2022
15 vredesbeloften van profeten van vroeger en nu
Augustus 2022


Uitsluitend digitaal

15 vredesbeloften van profeten van vroeger en nu

De Heer heeft zijn volgelingen vrede beloofd. Hier zijn enkele aanmoedigingen waarmee wij door Jezus Christus vrede kunnen ontvangen.

Afbeelding
Christus zit met zijn discipelen in het gras

In deze roerige laatste dagen kunnen de woorden van de lofzang ‘Waar is een toevluchtsoord?’ ons hart raken. Ook wij vragen ons misschien af waar we vrede en troost kunnen vinden en kunnen voelen dat ons gewonde hart wordt genezen. De lofzang geeft antwoord op de vraag: ‘Wie kent mijn donk’re nacht? Hij, Hij alleen.’1 In Jezus Christus kunnen we vrede vinden.

Profeten en apostelen in zowel de oudheid als de laatste dagen hebben over de vrede gesproken die we in Christus kunnen vinden, ongeacht onze aardse omstandigheden. Uit veel van die uitspraken blijkt wat wij moeten doen (zie de vetgedrukte woorden) om vrede te vinden, en ze herinneren ons eraan dat we alleen door onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, ware vrede kunnen vinden. Moge de Geest u bij het doornemen ervan laten weten hoe u de vrede kunt vinden waarnaar u op zoek bent.

 1. President John Taylor (1808–1887): ‘Vrede is de gave van God. Wilt u vrede in uw leven? Ga naar God. Wilt u vrede in uw gezin? Ga naar God. Wilt u vrede ter bescherming van uw gezin? Leef dan uw godsdienst na, en dan zal de vrede van God bij u zijn en blijven, want vrede komt alleen bij Hem vandaan; en die is nergens anders te vinden. […] We hoeven alleen maar onze godsdienst na te leven, de raad van onze president op te volgen, nederig en getrouw te zijn, en niet op onze eigen kracht vertrouwen, maar God om wijsheid vragen en in vrede met God, ons gezin en elkaar leven; dan zal er vrede in ons hart en onze samenleving heersen. […] Vrede is begeerlijk, het is een gave van God, de grootste gave die God een sterveling kan geven. Wat is er begerenswaardiger dan vrede? […] [Vrede] biedt troost aan de zorgelijke, droogt de tranen van verdriet en verjaagt de problemen uit het hart. Laat dat algemeen ervaren worden, dat zal de zorgen van de wereld verjagen en van deze aarde een paradijs maken. Maar vrede is een gave van God.’2

 2. President Joseph F. Smith (1838–1918): ‘Er is maar één ding dat vrede in de wereld kan brengen. En dat is de aanvaarding van het evangelie van Jezus Christus, op de juiste manier begrepen, gehoorzaamd en nageleefd door zowel de heersers als het volk. […] Jarenlang is er gezegd dat vrede alleen door voorbereiding op oorlog mogelijk is. […] Maar vrede komt alleen door voorbereiding op vrede, door het volk in rechtschapenheid en gerechtigheid te instrueren, en door heersers te kiezen die de rechtvaardige wil van het volk respecteren. […] Maar die geest van vrede en liefde kan pas op aarde komen als de mensheid Gods boodschappen en beginselen aanvaardt, en zijn goddelijke macht en gezag erkent, die niet in een mens kan worden gevonden.’3

 3. President Howard W. Hunter (1907–1995): ‘De vrede waarnaar de wereld smacht, is een staakt-het-vuren, maar men beseft niet dat vrede een toestand is die de mens enkel en alleen bereikt op de voorwaarden die God stelt, en op geen enkele andere manier. […] Als we wie ons kwaad doen proberen te helpen, als we bidden voor wie ons onrecht aandoen, dan kan ons leven mooi zijn. We krijgen vrede door met de Geest en met elkaar één te worden, de Heer te dienen en zijn geboden te onderhouden.’4

 4. President Thomas S. Monson (1927–2018): ‘In de tempel kunnen we een spirituele dimensie en een gevoel van vrede ervaren die elk ander gevoel in het menselijk hart overstijgen. […] We krijgen allemaal met verleiding te maken; we krijgen allemaal beproevingen en moeilijkheden. Gaan we naar de tempel, worden we herinnerd aan de verbonden die we daar sluiten, dan zijn we beter in staat om die verleidingen te overwinnen en onze beproevingen te verdragen. In de tempel kunnen we gemoedsrust vinden.’5

 5. President Russell M. Nelson: ‘Ik zegen u dat u met de vrede van de Heer Jezus Christus zult worden vervuld. Zijn vrede gaat alle sterfelijke begrip te boven. Ik zegen u met een groter verlangen en vermogen om de wetten van God te gehoorzamen. Doet u dit, dan beloof ik u dat u met zegeningen zult worden overladen, zoals meer moed, meer persoonlijke openbaring, meer eendracht thuis, en vreugde, zelfs in onzekere tijden.’6

 6. President M. Russell Ballard, waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘De eeuwige vrede die Jezus beloofd heeft, [is] een innerlijke vrede, die uit geloof voortkomt, door ons getuigenis wordt verankerd, door liefde wordt gekoesterd, en door voortdurende gehoorzaamheid en bekering tot uitdrukking komt. Het is een geestelijke vrede die in het hart en de ziel weerklinkt. […] Vrede – werkelijke vrede, van ganser harte – kan alleen in en door geloof in de Heer Jezus Christus worden verkregen.’7

 7. Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘We hopen oprecht op universele vrede en bidden ervoor, maar we vinden de vrede die de beloofde beloning voor rechtschapenheid is als individu en als gezin. Die vrede is een gave die de Heiland door zijn zending en zoenoffer belooft. […] Ons voor God vernederen, altijd bidden, ons van onze zonden bekeren, de wateren des doops met een gebroken hart en een verslagen geest ingaan en ware discipelen van Jezus Christus worden, dat zijn allemaal vormen van rechtschapenheid die met blijvende vrede worden beloond.’8

 8. Psalmen 29:1–2, 11: ‘Geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van Zijn Naam, buig u voor de Heere neer in Zijn heerlijke heiligdom. […] De Heere zal Zijn volk kracht geven, de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede.’

 9. Psalmen 119:165: ‘Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.’

 10. Spreuken 16:3, 7: ‘Vertrouw uw werken aan de Heere toe, en uw plannen zullen bevestigd worden. […] Als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten.’

 11. Jesaja 32:17: ‘De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn; en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.’

 12. 1 Korinthe 14:33: ‘Want God is geen God van wanorde, maar van vrede.’

 13. Filippenzen 4:1, 2, 4, 6–7: ‘Blijf zo staande in de Heere. […] [Wees] eensgezind […] in de Heere. […] Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. […] ‘Laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

 14. 1 Nephi 20:18: ‘O, dat u naar mijn geboden had geluisterd – dan zou uw vrede zijn geweest als een rivier.’

 15. Leer en Verbonden 59:23: ‘Maar leer dat wie de werken van gerechtigheid doet, zijn loon ontvangen zal, ja, vrede in deze wereld, en het eeuwige leven in de toekomende wereld.’ (Zie de rest van afdeling 59 voor allerlei manieren waarop we ‘de werken van gerechtigheid’ kunnen doen.)

‘Christus geeft je rust.’9

In de loop van duizenden jaren, van vóór de geboorte van Christus tot het heden, nu we op zijn wederkomst wachten, hebben de uitverkoren profeten en apostelen van de Heiland over Hem gesproken. Hoewel het leven altijd beproevingen en moeilijkheden met zich meebrengt, kunnen we in tijden van beproeving met eeuwige gemoedsrust worden gezegend als we ons hart en verstand tot Christus wenden en in rechtschapenheid zijn geboden onderhouden. Deze grote belofte van vrede heeft volgelingen van Christus in de loop der tijd gesteund, en kan ons ook steunen als we dat toelaten. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (‘Hebreeën 13:8), en elke belofte van vrede die Hij ons heeft gegeven, hetzij een jaar geleden, hetzij duizend jaar geleden, is nog steeds geldig.

Afdrukken