2022
Vertrouw op God en laat Hem zegevieren
Augustus 2022


‘Vertrouw op God en laat Hem zegevieren’, Liahona, augustus 2022.

Vertrouw op God en laat Hem zegevieren

De ultieme les van het boek Job is dat ieder van ons ervoor kan kiezen om op God en zijn plan te vertrouwen, wat er ook gebeurt.

Afbeelding
de Heiland in Gethsémané

Elk lijden kan door de verzoening van Jezus Christus rechtgezet worden.

Christus in Gethsémané, Heinrich Hofmann

Waarom gebeuren er slechte dingen in het leven van goede mensen? Ik vermoed dat zelfs Adam en Eva zich die vraag hebben gesteld. Job deed dat zeker. Veel geleerden, filosofen en theologen hebben geprobeerd die vraag te beantwoorden.

Het boek Job verwijst naar de vraag, maar beantwoordt nooit het waarom. Job leert dat hij moeilijkheden het beste kan aanpakken door op God te vertrouwen in plaats van op zijn eigen inzicht. Deze leringen moedigen ons aan om God te laten zegevieren, zodat we ondanks moeilijkheden optimistisch en hoopvol blijven.

Zonde en leed

We kunnen het boek Job beter begrijpen door de volgende uitspraak: ‘Alle zonde veroorzaakt leed, maar niet alle lijden wordt door zonde veroorzaakt.’ Omdat zondige daden niet altijd onmiddellijk negatieve gevolgen voor de zondaar hebben (zie Maleachi 3:13–18), kunnen we misleid worden en ten onrechte geloven dat we opzettelijk kunnen zondigen en de gevolgen kunnen ontlopen. Dat kan niet.

Hoewel bekering vreugdevol voor ons is, en de Heiland en onze hemelse Vader erdoor van vreugde worden vervuld, hebben onze zonden de Heiland wel onschuldig doen lijden. Hij heeft voor ons geboet zodat wij de vereiste straf niet hoeven te ondergaan mits we ons bekeren. Maar vergis u niet: zonde veroorzaakt altijd leed.

Job en zijn vrienden dachten dat lijden altijd door zonde werd veroorzaakt. Dat is ook niet waar. Job was een goed mens die alles kwijtraakte en vreselijk leed. Toen zijn vrienden hem ‘troostten’, veronderstelden ze dat Job wel ernstig gezondigd moest hebben en dat hij daarvoor werd gestraft.

Job geloofde ook dat alleen zonde leed veroorzaakte en wilde zijn vrienden en God bewijzen dat zijn ‘straf’ niet in verhouding stond tot zijn zonden. Hij redeneerde dat dergelijk bewijs ervoor zou zorgen dat zijn lijden zou ophouden.

Uiteindelijk sprak God in een storm tot Job. God verdedigde Zich niet, legde Jobs lijden niet uit en ging niet in op Jobs beweringen dat hij onschuldig was. God bekritiseerde echter de lange discussies van Job en zijn vrienden met de woorden: ‘Wie is hij die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis?’ (Job 38:2.) Om hun onwetendheid te benadrukken, stelde God minstens 66 vragen en eiste Hij dat Job ze zou beantwoorden. Job kon dat niet. (Zie Job 38–42.)

Het was alsof God geduldig en vriendelijk tegen Job zei: ‘Als je zelfs niet één van mijn vragen over de aarde die Ik heb geschapen kunt beantwoorden, zou het dan kunnen dat er eeuwige wetten bestaan die je niet begrijpt? Laat je je leiden door verkeerde veronderstellingen? Begrijp je mijn beweegredenen en hoe mijn plan van heil en verhoging werkt? En kun je je toekomstige lot voorzien?’

God weet in zijn wijsheid dat het een essentieel onderdeel van ons sterfelijk leven is om niet alles te weten. Vertrouwen in Hem stelt ons in staat om vooruitgang te maken en meer zoals Hij te worden.

Job begreep die dingen aanvankelijk niet. Maar hij is daar niet alleen in. God heeft ons aan het volgende herinnerd:

‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere.

‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten’ (Jesaja 55:8–9).

Job begreep Gods boodschap. Hij erkende nederig dat hij het niet had begrepen en bekeerde zich ervan dat hij zijn lijden aan zonde had toegeschreven (zie Job 42:3, 6). Job besefte dat niet alle lijden een goddelijke straf is. Omdat zijn lijden niet door zonde werd veroorzaakt, moest Job gewoon op God vertrouwen. Wat er ook gebeurde, Job moest onthouden dat God ‘zijn kinderen liefheeft’, ook al kende Job ‘niet de betekenis van alle dingen’ (1 Nephi 11:17).

Blijf getrouw

Net als Job moeten wij op onze hemelse Vader en Jezus Christus vertrouwen en in alle omstandigheden getrouw blijven. Hoe meer Ze voor ons betekenen, hoe meer we op Hen vertrouwen. Hoe meer we dat doen, hoe meer we ons op het plan van heil en verhoging van onze hemelse Vader concentreren. Hoe meer we dat eeuwige perspectief behouden, hoe makkelijker het is om God te laten zegevieren en hoe minder de omstandigheden in ons leven ertoe doen.1 President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘Met een celestiale visie worden beproevingen die onmogelijk veranderd kunnen worden, draaglijk.’2

Met deze inzichten in gedachten spoorde koning Benjamin ons aan het volgende te doen: ‘Geloof in God; geloof dat Hij bestaat, en dat Hij alle dingen heeft geschapen, zowel in de hemel als op aarde; geloof dat Hij alle wijsheid en alle macht bezit, zowel in de hemel als op aarde; geloof dat de mens niet alle dingen doorgrondt die de Heer kan doorgronden’ (Mosiah 4:9).

President Brigham Young (1801–1877) heeft prachtig uitgelegd dat de omstandigheden in ons leven ons perspectief niet bepalen. Hij zei: ‘Gooi iemand in de gevangenis en bind hem met ketenen vast en laat hem dan worden vervuld met de troost en met de heerlijkheid van de eeuwigheid, en die gevangenis is een paleis voor hem. Voorts, laat iemand op een troon zitten met macht en heerschappij in deze wereld, laat hem heersen over miljoenen en miljoenen, en zonder die vrede die van de Heer der heerscharen voortvloeit, zonder die tevredenheid en vreugde die uit de hemel voortvloeit, is zijn paleis een gevangenis, zijn leven is hem een last; hij leeft in angst, vrees en verdriet. Maar als iemand met de vrede en macht van God vervuld is, is alles in orde met hem.’3

Doordat hij op God vertrouwde, leerde Job: ‘Laat [God] mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen’ (Job 23:10). Job werd gelouterd door het lijden dat hij doormaakte. Lehi wist dat niet alle lijden door zonde wordt veroorzaakt en dat hij op God kon vertrouwen. Hij zei:

‘En nu, Jakob, […] in je kinderjaren heb je ellende en veel smart doorstaan. […]

‘Niettemin […] ken je de grootheid van God; en Hij zal je ellende voor je welzijn heiligen’ (2 Nephi 2:1–2).

Afbeelding
gesmolten metaal wordt in een bak gegoten

‘Laat [God] mij beproeven,’ leerde Job, ‘ik zal er als goud uitkomen.’

Wees niet bevreesd

Zelfs als we lijden, kan God ons in onze moeilijkheden helpen. Hij heeft tegen ons gezegd: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt’ (Jesaja 41:10). Hij zal ons zelfs niet in de steek laten als we met ernstige moeilijkheden te maken krijgen. Hij heeft gezegd:

‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.

‘Want Ik ben de Heere, uw God’ (Jesaja 43:2–3).

Als we deze zegeningen herkennen, zal ons vertrouwen in God toenemen. We zullen dan beseffen dat elk lijden ‘door de verzoening van Jezus Christus rechtgezet [kan] worden’.4 Aan de andere kant, hoe meer wij ‘verkommeren in ongeloof en afwijken van de rechte weg en de God op wie [wij] behoren te vertrouwen, niet kennen’ (Mormon 9:20), hoe dreigender onze omstandigheden lijken. Als we niet meer op God vertrouwen, worden we angstig en vallen we ten prooi aan frustratie en wanhoop.

Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. Dankzij Hem kunnen we in deze wereld gemoedsrust en ‘goede moed’ hebben (Johannes 16:33). Jobs getuigenis van de Heiland is duizenden jaren later nog steeds een bron van inspiratie. Hij riep uit:

‘Ik weet: mijn redder leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen’ (Job 19:25–26, NBV21).

Jezus Christus herstelt graag wat wij niet kunnen herstellen, geneest graag de wonden die wij niet kunnen genezen, repareert graag wat onherstelbaar gebroken is5 en compenseert graag alle onrechtvaardigheid die we hebben doorstaan. Als we dat toelaten, zal Hij ons lijden voor ons welzijn heiligen en wijdt Hij onze smartelijkste zorg.6 Hij zal ons niet alleen troosten en herstellen wat verloren is gegaan (zie Job 42:10, 12–13), maar Hij zal onze beproevingen voor ons welzijn gebruiken.

De Heiland heeft de macht om alles goed te maken, en Hij verlangt ernaar om dat te doen. Hij houdt ervan om zelfs gebroken harten blijvend te genezen (zie Psalmen 147:3). De ultieme les van het boek Job is dat ieder van ons ervoor kan kiezen om op God en zijn plan te vertrouwen, wat er ook gebeurt.

Noten

  1. Zie Russell M. Nelson, ‘Vreugde en geestelijk overleven’, Liahona, november 2016, 82.

  2. Russell M. Nelson, ‘Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn’, De Ster, juli 1988, 31.

  3. Brigham Young, ‘Remarks’, Deseret News, 15 juli 1857, 148.

  4. Predik mijn evangelie: handleiding voor zendingswerk (2004), 52; zie ook Jesaja 61:2–3; Openbaring 21:4.

  5. Zie Boyd K. Packer, ‘De stralende morgen van vergiffenis’, De Ster, januari 1996, 18.

  6. Zie ‘O, vast als een rotssteen’, Lofzangen, nr. 53.

Afdrukken