh do Jusepe de Ribera họa, bản quyền của Image Museo Nacional del Prado / Art Resource, NY

In