2023
Việc Giữ Ngày Sa Bát Được Thánh Có Nghĩa Là Gì?
Tháng Ba năm 2023


“Việc Giữ Ngày Sa Bát Được Thánh Có Nghĩa Là Gì?,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Ma Thi Ơ 12

Việc Giữ Ngày Sa Bát Được Thánh Có Nghĩa Là Gì?

Hình Ảnh
Chúa Giê Su và những người khác trên một cánh đồng

Moses in the Bulrushes (Môi Se trong Đám Sậy), tranh do W. Paget họa © Providence Collection / do Goodsalt.com cấp phép

Chủ Tịch Russell M. Nelson kể rằng khi còn trẻ, ông đã nghiên cứu danh sách những việc nên làm hoặc không nên làm vào ngày Sa Bát. Mãi sau này ông mới học được từ thánh thư rằng hành động và thái độ của ông trong ngày Sa Bát tượng trưng cho một dấu hiệu giữa ông và Cha Thiên Thượng (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 31:13).

Ông nói: “Với sự hiểu biết đó, tôi không còn cần bản liệt kê về những việc cần làm và không nên làm. Khi tôi phải đưa ra một quyết định về một sinh hoạt có thích hợp cho ngày Sa Bát hay không, tôi chỉ cần tự hỏi: ‘Tôi muốn dâng lên Thượng Đế dấu hiệu gì?’” (“Ngày Sa Bát Là Ngày Vui Thích,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 130; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Sinh Hoạt

Đọc những lời giảng dạy của Đấng Ky Tô về ngày Sa Bát trong Ma Thi Ơ 12:1–13; xin xem thêm Ê Sai 58:13Giáo Lý và Giao Ước 59:9–13. Điền vào biểu đồ các nguyên tắc giáo lý mà anh chị em tìm thấy trong những lời giảng dạy này. Cùng với gia đình, hãy thảo luận những cách thức anh chị em có thể áp dụng những lời giảng dạy này cho ngày nay. Anh chị em có thể viết những suy nghĩ của mình vào cột “Áp Dụng Cho Thời Hiện Đại”.

Những Lời Giảng Dạy của Chúa Giê Su

Áp Dụng Cho Thời Hiện Đại

In