2022
Stenen van voorbereiding, planning en volharding
Augustus 2022


‘Stenen van voorbereiding, planning en volharding’, Liahona, augustus 2022.

Stenen van voorbereiding, planning en volharding

Bouw bij het in kaart brengen van uw toekomst uw fundament op de belangrijkste steen: de Heiland Jezus Christus.

Afbeelding
slinger en stenen

Voorbereiding

U kent vast het verhaal van David en Goliath. Goliath was een forse strijder die de Filistijnen vertegenwoordigde. David was een jonge schaapherder die voor Israël opkwam. David wist dat God aan zijn zijde stond. Goliath had de legers van de levende God uitgedaagd, maar David was niet bang om het tegen hem op te nemen.

David bereidde zich op de komende strijd voor door vijf gladde stenen uit een beek te kiezen en ze in zijn herderstas te doen. Vervolgens trok hij Goliath tegemoet. Het was geen lang gevecht. David had maar één steen nodig om Goliath te doden (zie 1 Samuel 17:40–50).

Als David wist dat God aan zijn zijde stond en dat hij maar één steen nodig had, waarom nam hij dan de moeite om vijf stenen uit te kiezen? Volgens het verhaal in de Schriften was David zelfverzekerd. Hij zei tegen Goliath: ‘De strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven’ (1 Samuel 17:47). Heeft David zijn tijd verspild door naar vijf stenen te zoeken? Had hij niet genoeg geloof?

De les die ik uit dit verhaal heb geleerd, is dat we ons goed op de toekomst moeten voorbereiden. We mogen dan niet in staat zijn om te veranderen wat komen gaat, maar we kunnen wél kiezen hoe we ons erop voorbereiden. Als u zich toerust voor uw onzekere toekomstige loopbaan, uw onvoorziene problemen en uw onbekende toekomst, hebt u misschien slechts één steen nodig, of u kunt er vijf nodig hebben. Vertrouw op de Heer en bereid u goed voor op wat u in de toekomst wacht.

Planning

In het boek Ether lezen we over de reis van de broer van Jared die met zijn familie en vrienden naar het beloofde land trok. Toen ze bij de kust waren aangekomen, woonden ze vier jaar lang in tenten.

‘En het geschiedde aan het eind van vier jaar dat de Heer wederom tot de broer van Jared kwam en in een wolk stond en met hem sprak. En de Heer sprak drie uur lang met de broer van Jared en kastijdde hem omdat hij er niet aan had gedacht de naam van de Heer aan te roepen’ (Ether 2:14).

De broer van Jared bekeerde zich van het kwaad dat hij had gedaan en God vergaf hem en gaf hem de raad om niet meer te zondigen. God beloofde ook dat Hij de mensen naar ‘een land […] dat boven alle andere landen verkieslijk is’ zou brengen en hun dat land als erfdeel zou geven (Ether 2:15).

De Heer gaf de broer van Jared vervolgens de opdracht om boten te bouwen. Toen de broer van Jared klaar was, vroeg hij de Heer om hulp. Hij wilde weten hoe zijn volk in de boten kon ademen (zie Ether 2:19).

De Heer was barmhartig en antwoordde: ‘Zie, u moet een gat in de bovenkant maken, en ook in de onderkant; en wanneer u lucht nodig hebt, haalt u de stop uit het gat en u ontvangt lucht. En als het water over u heen naar binnen komt, zie, dan sluit u het gat om niet in de watervloed om te komen’ (Ether 2:20).

Dat was niet al te ingewikkeld.

Toen vroeg de broer van Jared: ‘Zie, o Heer, wilt U ons dit grote water in duisternis laten oversteken?’ (Ether 2:22.)

Deze keer hielp de Heer de broer van Jared om zelfredzaam te zijn in het vinden van een oplossing. ‘Wat wilt u dat Ik doe, zodat u licht in uw vaartuigen zult hebben? Want zie, u kunt geen vensters hebben, want die zouden in stukken worden geslagen; evenmin zult u vuur meenemen’ (Ether 2:23; zie ook vers 24–25).

De broer van Jared begreep de situatie en zocht naar een oplossing die het beste zou werken gezien de omstandigheden bij het oversteken van het ‘grote diep’ (Ether 2:25).

De broer van Jared besloot ‘uit een rots zestien kleine stenen [te smelten]; en zij waren wit en helder, ja, zoals doorschijnend glas; en hij droeg ze in zijn handen naar de top van de berg en riep de Heer wederom aan’ (Ether 3:1).

Afbeelding
de broer van Jared ziet de vinger van de Heer

De broer van Jared ziet de vinger van de Heer, Arnold Friberg

Hij vroeg God om de stenen met zijn vinger aan te raken en ze te bereiden zodat ze ‘in het duister [zouden] schijnen’. God deed wat de broer van Jared vroeg, waarna de broer van Jared de zestien stenen over acht vaartuigen verdeelde, ‘één aan ieder uiteinde ervan; en zie, zij verschaften de vaartuigen licht’ (zie Ether 3:4–6; 6:2).

Vergelijk deze ervaring met het plannen van uw toekomst. Elke dag leert u en plant u de koers van uw toekomst. Of het nu een opleiding, loopbaankeuzes of gezinsplanning betreft, de Heer kan u leiding geven. Een eeuwig huwelijk en het stichten van een gezin maken deel uit van het pad dat naar het beloofde land van de verhoging leidt. De Heer is vooral geïnteresseerd in de route die u volgt om daar te komen.

Net zoals de Heer de Jaredieten hielp door de stenen aan te raken, kan Hij u van licht voorzien om u door tijden van beslissingen, duisternis en twijfel heen te helpen. De leiding van de Heer door de Geest ontvangen, is als door Gods vinger aangeraakt worden en macht en geestelijk licht ontvangen om uw familie naar het beloofde land te leiden.

Volharding

De laatste belangrijke steen die ik wil noemen, staat in Leer en Verbonden 50:44: ‘Welnu, Ik ben in uw midden, en Ik ben de goede herder, en de steenrots van Israël. Wie op deze rots bouwt, zal nimmer vallen.’

Jezus Christus onderwees zijn discipelen in Mattheüs 7 over een wijze en een dwaze man. Beide mannen wilden hun gezin een veilig en comfortabel huis bieden, en ze kregen beiden met dezelfde uitdaging te maken: ‘De regen stroomde neer en de vloed kwam snel op.’1

Het verschil is echter dat de wijze man zijn huis op een rots had gebouwd en het huis bleef staan, terwijl de dwaze man zijn huis op het zand had gebouwd en zijn huis instortte. Uiteindelijk, en voor eeuwig, is ons fundament van belang. Ik hoop en bid dat wij allemaal dat vaste fundament zullen vinden en aanhouden bij het vestigen van ons toekomstige leven.

We worden in Helaman 5:12 aan het volgende herinnerd: ‘En nu, mijn zonen, bedenk, bedenk, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon van God, dat jullie je fundament moeten bouwen; zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm jullie zullen striemen, die geen macht over jullie zullen hebben om jullie neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop jullie zijn gebouwd, die een vast fundament is; en als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen.’

Dat is een belofte van God! Als we ons fundament op Jezus Christus bouwen, kunnen wij niet vallen!

Houd bij het in kaart brengen van uw toekomst deze tweeëntwintig stenen in gedachten: vijf stenen van voorbereiding, zoals aangetoond door David; zestien stenen van planning, zoals geïllustreerd door de broer van Jared; en de belangrijkste steen – onze hoeksteen, onze rots – de Heiland, Jezus Christus.

Ons hele leven moet om het evangelie van Jezus Christus draaien. Het evangelie is geen deel van ons leven, ons leven is in feite een onderdeel van het evangelie van Jezus Christus. Denk daar eens over na. Ons sterfelijke leven is een onderdeel van het hele plan van heil en verhoging.

God is onze hemelse Vader. Hij heeft ons allemaal lief. Hij kent ons potentieel veel beter dan wij onszelf kennen. ‘Hij is niet alleen op de hoogte van de details van ons leven. God kent de details van de details van de details van ons leven.’2

Ik getuig dat Jezus Christus zal terugkomen, maar deze keer zal Hij in grote heerlijkheid en majesteit komen. Ik hoop dat we klaar zullen zijn om Hem te ontvangen.

Tot dan: ‘Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken’ (Spreuken 3:5–6).

Uit de toespraak ‘22 Stones’, gehouden op 27 april 2021 tijdens een devotional aan de Brigham Young University–Idaho.

Afdrukken